ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

XI Dni Zambrowa starujemy już 27 maja 2007!

Program do pobrania znajduje się tutaj.

Zobacz plakat


Ogłoszenie dotyczące wymiany dowodów osobistych

    Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zambrów przypomina, że do dnia 31.12.2007 r. należy wymienić wszystkie książeczkowe dowody osobiste (dowody starego typu) na nowe.
    W związku z powyższym wszystkie osoby, które nie dokonały jeszcze stosownej wymiany powinny zgłosić się do Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 227 (II piętro).


    W przypadku osoby, której stan zdrowia nie pozwala na osobiste przybycie do Urzędu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 086 271-22-10 wew. 41.

Naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich
mgr Zbigniew Jach

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 maja 2007 roku na terenie miasta Zambrów

W dniu 20 maja br. mieszkańcy naszego miasta wybrali kandydatów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Decyzją wyborców w skład Sejmiku weszło dwóch przedstawicieli Zambrowa: Marek Adam Komorowski z PiS oraz Wojciech Boruchowskiz PSL (na podstawie danych Wojewódzkiej Komisji Wyborczej zamieszczonych na www.wrotapodasia.pl).

Szczegółową liczbę głosów oddanych przez zambrowian w czternastu obwodach z podziałem na poszczególne komitety oraz na poszczególne osoby kandydujące z miasta Zambrów zamieszczamy tutaj.Oficjalne wyniki wyborów do sejmiku z całego województwa podlaskiego (www.wrotapodasia.pl).

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 31,43 proc. głosów - 12 mandatów
Platforma Obywatelska - 20,78 proc. - 7 mandatów
Polskie Stronnictwo Ludowe - 8,90 proc. głosów - 5 mandatów
Samoobrona - 5,28 proc. głosów - 3 mandaty
LiD - 13,81 proc. głosów - 3 mandaty

Do sejmiku nie dostały się komitety:
LPR - 4,03 proc. głosów, UPR - 2,23 proc., KWW Piast - 3,75 proc., KWW "Obwodnice - tak, ekoterror nie" - 0,46 proc., KW Związek Słowiański - 0,32 proc., Białoruski Komitet Wyborczy 2,19 proc., Polska Partia Pracy -0,22 proc., Nasze Podlasie 3,63 proc., Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 2,63 proc., Podlasie XXI wieku - 0,26 proc., Federacja Zielonych www.zieloni.w.pl - 0,08 proc.


Frekwencja wyborcza w tym głosowaniu wyniosła 22,35 %.

Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego wybrani w przedterminowych wyborach – 20 maja br.


Prawo i Sprawiedliwość - głosów 64 627
1. Jan Chojnowski
2. Bogusław Dębski
3. Dariusz Piontkowski
4. Leszek Dec
5. Marek Olbryś
6. Jan Olszewski
7. Marek Adam Komorowski
8. Marek Antoni Łukaszewicz
9. Karol Tylenda
10. Irena Berner
11. Jacek Łapiński
12. Lech Rutkowski;


Platforma Obywatelska - głosów 42 735
1. Jacek Przemysław Cylwik
2. Jarosław Zygmunt Dworzański
3. Jacek Żalek
4. Bogdan Dyjuk
5. Jacek Piorunek
6. Daria Krystyna Sapińska
7. Zdzisław Jabłoński;


Lewica - głosów 28 401
1. Jarosław Matwiejuk
2. Janusz Krzyżewski
3. Jan Syczewski;


Samoobrona RP - głosów 10 852
1. Andrzej Chmielewski
2. Sławomir Gromadzki
3. Andrzej Sutkowski;


Polskie Stronnictwo Ludowe - głosów 18 313
1. Jan Kamiński
2. Mieczysław Bagiński
3. Wojciech Borzuchowski
4. Mieczysław Baszko
5. Mikołaj Janowski.

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

            Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 29 maja 2007r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój nr 214 odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.        
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę;
  • przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Centrum Miasta Zambrów;
  • zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Osób Niepełnosprawnych;
  • zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zambrowie.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa w oparciu o informacje:
  • Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
  • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
  • Prokuratury Rejonowej w Zambrowie;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie.
 8. Sprawozdanie z działalności sportowej na terenie miasta.
 9. Informacja Burmistrza w sprawie objęcia udziałów przez gminy z terenu powiatu zambrowskiego   i   Powiat  Zambrowski   w   Spółce   Szpital   Miejski   sp. z o.o.   w Zambrowie.
 10. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.
Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz
Miasta Zambrów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zambrów


1.   Nazwa i adres jednostki
Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3,      18-300 Zambrów
2.   Stanowisko:
ds. planowania przestrzennego i architektury
przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec 2007r.


3.  Wymagania niezbędne
 • wykształcenie wyższe magisterskie;  kierunek architektura, budownictwo ogólne lub gospodarka przestrzenna
 • co najmniej 2 lata stażu pracy zgodnie z przygotowaniem zawodowym.
4. Wymagania dodatkowe
 • przy wykształceniu budowlanym – specjalność konstrukcyjno-budowlana,
 • doświadczenie w projektowaniu,
 • doświadczenie w pracy w administracji,
 • znajomość zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego,
 • samodzielność, odpowiedzialność.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
6. Wymagane dokumenty
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny (z kontaktowym numerem telefonu)
 • oświadczenie kandydata, o tym, że  nie był skazany za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym, w ogłoszeniu, stanowisku,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6  należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3 (decyduje data stempla pocztowego) lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, pokój 225, w terminie do 31  maja 2007r. do godz. 15.30  w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Nabór na stanowisko urzędnicze”.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru,
w przypadku, gdyby nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.