ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY I DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO z dnia 3 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego. 
    W oparciu o Ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. (Monitor Polski Nr 61, póz. 641), niniejszym uprzejmie informujemy, że prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy zarejestrowanych komitetów wyborczych.
    Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji.
    Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania. Członkami komisji nie mogą być również kandydaci na radnych oraz osoby spokrewnione z kandydatami, w stopniu o którym mowa w art. 19 ust.6 Ordynacji wyborczej - w przypadku gdy dana komisja jest właściwa do przeprowadzenia wyborów, w których kandyduje jej członek lub osoba z nim spokrewniona.
    Osoba wskazana do pracy w obwodowej komisji wyborczej przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie musi stale zamieszkiwać na terenie gminy właściwej dla obwodowej komisji wyborczej, do której osoba ta ma zostać powołana na członka komisji.
    Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani właściwym wójtom, burmistrzom i prezydentowi Miasta Łomża do 30 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 26 kwietnia 2007 r. włącznie, w godzinach pracy tych urzędów.
    Po weryfikacji zgłoszeń, wójtowie, burmistrzowie, prezydent Miasta Łomża, przekażą je powiatowym komisjom wyborczym, które dokonają powołania składów tych komisji do dnia 30 kwietnia 2007 roku.
    O dochowaniu terminów, o których wyżej mowa, decyduje data złożenia zgłoszenia do właściwego organu.
    Dla zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych stosuje się wzory zgłoszenia, stanowiące załączniki nr l i 2 do w/w uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, które wraz z uchwałą PKW można otrzymać w Delegaturze Krajowego
Biura Wyborczego w Łomży, jak również w urzędach gmin (miast) i starostwach owiatowych - u pełnomocników do spraw wyborów powołanych przez starostów, prezydenta miasta, wójtów i burmistrzów.
    Wyżej wymienione druki wraz z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty, w tym ordynacje wyborcze związane z właściwym przygotowaniem wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zamieszczone są także na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl. Składy komisji wyborczych niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości organ, który je powołał.