ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Rekrutacja do Projektu "Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie"

Rekrutacja do Projektu "Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
 Działanie 2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie
 
Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w dniach
od 01.03.2017 do 31.03.2017 r.

W rekrutacji do projektu mogą wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy zamieszkują teren Miasta Zambrów i sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz planują powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub pozostają bez zatrudnienia.

Nabór prowadzony jest na 24 miejsca opieki.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz Regulamin rekrutacji dostępne są w siedzibie Realizatora – w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zambrowie, ul. 71 Pułku Piechoty 10 oraz na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 6 i Urzędu Miasta Zambrów.

Kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie należy złożyć w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zambrowie.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu: ul. 71 Pułku Piechoty 10, tel. 86 271 47 77.

 

Do pobrania:

Regulamin.

Karta zgłoszeniowa.

Oświadczenie.

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 28 lutego 2017 roku do 21 marca 2017 roku) następujące wykazy:

 • lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 58 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
 • nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 557/6 przy ul. Podedwornego 19 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego."Zambrowie Żubry 2016" rozdane

W sobotę 25 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie podczas uroczystej gali rozdano doroczne nagrody Burmistrza Miasta Zambrów „Zambrowskie Żubry 2016”. 

Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia. To wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje działania, pasje i chęci promują Zambrów. Pierwsza edycja tego wyjątkowego wydarzenia miała miejsce w roku 2001. Była to już 17 gala rozdania nagród Burmistrza Miasta „Zambrowskie Żubry”.

W tym roku laureaci byli wybierani podczas 7 – dniowego głosowania on-line oraz na specjalnie przygotowanych ankietach w wersji papierowej. Jedynym wyjątkiem w kategorii Najlepszy uczeń decyzję o przyznaniu nagrody podjęła kapituła powoływana co roku przez Burmistrza Miasta Zambrów.Nowością były również kategorie. Statuetki zostały przyznane w 9 kategoriach:

1. Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów

2. Najlepsza fotografia Miasta Zambrów

3. Wydarzenie roku

4. Osobowość roku

5. Przedsiębiorca roku

6. Najlepszy Nauczyciel

7. Najlepszy Uczeń

8. Najlepszy Sportowiec

9. Grand Prix Publiczności

Oto lista laureatów nagrody „Zambrowskie Żubry 2016”:

1. Kategoria Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów

• „ZŁOTY ŻUBR” Łukasz Całko za reportaż „XX Dni Zambrowa”

2. Kategoria Najlepsza fotografia Miasta Zambrów

• „ZŁOTY ŻUBR” Bartosz Dąbrowski za fotografię „Chmury nad Zambrowem”

3. Kategoria Wydarzenie roku

• „ZŁOTY ŻUBR” Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zambrowie za Jubileusz 40-lecia Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie

• „SREBRNY ŻUBR” Kategoria Wydarzenie roku Zambrowski Klub Karate Kyokushin za „II Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów”

• „BRĄZOWY ŻUBR”Kategoria Wydarzenie roku Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie za Plener Malarski „Zambrów w sztuce”

4. Kategoria Osobowość roku

• „ZŁOTY ŻUBR” Ks. Grzegorz Kierski

5. Kategoria Przedsiębiorca roku

• „ZŁOTY ŻUBR” INTER-TECH Anna i Piotr Jankowscy

6. Kategoria Najlepszy Nauczyciel

• „ZŁOTY ŻUBR” Wioletta Walasek

7. Kategoria Najlepszy Uczeń

• Szkoły Ponadgimnazjalne - „ZŁOTY ŻUBR” Natalia Saniewska

• Szkoły Gimnazjalne „ZŁOTY ŻUBR” Michał Przerwa

• Szkoły Podstawowe „ZŁOTY ŻUBR” Lena Gromek

8. Kategoria Najlepszy Sportowiec

• „ZŁOTY ŻUBR” Marcel Plona

9. Kategoria Grand Prix Publiczności

• „ZŁOTY ŻUBR” Wioletta Walasek

Na zakończenie tegorocznej Gali "Zambrowskich Żubrów" wystąpił Kabaret Skeczów Męczących.


 • IMG_3364
 • IMG_3380
 • IMG_3384
 • IMG_3389
 • IMG_3407
 • IMG_3414
 • IMG_3427
 • IMG_3459
 • IMG_3473
 • IMG_3480
 • IMG_3489
 • IMG_3503
 • IMG_3521
 • IMG_3522
 • IMG_3523
 • IMG_3524
 • IMG_3528
 • IMG_3536
 • IMG_3545
 • IMG_3546

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzieleniu wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

NABÓR nr 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie” CEL 1 Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD

Cel szczegółowy:

Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3.: Infrastruktura związana z opieką przedszkolną na projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego) OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-004/17

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 01 marca 2017 r. - godz.7.30 Termin, do którego można składać wnioski – 14 marca 2017 r. - godz.15.00

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” z siedzibą ul. Ludowa 15, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 01.03.2017 r. (godz. 7.30) do 14.03.2017 r. (godz. 15.00) Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:

 • 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR) wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) wniosku o dofinansowanie (PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:
 • Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,
 • uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).

Szczegółowe informacje tutaj