ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Sprawozdanie z VIII sesji Rady Miasta Zambrów

W dniu 29 maja 2007 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój nr 214 odbyła się VIII sesja Rady Miasta Zambrów. Na sesji przyjęto 4 uchwały: w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Centrum Miasta Zambrów, w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, a także w sprawie zmiany statutu Miejskiego ośrodka Kultury w Zambrowie.
 

- uchwała nr 34/VIII/07 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę; zgodnie z tekstem uchwały postanowiono, że z dniem 1 września  2007 r. stała stawka dzienna z tytułu kosztu zakupu surowców żywnościowych do przyrządzania posiłków dla przedszkoli będzie wynosić 3,00 zł od dziecka. Jednocześnie przyjeto, że z dniem 1 września  2007 r. miesięczna opłata stała z tytułu częściowych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu będzie wynosić:

 • od pierwszego dziecka z rodziny – 100,00 zł
 • od drugiego dziecka z rodziny – 80,00 zł
 • od trzeciego i następnych dzieci z rodziny – bez opłaty.
W uchwale zapisano też, że opłaty stałe zmniejsza się o 30 % za każde dziecko dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeżeli dochód w przeliczeniu na 1 osobę w tej rodzinie jest mniejszy od najniższej emerytury.

- uchwała nr 35/VIII/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu  Rewitalizacji dla Centrum Miasta Zambrów; na mocy uchwały przystąpiono do opracowania programu rewitalizacji obejmującego centrum miasta w rejonie ulic: Żytniej, Konopnickiej, Białostockiej, Świętokrzyskiej oraz wzdłuż rzeki Jabłonki aż do zbiegu z ulicą Polową. Dokument ten będzie niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie rewitalizacji miasta ze środków unijnych.

-uchwała nr 36/VIII/07 w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych zgłoszono radnego Bolesława Kozłowskiego.

- uchwała nr 37/VIII/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zambrowie; na mocy uchwały zmieniono brzmienie statutu MOK w Zambrowie. Nowy statut znajduje się tutaj
 
W dalszej części sesji radni dyskutowali nad stanem bezpieczeństwa w mieście w oparciu o informacje: Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, Prokuratury Rejonowej w Zambrowie, a także Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie.

Ewa Glińska
UM Zambrów

Zambrów gości delegację z Visaginas

    W dniach od 4 do 7 czerwca br., na zaproszenie Burmistrza Miasta Zambrów, do Zambrowa przybyła delegacja samorządu z Visaginas wraz z reprezentantami jednostek oświatowych, kulturalnych i gospodarczych oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Litwie.
    Celem spotkania była przede wszystkim wymiana wspólnych doświadczeń, osiągnięć oraz stan realizacji zadań obydwu miast partnerskich. 


W programie wizyty zaplanowano między innymi spotkanie z władzami samorządowymi Miasta Zambrów i Powiatu Zambrowskiego, zwiedzanie Zakładu Karnego i Ośrodka dla Uchodźców w Czerwonym Borze, koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wizyty w jednostkach oświatowych oraz rekreacyjnie pobyt na Pływalni Miejskiej „Delfin”.
 
Karolina Brutkowska
UM Zambrów
01 04  
02 03

Huczne obchody XI Dni Zambrowa

wstpniak XI Dni Zambrowa trwały cały tydzień – od 27 maja do 3 czerwca. Miejski Ośrodek Kultury – organizator imprezy – przygotował w tym roku bardzo bogaty program, dzięki czemu każdy mieszkaniec Zambrowa mógł znaleźć coś dla siebie.
    W bloku wydarzeń sportowych zorganizowano: turniej brydża sportowego, zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, turniej piłki nożnej, turniej tenisa ziemnego, olimpiadę dla przedszkolaków oraz zawody pływackie. Największe emocje wzbudzały mecze piłki nożnej rozgrywane pomiędzy służbami mundurowymi miasta, a także między drużynami księży i policji. Wielu widzów zgromadził także mecz piłki koszykowej - koszykarki z Gimnazjum nr 1 w Zambrowie kontra Radni Miasta Zambrów.


