ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przekazania skargi według właściwości;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego i usługowego w kwartale ulic: Kościuszki, Poświątne, 71 Pułku Piechoty i Mazowieckiej;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Fabryczna, Mazowiecka, Magazynowa, Legionowa;
 •  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli przedszkoli  pracujących w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych;
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 • zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zambrów;
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.
 1. Informacja o stanie bezrobocia z uwzględnieniem miasta Zambrów za I półrocze 2017 r.
 2. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.


Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.