ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Rajd do Siemianówka - szczegółowe informacje dla uczestników

Rajd do Siemianówka odbędzie się 2-3.09.2017r. Wyjazd o godzinie 8.00 z parkingu przy kościele pw. Józefa Rzemieślnika, al. Wojska Polskiego.

Organizator zapewnia napoje oraz samochód techniczny, w którym będzie można zostawić torby, plecaki itp.

W miejscu docelowym zaplanowana jest obiadokolacja oraz śniadanie na drugi dzień.

Rajd odbędzie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Prosimy zabrać ze sobą: kask, kamizelkę odblaskową, dętkę itp.

Życzymy miłej wyprawy

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 28 sierpnia 2017 roku do 18 września 2017 roku) wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1583/15 o powierzchni 0,0141 ha położonej w Zambrowie przy ul. Jantarowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 23 sierpnia 2017 roku do 13 września 2017 roku) wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 2459/8 o powierzchni 0,2992 ha położonej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny  System  Ostrzegania  to  aplikacja  alarmowa,  dzięki  której  komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiają się na ekranach telewizorów w kanałach TVP, telegazecie oraz w specjalnej aplikacji na smartfony. Dla potrzeb RSO przygotowana została specjalna  bezpłatna aplikacja na najpopularniejsze systemy operacyjne: iOS,   Android,   Windows.   Komunikaty/ostrzeżenia   rozpowszechniane   w   ramach   RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:

 • Ogólne – zamieszcza się komunikaty mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców;
 • Meteorologiczne – ostrzeżenia;
 • Hydrologiczne – ostrzeżenia;
 • Stany wód - wodowskazy, zamieszczone są bieżące stany wód w rzekach wraz z zaznaczeniem przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych (co w okresie powodziowym jest niezwykle istotne).
 • Informacje drogowe – zamieszcza się komunikaty dotyczące znacznych utrudnień w ruchu drogowym.


RSO - Jak to działa?


To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.


Komunikaty są tworzone przez MSWiA, IMGW oraz na poziomie regionalnym przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ostrzeżenie pojawia się:

 • na stronach internetowych urzędów wojewódzkich – pasek informacyjny jako WAŻNE!!!
 • w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB)
 • w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

 

RSO APLIKACJA MOBILNA

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy  (Google  Play,  Apple  App  Store,  Windows  Phone  Store).  Można  ją  wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Po jej zainstalowaniu użytkownicy uzyskują dostęp do wszystkich komunikatów, a także do poradników działania w sytuacjach kryzysowych.

Aplikacja na system Android - do pobrania pod linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tvp.komunikaty Aplikacja na system Apple - IOS do pobrania pod linkiem:
https://itunes.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id919928660?mt=8
Aplikacja na system Windows Phone - do pobrania pod linkiem:
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/regionalny-system-ostrzegania/9wzdncrdffhv?rtc=1

Aplikacja mobilna posiada funkcjonalność powiadomień „push” (tj. automatycznych powiadomień bez konieczności uruchamiania aplikacji).   Przed rozpoczęciem użytkowania należy   wybrać   obszar   województwa,   którego   komunikaty   będą   dotyczyć.   Aplikacja umożliwia łatwe poruszanie się po menu i wyszukiwanie komunikatów i ostrzeżeń z danego województwa. Komunikaty podzielone są na kategorie - ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe, stany wód.

Aplikacja telefoniczna zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania  w  sytuacjach  kryzysowych.  Poradniki  opracowane  przez  ówczesne Ministerstwo  Administracji  i  Cyfryzacji  oraz  Rządowe  Centrum  Bezpieczeństwa,  które zostały pogrupowane w następujące kategorie:

 1. Burze i nawałnice
 2. Wichury
 3. Powódź
 4. Upały
 5. Zima
 6. Bezpieczny Wypoczynek
 7. Pożar
 8. Zatrucie czadem
 9. Bezpieczne fajerwerki
 10. Katastrofa budowlana
 11. Skażenie substancją toksyczną
 12. Zagrożenia terrorystyczne
 13. Alarm bombowy
 14. Niewypały i niewybuchy
 15. Pierwsza pomoc
 16. Zatrucie substancjami psychoaktywnymi
 17. Alarmowanie i ostrzeganie
 18. Ważne informacjeRSO - telewizja

Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów DVB – naziemnej telewizji cyfrowej. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. Komunikaty Regionalnego Systemu Ostrzegania można zobaczyć w programach Telewizji Polskiej: w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach  regionalnych.  Najistotniejsze  z  nich  pojawiają  się  na  specjalnym  pasku  na ekranie telewizora. Wszystkie komunikaty dostępne są na stronach telegazety w programach TVP1, TVP2, TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polonia od str. 190, natomiast w TVP Regionalnej od str. 430.

Więcej informacji: https://komunikaty.tvp.pl

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
II nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów:

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o pow. 1,3741 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 2740/5 o pow. 1,2152 ha i nr 1947/8 o pow. 0,1589 ha  położona w Zambrowie przy ul. Produkcyjnej.  Nieruchomość ogrodzona jest panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00017414/8.
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową  nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) upłynął w dniu 10 kwietnia 2017 roku.
 5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 674.523,00 zł (słownie : sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 00/100).
 6. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 6 listopada 2017 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 70.000,00 zł (słownie : siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 30 października 2017 roku.
 8. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Produkcyjnej oznaczonej działkami nr 2740/5 i nr 1947/8”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 31 października 2017 roku do godz. 1500.
 9. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Wpłacone wadium podlega :
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Dodatkowe warunki przetargu wraz ze wzorem oferty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu .
 4. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).
 5. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 32.    

 

Do pobrania:

Dodatkowe warunki przetargów.

Wzór oferty.