    W ramach bloku imprez kulturalnych szczególny akcent położono w tym roku na promocję młodych lokalnych talentów, stąd też zorganizowano m.in. konfrontacje kulturalne młodych talentów, występy zespołów: GFC, Pizza Łomot, Red Star, Holly Water oraz Kwiaty. W trakcie dni miasta swoje prezentacje miały także: zespół instrumentalny Camerata, wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, Teatr Form Różnych. Nie zabrakło również wystaw prac pokonkursowych („Zambrów w oczach dziecka”, „Co w trawie piszczy”, wystawa ceramiki).
    Obchodom Dni Zambrowa towarzyszyły także akcje prozdrowotne – bezpłatne badania mammograficzne, a także pomiary poziomu cukru we  krwi i ciśnienia tętniczego.
    Gwiazdą tegorocznych dni miasta był zespół WILKI, który porwał zambrowską publiczność prawie dwugodzinnym koncertem. XI dni Zambrowa zamknął energetyczny koncert zespołu SILK, podczas którego usłyszeliśmy największe przeboje legendarnego zespołu Queen.  
    XI dni Zambrowa przeszły do historii, ale kolejne już za rok!
Obejrzyj filmy:
 

 

Ewa Glińska
Karolina Brutkowska
UM Zambrów

 

Ogłoszenie w sprawie naboru

Burmistrz Miasta Zambrów informuje:
 
W wyniku zakończenia procedury naboru  na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, stwierdzono, że żaden z kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje na to stanowisko, nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w dniu 16 maja 2007r. w BIP, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

(Podstawa prawna:  ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szkoła Podstawowa Nr 5  w Zambrowie
18-300 Zambrów ul. Obrońców Zambrowa 6
tel.(0-86) 271-43-49, faks (086) 271-43-49

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie.

Termin  wykonania     28.09.2007r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do  przetargu dostępna jest na stronie internetowej www.sp5.zambrow.org , można też odebrać w siedzibie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie, ul. Obrońców Zambrowa 6, pokój nr 33. Za pobranie SIWZ zostanie pobrana opłata w wysokości 150 zł brutto. Wpłatę należy dokonać na konto:


BS Zambrów nr 48 8775 0009 0010 0108 1852 0004

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku szkoły polegający na:
 1. Przebudowie bloku żywieniowego (wymiana okładzin ściennych, posadzek, instalacji elektrycznej, roboty sanitarne).
 2. Remont sali gimnastycznej (wymiana okładzin ściennych, posadzek, instalacji elektrycznej, roboty sanitarne, wymiana podsufitki, cyklinowanie parkietu).

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Piotr Sierzputowski tel. /086/ 271-43-49 w godzinach od 800 do 1500.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 10.000 zł.
Inne warunki udziału w postępowaniu są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamkniętą  kopertę  zawierającą   ofertę na  zamówienie  należy złożyć w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie pokój nr 33 ul. Obrońców Zambrowa 6   do dnia 29.06.2007r.   do godz.1145.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 33 w dniu 29.06.2007r.   godz.1200.

Kryteria oceny ofert :
- cena – 100 %

Termin związania ofertą – 30 dni.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki  zawarte w art.22 ustęp 1  ustawy i niewykluczeni na podst. art. 24  o zamówieniach oraz spełniający  wymogi zawarte w SIWZ. Spełnienie tych warunków będzie oceniane na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów o uprawnieniach.INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

    Z dniem 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja obecnych ławników w sądach okręgowych i rejonowych, w związku z powyższym na podstawie art. 160 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz 1070 z późn. zm), Rada Miasta Zambrów wybierze:
 1. dla potrzeb Sądu Okręgowego w Łomży – 3 ławników,
 2. dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zambrowie – 26 ławników w tym do orzekaniaw sprawach z zakresu prawa pracy – 12 ławników.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienie obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średni.
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Straży Więziennej;
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Termin zgłaszania, przez uprawnione podmioty, kandydatów na ławników upływa
w dniu 30 czerwca 2007 r.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądowi, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
 1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywanie funkcji ławnika.
Karty zgłaszania na ławnika można otrzymać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pok. 222. Karty są dostępne na stronie internetowej Miasta www.zambrow.pl oraz na stronie www.ms.gov.pl.
    Karty zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w Biurze Rady – p. 230 oraz w Wydziale Organizacyjnym – p. 222.
    Termin 30.06.2007 r. jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 086 271 22 10 w 21.
 
BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski

Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2007r.

 
“ Żyjmy w Świecie wolnym od Dymu Tytoniowego”
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przypomina o Światowym Dniu bez Tytoniu. Jedną z najpopularniejszych w Polsce akcji promujących zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia jest akcja „Rzuć palenie razem z nami”, organizowana w maju i listopadzie każdego roku. Jej skuteczność to efekt ciągłości działań, uniwersalnego przekazu, zasięgu, łatwego dostępu, atrakcyjnej formy i konkretnej informacji.


