ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży  dnia 3 kwietnia 2007 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie, właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku
Komisarz Wyborczy w Łomży na podstawie art.17 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, póz. 1547, z późn.zm.)
postanawia
§1
powołać   Powiatową   Komisję   Wyborczą   w   Zambrowie       zwaną   dalej   komisją, w następującym składzie:

1. BAGIŃSKI Sławomir - Przewodniczący
2. BRZÓZKA Andrzej
3. DŁUŻNIEWSKA Agnieszka
4. JANKOWSKA Mirosława
5. KALINOWSKA Ewa Anna
6. KOZŁOWSKI Ryszard
7. KULESZA Urszula
8. WIŚNIEWSKA Bogusława
9. ŻURAWSKI Tadeusz

§ 2
Skład komisji podaje się do publicznej wiadomości w jej siedzibie, tj. budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie   i Biuletynie Informacji Publicznej.

§3
Upoważniam również Starostę Powiatu Zambrowskiego, do bezzwłocznego zorganizowania pierwszego posiedzenia komisji oraz do podania składu komisji z wymieniem funkcji w komisji do wiadomości mieszkańców, w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze działania starostwa.

§ 4
Postanowienie wchodzi w życie w dniu podpisania.