ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Kolejny rajd przed nami

Zapraszamy na kolejny raj z cyklu "Zambrów na rowery 2017". Tym razem rowerowa wyprawa odbędzie się miejscowościami po południowej stronie Zambrowa.

Wyjazd 04.06.2017r. godz. 10.00 z Targowicy Miejskiej w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego. Powrót ok. godz. 14-15. Długość trasy ok. 50 km.

Rajd odbędzie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Prosimy zabrać ze sobą: kask, kamizelkę odblaskową, nakrycie głosy, dętkę itp.

Przebieg trasy - Trasa Panorama Południe: Zambrów / targowica /, Wola Zambrzycka, Szczodruchy, Jabłonka Kościelna, Miodusy Wielkie, Nowy Skarżyn, Stary Skarżyn, Goski Duże, Goski Pełki, Tarnowo Goski, Przezdziecko Mroczki, Grochy Łętownica , Sasiny, Nowy Borek, Srebrny Borek, Grzymały, Wądołki Bućki, Długobórz, Zambrów / kośc. Józefa /

Organizatorem rajdów rowerowych "Zambrów na rowery" jest Urząd Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe Sporteam.

Regulaminem rajdów dostępny na www.sporteam.zambrow.pl 

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

Noc Bibliotek w Fili MBP

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na czytelników z mnóstwem atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą i edukacją. 3 czerwca w Filii MBP w Zambrowie odbędą się warsztaty rękodzieła artystycznego, piknik literacki dla dzieci {malowanie twarzy, bańki mydlane, zabawy animacyjne z chustą, zabawy plastyczne, konkursy literackie z nagrodami}, seans filmowy dla dzieci, teatr przy stoliku. Liczymy na to, że po poznaniu biblioteki tej wyjątkowej Nocy czytelnicy wrócą do niej również w dzień. I w kolejne dni.


3 czerwca, godz. 15.00-16.30 - Warsztaty tworzenia kwiatów z krepiny. Czytelnia Filii MBP. Prowadzenie: Klub rękodzieła artystycznego Robótki pod Biblioteką. Wstęp wolny!

3 czerwca, godz. 15.00-18.00 - Piknik literacki dla dzieci. Parking przy Filii MBP Zabawy chustą animacyjną Chusta animacyjna, kolorowy spadochron, chusta Klanzy – jest wiele nazw tej popularnej pomocy do zabaw i gier ruchowych. Chusta znajduje zastosowanie podczas zajęć ruchowych i integracyjnych. Pozwala na zorganizowanie różnorodnych zabaw: wprowadzających odprężenie i relaks, ćwiczących sprawność manualną, zwinność i zręczność, refleks i spostrzegawczość, budujących zaufanie do grupy.

Bańki mydlane

Fascynujący widok dla każdego - morze kolorowych baniek mydlanych obudzi w Was bajkowy nastrój.

Malowanie twarzy, czyli to, co dzieci lubią najbardziej...

Zabawy plastyczne, zabawy i konkursy literackie z nagrodami.

Godz. 16.30-18.00 - Czytelnia Filii MBP

Kino familijne Ekranizacja jednej z książek bestsellerowej serii dla dzieci z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. To bestsellerowa seria książek duetu Martina Widmarka (tekst) i Heleny Willis (ilustracje). Seria opowiada przygody Lassego i Mai, którzy żyją w małym miasteczku Valleby i prowadząc swoje biuro detektywistyczne, pomagają komisarzowi policji rozwiązywać rozmaite zagadki. Film „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra” jest laureatem Złotego Żuka (nagroda przyznawana corocznie przez Szwedzki Instytut Filmowy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie filmu) i filmem konkursowym na Festiwalu Kino Dzieci. Honorowy patronat nad polską premierą filmu objęła Ambasada Szwecji. Emisja filmu w bibliotece godz. 16.30.

Godz. 18.00 - TEATR PRZY STOLIKU

Czytelnia Filii MBP. Przezabawna jednoaktówka A. Fredry "Dwie blizny". Cykl „Teatr przy Stoliku” ma na celu promocję światowej dramaturgii w kameralnej formie teatru stolikowego. To oryginalna forma teatralna będąca skrzyżowaniem lektury książki ze słuchowiskiem radiowym, czyli czytanie dramatów z pełną aktorską interpretacją, ale bez dekoracji, kostiumów i sytuacji scenicznych oraz innych teatralnych atrybutów. 3 czerwca o godz. 18.00 w ramach Nocy Bibliotek w czytelni Filii MBP Teatr Młodego Aktora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zaprezentuje przezabawną jednoaktówkę Fredry pt. "Dwie blizny". Słowo wstępne, jak zwykle, wygłosi niezawodny Patryk Bołtryk. Opieka artystyczna: Agi Krasinkiewicz.

Na wszystkie wydarzenia Nocy Bibliotek wstęp wolny!!!!

Jolanta Chrostowska - Sufa

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie

 

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
II nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem sprzedaży na własność jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o powierzchni 0,2900 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 1947/9 o pow. 0,1825 ha, nr 1908/6 o pow. 0,0866 ha i nr 2741/4 o pow. 0,0209 ha położona w Zambrowie przy ul. Targowej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00017414/8.
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) upłynął w dniu 10 kwietnia 2017 roku.
 5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 99.209,00 zł (słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 00/100).
 6. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 10 lipca 2017 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 3 lipca 2017 roku.
 2. Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, dokumenty rejestrowe w przypadku przedsiębiorców, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu w przypadku istnienia wspólności majątkowej, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Targowej ” w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 4 lipca 2017 roku do godz. 1500.
 3. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 4. Wpłacone wadium podlega :
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).
 4. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.

Moc atrakcji na Dzień Dziecka

Tegoroczny Dzień Dziecka rozpocznie się już w najbliższą środę na Stadionie Miejskim, gdzie firma Mlekpol we współpracy z Urzędem Miasta Zambrów zapraszają na festyn dzieci z zambrowskich placówek oświatowych.

Od 1 czerwca Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza do Centrum Kultury na seanse filmowe dla dzieci, zaś młodzież ponadgimnazjalną na Młodzieżowe Forum Dyskusyjne do siedziby Urzędu Miasta.

Serdecznie zapraszamy.