ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄDZENIE NR  0050.58.2017
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1010, 1954, 1985 i 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


    2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów, na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zambrów a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodnie z art. 36a  ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

Zarządzenie + załącznik.

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄDZENIE NR  0050.57.2017
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 27 kwietnia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1010, 1954, 1985 i 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


      2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów, na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zambrów a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodnie z art. 36a  ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

Zarządzenie + załącznik.

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄDZENIE NR  0050.55.2017
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Akademia Malucha” w Zambrowie

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1010, 1954, 1985 i 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373
z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 „Akademia Malucha” w Zambrowie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


    2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów, na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zambrów a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodnie z art. 36a  ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

Zarządzenie + załącznik.

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄDZENIE NR  0050.56.2017
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Zambrowie

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1010, 1954, 1985 i 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


      2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów, na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zambrów a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodnie z art. 36a  ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

Zarządzenie + załącznik.