ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

I. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs    odbędzie    się    zgodnie   z    przepisami    ustawy   z    dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz     postanowieniami    zawartymi    w    „Programie    współpracy     Miasta    Zambrów   z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok", który przyjęty został uchwałą Nr 59/XIII/07 Rady Miasta Zambrów z dnia 5 listopada 2007r..


2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2008 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie, o której mowa w pkt 1, realizacji zadań publicznych gminy Miasto Zambrów w zakresie kultury fizycznej i sportu.
3. O   zlecenie    zadania     mogą    ubiegać     się    organizacje  pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
 • w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem
 • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania oraz odpowiednie zasoby rzeczowe
 • przedstawią    poprawnie    sporządzoną   ofertę    na    stosownym    formularzu     wraz   z wymaganymi załącznikami
4. Zlecenie  zadania  następuje  w  formie  wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaje zadań.
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2008 w zakresie następujących zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – promocja i wspieranie młodzieży utalentowanej:
1. zorganizowanie    i     przeprowadzenie   międzyszkolnych   zawodów   sportowych  dla dzieci i młodzieży ze szkół  prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów (łącznie z dowozem uczniów na zawody, jeśli zawody będą odbywały się w innej miejscowości niż Zambrów),
2. organizacja zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie koszykówki i mini-koszykówki dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów.


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2008 roku.
1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się:

a) na zadanie określone w pkt II ust. 1 -  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

w tym:

 • 7.000 zł na międzyszkolne zawody sportowe
 • 3.000 zł na dowóz uczestników na zawody

b) na zadanie określone w pkt II ust. 2 -  5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

IV. Termin i warunki składania ofert.
1. Kompletne oferty należy składać  w  zaklejonych  i  opieczętowanych   kopertach z dopiskiem  „Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu - .......................................................................................................”

 / rodzaj zadania /

 

w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul.Fabryczna 3, pok. 225 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Termin składania ofert mija 10.01.2008r. o godz. 1500.

2. Oferty   należy   składać   zgodnie   ze  wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). 
3. Druki    można    pobierać     w   Urzędzie  Miasta  Zambrów, ul. Fabryczna 3,   pok. 222 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów.


4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny  oferenta i  umocowanie   osób  reprezentujących (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
 • aktualny statut /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.

5. Oferty   złożone  na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

7. Każdy projekt winien być złożony jako oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzony.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 18.01.2008r..
2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład oraz zasady  pracy określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów.
3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

 • merytoryczna wartość oferty
 • ilość osób objętych działaniem
 • możliwość realizacji zadania
 • doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
 • zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet gminy Miasto Zambrów
 • osiągnięcia sportowe szkolonych dzieci i młodzieży w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

4. Ostateczną decyzję w sprawie  wyboru  ofert  podejmuje  Burmistrz w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.


VI. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 01.02.2008r. do 31.12.2008r..
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową  oraz  z  obowiązującymi  standardami  i  przepisami,   w  zakresie opisanym w ofercie.
3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

 

 • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 • sporządzania  i  składania  sprawozdań   z   wykonania   zadania  publicznego w terminie określonym  umową  według  wzoru   określonego   w   rozporządzeniu   MPiPS, o którym mowa w pkt IV.2  niniejszego ogłoszenia.

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.

1. Wsparcie  zadania  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na  jego dofinansowanie  następuje zgodnie z  art. 16  ustawy, o której mowa w pkt I.1 niniejszego ogłoszenia i innych stosownych przepisów.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
3. Burmistrz może  odmówić podmiotowi  wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, gdy okaże się, iż  rzeczywisty   zakres   realizowanego   zadania   znacząco odbiega od opisanego w ofercie; podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych; zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.   


Do pobrania: doc druk oferty 40.50 Kb

Ogłoszenie o konkursie

  Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2008 roku


I. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs    odbędzie    się    zgodnie   z    przepisami    ustawy   z    dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz     postanowieniami    zawartymi    w    „Programie    współpracy     Miasta    Zambrów   z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok", który przyjęty został uchwałą Nr 59/XIII/07 Rady Miasta Zambrów z dnia 5 listopada 2007r.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2008 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie, o której mowa w pkt 1, realizacji zadań publicznych gminy Miasto Zambrów w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. O   zlecenie    zadania     mogą    ubiegać     się    organizacje  pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
 • w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem
 • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania oraz odpowiednie zasoby rzeczowe
 • przedstawią    poprawnie    sporządzoną   ofertę    na    stosownym    formularzu     wraz   z wymaganymi załącznikami
4. Zlecenie  zadania  następuje  w  formie  wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaje zadań.
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2008 w zakresie następującego zadania:

 ”WSPIERANIE INICJATYW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -
GŁÓWNIE DZIECI I MŁODZIEŻY -  W ZAKRESIE  INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 POPRZEZ KULTURĘ, TURYSTYKĘ I REKREACJĘ”.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2008 roku.
1. Na realizację zadania obejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zambrowa przeznacza się  kwotę  5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
2. Podaje się do wiadomości, iż w latach 2006 i 2007 nie ogłaszano otwartego konkursu ofert na  realizację zadania obejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

IV. Termin i warunki składania ofert.
1. Kompletne oferty należy składać  w  zaklejonych  i  opieczętowanych   kopertach
 z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych              ..................................................................................................................”  
/ rodzaj zadania /  

w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul.Fabryczna 3, pok. 225 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Termin składania ofert mija 10.01.2008r. o godz. 1500.
2. Oferty   należy   składać   zgodnie   ze  wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). 
3. Druki    można    pobierać     w   Urzędzie  Miasta  Zambrów, ul. Fabryczna 3,   pok. 222 lub  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów.
 

