ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli wspomagających;
 • ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Zambrów;
 • zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie – w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie.
 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2016 roku.
 2. Informacja z realizacji Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 3. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie w 2016 roku.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 Miasta Zambrów.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
 6. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.