ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Rekrutacja do Projektu "Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie"

Rekrutacja do Projektu "Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
 Działanie 2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie
 
Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w dniach
od 01.03.2017 do 31.03.2017 r.

W rekrutacji do projektu mogą wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy zamieszkują teren Miasta Zambrów i sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz planują powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub pozostają bez zatrudnienia.

Nabór prowadzony jest na 24 miejsca opieki.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz Regulamin rekrutacji dostępne są w siedzibie Realizatora – w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zambrowie, ul. 71 Pułku Piechoty 10 oraz na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 6 i Urzędu Miasta Zambrów.

Kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie należy złożyć w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zambrowie.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu: ul. 71 Pułku Piechoty 10, tel. 86 271 47 77.

 

Do pobrania:

Regulamin.

Karta zgłoszeniowa.

Oświadczenie.