4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny  oferenta i  umocowanie   osób  reprezentujących (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
 • aktualny statut /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.

5. Oferty   złożone  na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 18.01.2008r..
2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład oraz zasady  pracy określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów.
3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
 •   merytoryczna wartość oferty
 •   ilość osób objętych działaniem
 •   możliwość realizacji zadania
 •   doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem
 •   ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
 •   zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet gminy Miasto Zambrów
 •   dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
4. Ostateczną decyzję w sprawie  wyboru  ofert  podejmuje  Burmistrz w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VI. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 01.02.2008r. do 31.12.2008r..
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową  oraz  z  obowiązującymi  standardami  i  przepisami,   w  zakresie opisanym w ofercie.
3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 • sporządzania  i  składania  sprawozdań   z   wykonania   zadania  publicznego w terminie określonym  umową  według  wzoru   określonego   w   rozporządzeniu   MPiPS, o którym mowa w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia.

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.

1. Wsparcie  zadania  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na  jego dofinansowanie  następuje zgodnie z  art. 16  ustawy  wymienionej w pkt I.1 niniejszego ogłoszenia oraz innych stosownych przepisów.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
3. Burmistrz może  odmówić podmiotowi  wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, gdy okaże się, iż  rzeczywisty   zakres   realizowanego   zadania   znacząco odbiega od opisanego w ofercie; podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych; zostaną ujawnione  nieznane  wcześniej  okoliczności   podważające   wiarygodność  merytoryczną lub finansową oferenta.    Do pobrania: doc druk oferty 40.50 Kb
                                                                                                                  

                                                                                                       

Przebudowa centrum - informacje dotyczące ruchu drogowego

ul. Kościuszki i ul. Wodna

28 listopada br. ulica Kościuszki została zamknięta na czas przebudowy centrum komunikacyjnego miasta. Przewidywany termin otwarcia nastąpi po zakończeniu robót drogowych i docelowym otwarciu ruchu 7 grudnia.


Od ul. Białostockiej istnieje możliwość wjazdu i wyjazdu na ul. Wodną oraz parking mieszczący się na Placu Sikorskiego. Ruch na ulicy Kościuszki będzie możliwy tylko dla kierowców samochodów dostawczych. Aby wyjechać z ul. Kościuszki będą musieli zawrócić do ul. Białostockiej, gdyż od strony mostu ulica jest całkowicie nieprzejezdna.

 

ul. Piłsudskiego

Możliwość wjazdu na ul. Piłsudskiego - przejazd przez rondo od Alei Wojska Polskiego.

 

ul. Świętokrzyska

Do czasu uruchomienia docelowej organizacji ruchu wjazd i wyjazd na ul. Świętokrzyską jest dopuszczony tylko od strony ul. Białostockiej.

 

ul. Wilsona

Wjazd na ulicę Wilsona odbywać się będzie od ul. Białostockiej (w przeciwnym kierunku do dotychczasowego).

 

Przystanki PKS

Dojazd z centrum do części południowej miasta:

Przystanek PKS z Placu Sikorskiego zostanie przeniesiony na ul. Białostocką (przy pomniku Powstania Styczniowego).

 

Dojazd z centrum w kierunku wschodniej części miasta:

Przystanki mieszczące się na ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Sadowej zostaną przeniesione na ul. Piłsudskiego.

 

Sygnalizacja świetlna

Włączenie sygnalizacji świetlnej ma nastąpić 7 grudnia.

 

Zamieszczamy plik do ściągnięcia pdf CENTRUM MIASTA PO PRZEBUDOWIE. 1.21 Mb                 

 

 

zporr

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Z/2.20/I/1.1.1/91/05
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego
w centrum Miasta Zambrowa Etap II

Rusza cykl spotkań aktywizujących kobiety

Nowe Media Group we współpracy z  Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej organizują spotkanie „Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą!". Odbędzie się ono 8 grudnia (sobota) w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 5. Początek  o godz. 13.30.


Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie kobiet do założenia własnej firmy. Kampania skierowana jest do kobiet z małych miast i wsi położonych w regionach Polski o wysokim współczynniku bezrobocia.

Podczas zajęć działać będzie mini-przedszkole, w którym kobiety będą mogły zostawić swoje dzieci pod opieką wykwalifikowanych pedagogów.

Szczegóły znajdują się tutaj.

 

UM Zambrów 

Ogłoszenie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Zambrów w rejonie ulic: Aleja Wojska Polskiego, Mazowieckiej, 71 Pułku Piechoty.


    Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Zambrów Nr 155/XXX/05 z dnia 22 marca 2005 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Zambrów w rejonie ulic: Aleja Wojska Polskiego, Mazowieckiej, 71 Pułku Piechoty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 grudnia 2007 r. do 10 stycznia 2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 208 w godz. od 900 do 1500.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 stycznia 2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 214 o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2008 r.