ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

OGŁOSZENIE o przetargach nieograniczonych z dn. 12.04.2017 roku

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczone pisemne przetargi ofertowe na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Zambrów :

            I.

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów o pow. 1,0729 ha oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 2740/3 o pow. 0,8695 ha i nr 1947/6 o pow. 0,2034 ha  położonej w Zambrowie przy ul. Produkcyjnej.  Nieruchomość ogrodzona jest panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00017414/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową  nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) upłynął w dniu 10 kwietnia 2017 roku.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 549.756,00 zł ( słownie : pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 ).

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 60.000,00 zł ( słownie : sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 czerwca 2017 roku.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Produkcyjnej oznaczonej działkami nr 2740/3 i nr 1947/6 ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku do godz. 1500.

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

 

            II.

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów o pow. 1,3741 ha oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 2740/5 o pow. 1,2152 ha i nr 1947/8 o pow. 0,1589 ha  położonej w Zambrowie przy ul. Produkcyjnej.  Nieruchomość ogrodzona jest panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00017414/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową  nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.


 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) upłynął w dniu 10 kwietnia 2017 roku.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 674.523,00 zł ( słownie : sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 00/100 ).

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 1200 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 70.000,00 zł ( słownie : siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 czerwca 2017 roku.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Produkcyjnej oznaczonej działkami nr 2740/5 i nr 1947/8 ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku do godz. 1500.

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

 

 

Informacje wspólne dotyczące w/w  przetargów :

Wpłacone wadium podlega :

-          zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

-          przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

-          zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe warunki przetargów wraz ze wzorem oferty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu .

Niniejsze przetargi przeprowadzane są w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).

Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 32.    

Dodatkowe warunki przetargu oraz wzór oferty na http://um.zambrow.bip-gov.info.pl w dziale Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym z dn. 12.04.2017

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

1.       Przedmiotem sprzedaży na własność jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o  powierzchni 0,2900 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 1947/9 o pow. 0,1825 ha, nr 1908/6 o pow. 0,0866 ha i nr 2741/4 o pow. 0,0209 ha położona w Zambrowie przy ul. Targowej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00017414/8.

2.       W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.

3.       Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.

4.       Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) upłynął w dniu 10 kwietnia 2017 roku.

5.       Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 99.209,00 zł ( słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 00/100 ).

6.       Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.

7.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 19 maja 2017 roku.


 

8.       Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, dokumenty rejestrowe w przypadku przedsiębiorców, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu w przypadku istnienia wspólności majątkowej,  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem   „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Targowej ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 23 maja 2017 roku do godz. 1500.

9.       Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

10.    Wpłacone wadium podlega :

-          zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

-          przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

-          zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

11.    Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

12.    Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13.    Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku  poz. 1490 ).

14.    Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.

Członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża sprzątali Zambrów z okazji „Dnia Ziemi”

W dniu 07 kwietnia 2017 roku członkowie oraz wolontariusze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zambrowie podjęli inicjatywę sprzątnięcia naszego miasta z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi.

Akcja odbyła się w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Zambrów. Zbiórką odpadów zostały objęte tereny w obrębie ulic: Ofiar Katynia, Strzelniczej i Targowej w Zambrowie. Urząd Miasta zapewnił dla uczestników worki na odpady i rękawice.

W akcji sprzątania wzięło udział 12 osób. Zebrano 12 pełnych worków na odpady zmieszane. Wśród zebranych nieczystości przeważały opakowania po napojach - butelki i puszki.

Po wspólnym sprzątaniu był także czas na odpoczynek. Zorganizowano wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyników przeprowadzonej zbiórki i zadeklarowali swój udział w kolejnych edycjach akcji.


Wspólne sprzątanie miało na celu przede wszystkim poprawę estetyki terenu Miasta oraz promowanie postawy proekologicznej wśród mieszkańców.

Miejmy nadzieję, że tego typu akcje na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń realizowanych w mieście. Jest to niezwykle cenne inicjatywa lokalnej społeczności, godna wsparcia i promowania.

 

Wioleta Klimowicz

Wydział Gospodarki Komunalnej UM Zambrów

 

 • IMG_7625
 • IMG_7627
 • IMG_7628
 • IMG_7637
 • IMG_7638
 • IMG_7643
 • IMG_7645
 • IMG_7648
 • IMG_7651
 • IMG_7654
 • IMG_7655
 • IMG_7659
 • IMG_7660
 • IMG_7661
 • IMG_7662

 

 

 

Majówka na sportowo - 3 Zambrowski Bieg Uliczny

1 maja 2017r. na Stadionie Miejskim w Zambrowie odbędzie się 3 Zambrowski Bieg Uliczny. Organizatorami biegu są: Burmistrz Miasta Zambrów, Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne SPORTEAM, Uczniowski Klub Sportowy ORKAN przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Harmonogram:

 • 9.00 - biegi dla dzieci na płycie stadionu (zapisy są prowadzone w kwietniu u nauczycieli wychowania fizycznego w zambrowskich szkołach) 
 • 10.20 – start biegu z bieżni stadionu na 10 km ulicami Zambrowa (trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki) należy mieć ukończone 16 lat
 • 10.30 – start biegu z bieżni stadionu na 5 km ulicami Zambrowa należy mieć ukończone 16 lat

Zapisy trwają!

Szczegółowe informacje na www.sporteam.zambrow.pl

Serdecznie zapraszamy.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska