ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Profilaktyka Raka Piersi

Drogie Panie,
W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia zapraszamy na wzięcie udziału w BEZPŁATNYCH* badaniach mammograficznych, które organizowane są w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie.

Dlaczego organizujemy badania?
Kluczowym celem naszych działań jest szerzenie świadomości wśród kobiet związanym z profilaktyką raka piersi. Statystycznie co roku w Polsce wykrywane jest ok. 15 tys. przypadków raka piersi, z czego ok. 6 tys. kobiet umiera. Główną przyczyną tak wysokiej umieralności jest zbyt późna diagnoza, która zmniejsza szansę na skuteczne leczenie.


Co gwarantujemy naszym pacjentom?

 • Organizujemy wszystkie etapy badania wraz z opisem wyników;
 • Badania wykonywane na wysokorozdzielczych mammografach cyfrowych, które emitują znacznie mniejszy poziom promieniowania niż tradycyjne aparaty mammograficzne;
 • Elastyczność w dopasowaniu odpowiedniego terminu badania do potrzeb pacjenta;
 • Ponad 14 lat doświadczenia w prowadzeniu badań mammograficznych na terenie całego kraju;
 • Wyszkolony personel, którego priorytetem jest troska o pacjenta;
 • Badania są BEZBOLESNE

 
Serdecznie zapraszamy.

*Badania mammograficzne są bezpłatne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
nieograniczone pisemne przetargi ofertowe na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Miasta Zambrów:


    I.
Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów o pow. 1,5085 ha oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 2741/5 o pow. 1,4567 ha i nr 1947/10 o pow. 0,0518 ha  położonej w Zambrowie przy ul. Produkcyjnej.  Nieruchomość ogrodzona jest panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00017414/8.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową  nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) upłynął w dniu 24 lipca 2017 roku.


Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 749.629,00 zł (słownie : siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).
Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 9 października 2017 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 80.000,00 zł (słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 2 października 2017 roku.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Produkcyjnej oznaczonej działkami nr 2741/5 i nr 1947/10 ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 3 października 2017 roku do godz. 1500.
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

    II.
Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów o pow. 1,5602 ha oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 2741/7 o pow. 1,1320 ha, nr 1947/12 o pow. 0,0579 ha i nr 1908/8 o pow. 0,3703 ha  położonej w Zambrowie przy ul. Produkcyjnej.  Nieruchomość zabudowana jest dwoma murowanymi budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 82,42 m2 i 27,22 m2, ogrodzona jest panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00017414/8.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową  nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.
Na nieruchomości pobudowana jest stacja transformatorowa stanowiąca własność zakładu energetycznego i stosownie do art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego nie stanowi części składowej nieruchomości i nie podlega sprzedaży. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie udostępnić teren w niezbędnym zakresie właścicielom, zarządzającym i administrującym wymienione urządzenie.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona innymi prawami rzeczowymi.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) upłynął w dniu 24 lipca 2017 roku.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 829.234,00 zł (słownie : osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 00/100).
Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 9 października 2017 roku o godz. 1200 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 90.000,00 zł (słownie : dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 2 października 2017 roku.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Produkcyjnej oznaczonej działkami nr 2741/7, nr 1947/12 i nr 1908/8 ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 3 października 2017 roku do godz. 1500.
Do kwoty stanowiącej 18,68 % zaoferowanej w przetargu ceny (jest to % wartości ogrodzenia panelowego i oświetlenia zewnętrznego w stosunku do wartości nieruchomości) zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.  Pozostała część zaoferowanej w przetargu ceny przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.


Informacje wspólne dotyczące w/w  przetargów :
Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowe warunki przetargów wraz ze wzorem oferty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu .
Niniejsze przetargi przeprowadzane są w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).
Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 32.    

 

Do pobrania:

Dodatkowe warunki przetargów.

Wzór oferty.

Komunikat WCZK

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2017 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96). Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.
Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku: http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf

Wielobarwne fontanny na zambrowskim zalewie

Lato w pełni, a Zambrów pięknieje.....

Na początku miesiąca do użytku mieszkańców została oddana plaża miejska oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego z dwoma 4-osobowymi rowerkami wodnymi oraz dwoma 2-osobowymi kajakami.

Równie ciekawą atrakcją jest nowa fontanna, która za dnia tryska strumieniami wodnymi w różnych kierunkach, zaś po zmroku podświetlana jest wielobarwnym oświetleniem.

Fontanny zostały zakupione ze środków finansowych Miasta Zambrowa. Wykonawcą projektu była firma Hydroogród.

zdjęcia: Waldemar Dowlaszewicz

 • DSC04394
 • DSC04396
 • DSC04425
 • DSC04445
 • DSC04458
 • DSC04492
 • DSC04509

 

Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4

W dniu 18 lipca 2017 r. w Zambrowie została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu ”Podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie” w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, V Osi Priorytetowej: Gospodarka niskoemisyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski podpisał umowę w obecności członków Zarządu Województwa Podlaskiego – Wicemarszałka Macieja Żywno oraz członka Zarządu Województwa Stefana Krajewskiego.

Całkowita wartość projektu: 1 397 872,74 zł

Kwota dofinansowania: 703 364,68 zł

Celem głównym projektu jest poprawa stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie poprzez kompleksowe prace termomodernizacyjne, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii i w efekcie poprawę efektywności energetycznej.

Zakres robót zaplanowanych w ramach projektu obejmie wymianę drzwi, okien zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu oraz remont kominów, balkonów, schodów, podestu wejść do budynku szkoły.

Barbara Zawistowska

Zdjęcia: zambrowiacy.pl

 

 • DSC_8747 1
 • DSC_8752 1
 • DSC_8759 1
 • DSC_8766 1
 • DSC_8767 1
 • DSC_8768 1
 • DSC_8770 1