ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie zaprasza do składania ofert na zakup lub dzierżawę n/w nieruchomości położonych w Zambrowie przy ul.Polowej 19:
 • nieruchomość niezabudowana nr ewid.2478/1 o pow. 0,67 ha
 • nieruchomość zabudowana nr ewid.2478/4 o pow. 0,24 ha budynkiem magazynu gazów technicznych o pow. użytkowej 288 m2
Obie nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Kw nr 9055. Bliższych informacji zasięgnąć można bezpośrednio w biurze Spółki przy ul.Polowej 19 lub pod nr telefonu 086/ 271- 52 - 52.


Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta Zambrów

        Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2007r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój nr 214 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:
 

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za rok 2006.
 7. Absolutorium.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zwolnień od podatku od nieruchomości;
  2. zmian w budżecie miasta Zambrów na 2007 r.;
  3. rozpatrzenia skargi Pana Macieja Gawęckiego.
 9. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku

Podaje się do publicznej wiadomości, iż Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku rozpoczęła prace od dnia 11 kwietnia 2007r. w następującym składzie:
1. sędzia Małgorzata Anna Dziemianowicz - przewodnicząca komisji
2. Zbigniew Butkiewicz - zastępca przewodniczącej komisji
3. Halina B edeniczuk    - członek
4. Teresa Czarnowska    - członek
5. Krystyna Górska-Głos         - członek
6. Tadeusz Kreczko    - członek
7. Wacław Ostaszewski    - członek
8. Władysław Werpachowski    -   członek
9. Mariusz Żukowski    -   członek


Członkowie Komisji pełnią dyżury w siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego l (siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) pokój nr 030 w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 15.00 (z wyjątkiem dnia 4 maja 2007r.).
W dniu 20 kwietnia 2007 roku od godziny 9.00 do godziny 24.00.
W dniu 25 kwietnia 2007roku od godziny 9.00 do godziny 15.30.
Telefon numer (085) 74-97-409.

Ogłoszenie

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

 1. Bagiński Sławomir    - Przewodniczący
 2. Brzózka Andrzej    - Zastępca Przewodniczącego
 3. DłużniewskaAgnieszka    -Członek
 4. Jankowska Mirosława    - Członek
 5. Kalinowska Ewa Anna    - Członek
 6. Kozłowski Ryszard    - Członek
 7. Kułesza Urszula    - Członek
 8. WiśniewskaBogusława    -Członek
 9. Żurawski Tadeusz    - Członek
 
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, pokój nr 17, nr telefonu 086 271 24 18 wew. 49.
Do dnia wyborów Komisja pełni dyżury codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel, w godz. od 11— do 12—.
W dniu 30 kwietnia 2007 r. o godz. 14— Komisja dokona powołania składów obwodowych komisji wyborczych.
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów


 1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Miasta Zambrów o łącznej powierzchni 1,1233 ha obejmująca działki gruntów nr 2886/1 o pow. 2172 m2, nr 2887/1 o pow. 1781 m2, nr 2888/1 o pow. 1742 m2, nr 2889 o pow. 1711 m2, nr 2890 o pow. 1666 m2, nr 2891 o pow. 2161 m2  położona w Zambrowie przy ul. Sitarskiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw. nr 15473.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Zambrów nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową z towarzyszeniem usług. 
 3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zakończenia budowy w terminie 5 lat od daty nabycia nieruchomości aktem notarialnym.
 4. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 361.253,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden  tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote ).
 6. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 25 maja 2007 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 87750009 00100101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 21 maja 2007 roku do godz. 1400.
 8. Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, zobowiązanie się w przypadku nabycia do zachowania terminu zakończenia budowy w terminie 5 lat od daty notarialnej umowy nabycia, złożone deklaracje wynikające z dodatkowych warunków przetargu, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sitarskiej” w Urzędzie Miasta w Zambrowie pokój nr 225 w terminie do dnia 21 maja 2007 roku do godz. 1500.
 9. Wzór oferty stanowi załącznik do dodatkowych warunków przetargu.
 10. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 11. Wpłacone wadium podlega :
  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
  • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 12. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 13. dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 w godzinach urzędowania lub telefonicznie Nr (086) 271-22-10 w. 32.
 14. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).