ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku

Podaje się do publicznej wiadomości, iż Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku rozpoczęła prace od dnia 11 kwietnia 2007r. w następującym składzie:
1. sędzia Małgorzata Anna Dziemianowicz - przewodnicząca komisji
2. Zbigniew Butkiewicz - zastępca przewodniczącej komisji
3. Halina B edeniczuk    - członek
4. Teresa Czarnowska    - członek
5. Krystyna Górska-Głos         - członek
6. Tadeusz Kreczko    - członek
7. Wacław Ostaszewski    - członek
8. Władysław Werpachowski    -   członek
9. Mariusz Żukowski    -   członek


Członkowie Komisji pełnią dyżury w siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego l (siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) pokój nr 030 w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 15.00 (z wyjątkiem dnia 4 maja 2007r.).
W dniu 20 kwietnia 2007 roku od godziny 9.00 do godziny 24.00.
W dniu 25 kwietnia 2007roku od godziny 9.00 do godziny 15.30.
Telefon numer (085) 74-97-409.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów


 1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Miasta Zambrów o łącznej powierzchni 1,1233 ha obejmująca działki gruntów nr 2886/1 o pow. 2172 m2, nr 2887/1 o pow. 1781 m2, nr 2888/1 o pow. 1742 m2, nr 2889 o pow. 1711 m2, nr 2890 o pow. 1666 m2, nr 2891 o pow. 2161 m2  położona w Zambrowie przy ul. Sitarskiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw. nr 15473.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Zambrów nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową z towarzyszeniem usług. 
 3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zakończenia budowy w terminie 5 lat od daty nabycia nieruchomości aktem notarialnym.
 4. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 361.253,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden  tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote ).
 6. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 25 maja 2007 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 87750009 00100101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 21 maja 2007 roku do godz. 1400.
 8. Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, zobowiązanie się w przypadku nabycia do zachowania terminu zakończenia budowy w terminie 5 lat od daty notarialnej umowy nabycia, złożone deklaracje wynikające z dodatkowych warunków przetargu, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sitarskiej” w Urzędzie Miasta w Zambrowie pokój nr 225 w terminie do dnia 21 maja 2007 roku do godz. 1500.
 9. Wzór oferty stanowi załącznik do dodatkowych warunków przetargu.
 10. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 11. Wpłacone wadium podlega :
  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
  • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 12. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 13. dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 w godzinach urzędowania lub telefonicznie Nr (086) 271-22-10 w. 32.
 14. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Sprawozdanie z VI sesji Rady Miasta Zambrów

W dniu 27 marca 2007 roku odbyła się kolejna sesja Rady Miasta, na której podjęto 5 następujących uchwał:
- uchwałę nr 24/VI/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok, na mocy uchwały zwiększono plan dochodów budżetowych na 2007 r. o kwotę 285 187 zł, a plan wydatków o kwotę 1.012.758 zł. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:
 1. Plan dochodów ogółem- 40 409 883 zł.
 2. Plan wydatków ogółem- 42 637 454 zł.

Po stronie dochodów największe zmiany zaszły w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Kultura fizyczna i sport”. Po stronie wydatków z kolei w dziale „Transport i łączność”, a konkretnie w rozdziale „Drogi publiczne gminne”;

 • uchwałę nr 25/VI/07 w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, Rada Miasta Zambrów uchwaliła, że na okres do 31 grudnia 2007 r. obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Zambrowa przejmie gmina Miasto Zambrów;
 • uchwałę nr 26/VI/07 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Niewińskiego, na mocy uchwały skargę Pana Marka Niewińskiego na działalność Burmistrza Miasta Zambrów, dotyczącą usunięcia awarii na drenach melioracyjnych, uznano za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;
 • uchwałę nr 27/VI/07 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w miejskim zakładzie budżetowym „Pływalnia Miejska w Zambrowie”; na mocy uchwały ustalono, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników „Pływalni Miejskiej w Zambrowie” będzie wynosić 760 zł (wcześniej wynosiło 600 zł). Natomiast wartość jednego punktu podwyższono z 3,00 zł do 3,60 zł;
 • uchwałę nr 28/VI/07 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa; w uchwale Nr 18/IV/07 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa zmieniono brzmienie §5: „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”;
 • uchwałę nr 29/VI/07 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania; na mocy uchwały utworzono odrębny obwód głosowania w Szpitalu Miejskim w Zambrowie do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów

 1. Nazwa i adres jednostki
 2. Urząd Miasta Zambrów
  ul. Fabryczna 3
  18-300 Zambrów
 3. Stanowisko:
 4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
  przewidywany termin zatrudnienia - maj 2007r.
 5. Wymagania niezbędne
  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach określonych w art. 3 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
  • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 6. Wymagania dodatkowe
  • preferowane doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku,
  • znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych,
  • znajomość zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego,
  • samodzielność, umiejętność kierowania zespołem, odpowiedzialność.
 7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
  • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji i realizacją inwestycji miejskich prowadzonych przez Urząd Miasta,
  • nadzór nad organizowaniem przetargów na wykonanie inwestycji miejskich,
  • opracowywanie projektów umów z inwestorami zastępczymi oraz wykonawcami inwestycji miejskich,
  • współpraca przy realizacji remontów i inwestycji realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
  • rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych i wnioskowanie o podział środków finansowych na poszczególne zadania w ramach istniejących funduszy,
  • przygotowywanie wniosków o dotacje, kredyty, pożyczki na planowane inwestycje,
  • opracowywanie wniosków i projektów dotyczących rozwoju miasta,
  • prowadzenie monitorowanie i rozliczanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych.
 8. Wymagane dokumenty
  • życiorys (CV) list motywacyjny (z kontaktowym numerem telefonu) oświadczenie kandydata, o tym, że nie był skazany za przestępstwo umyślne, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym, w ogłoszeniu, stanowisku dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy.
 9. Termin i miejsce składania dokumentów:
 10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3 (decyduje data stempla pocztowego) lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, pokój 225, w terminie do 4 maja 2007r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko kierownicze”.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdyby nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.