Jest to ogólnokrajowa akcja przypadająca w roku bieżącym w dniu 31 maja. Realizowana będzie pod hasłem “Żyjmy w Świecie wolnym od Dymu Tytoniowego”.   Rzucenie palenia nie jest łatwe. Wie o tym każdy palacz, który choć raz spróbował to zrobić. Jest to indywidualne wyzwanie, ale z drugiej strony przekonanie jak największej liczby palaczy na świecie do zerwania z nałogiem, które jest kluczowe dla zmniejszenia liczby zgonów związanych z konsumpcją tytoniu, jaka prognozowana jest w ciągu najbliższych 20 lat.
Najbardziej niekorzystnym dla zdrowia elementem stylu życia było i jest palenie tytoniu. Warto zaznaczyć, że papieros jest jedynym produktem sprzedawanym legalnie, którego używanie zgodnie z przeznaczeniem zagraża zdrowiu i życiu. W Polsce nadal z powodu palenia przedwcześnie umierają tysiące osób. Uzależnienie od tytoniu jest chorobą, której wyleczenie wymaga wysiłku i pracy. Nie jest to łatwe, dlatego najlepiej w ogóle nie zaczynać palić.
Używanie tytoniu w każdej formie prowadzi do uzależnienia i jest zabójcze, a brak naukowej i wiarygodnej informacji na ten temat pozbawia ludzi możliwości dokonania świadomego wyboru korzystnego dla zdrowia.
Poznanie prawdy o skutkach zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych używania tytoniu może pomóc wielu ludziom, dać im impuls do zmiany stylu życia i poprawy swego zdrowia, zdrowia rodzin oraz całych społeczności.
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym – 0 801 108 108: to telefon dla osób poszukujących motywacji do rzucenia palenia tytoniu i wsparcia w okresie leczenia uzależnienia od tytoniu. Poradnia informuje również o najbliższych miejscu zamieszkania poradniach, gabinetach i kursach odwykowych w Polsce.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie, mając na uwadze ogólnopolski zasięg akcji zachęca do włączenia i realizacji podległe placówki, instytucje i organizacje państwowe, społeczne, samorządy.
 
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Zambrowie

Zdrowie w Unii Europejskiej

Wyjeżdżając do jednego z państw Unii Europejskiej: turystycznie, w odwiedziny do rodziny lub znajomych; z krótką podróżą służbową, na studia, lub będąc oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę – warto zaopatrzyć się w Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ).
 
Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ)?
Do czego nas uprawnia?

Karta EKUZ:
 • potwierdza fakt odprowadzania za nas składek na ubezpieczenie zdrowotne, czyli nasze prawo do korzystania ze świadczeń w ramach systemu ochrony zdrowia. 

 • - uprawnia do korzystania przez nas z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych z medycznego punktu widzenia warunkach (przypadki nagłe np. przeziębienie, ból zęba, urazy: zwichnięcia, złamania, skaleczenia)
 • - nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia.
Karta EKUZ uprawnia nas do korzystania w państwach UE/EOG z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.
Za leczenie prywatne będziemy musieli  zapłacić we własnym zakresie.
Warto również wiedzieć, że w większości państw w placówkach działających w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, pobierane są jednak pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów. Szczegółowe informacje o opłatach obowiązujących w kraju pobytu można znaleźć na stronach internetowych NFZ, lub pod numerami informacyjnymi Funduszu 94-88 i 085 745-95-00.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania karty?

 

Karty EKUZ wydawane są bezpłatnie i na bieżąco (przy osobistym złożeniu wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie) w każdym oddziale wojewódzkim NFZ (również w delegaturach).
Wniosek o wydanie Karty EKUZ można pobrać w siedzibie NFZ, lub wydrukować ze strony internetowej np. Podlaskiego OW NFZ www.nfz-bialystok.pl – Zdrowie w UE lub www.nfz.gov.pl  
Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ.


Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.

 • Jeśli osoba wnioskująca wyjeżdża na pobyt czasowy do innego państwa członkowskiego (np. wyjazd turystyczny, wizyta u rodziny) i posiada własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, do Wniosku o wydanie EKU Z powinna dołączyć następujące dokumenty:

 

pracownik – ostatni ZUS RMUA bądź aktualnie podstemplowaną legitymację ubezpieczeniową  lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę (wg wzoru dostępnego w NFZ);
prowadzący działalność gospodarczą -ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
rolnik ubezpieczony w KRUS - zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub aktualnie podstemplowaną legitymację ubezpieczeniową;
emeryt- legitymację emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);
rencista - legitymację rencisty lub ostatni odcinek renty wraz z decyzją o przyznaniu renty;
bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy - zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub aktualnie podstemplowaną legitymację ubezpieczeniową
osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) - dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA),
oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja szkolna lub studencka) lub orzeczoną niepełnosprawność.
uczeń uczący się w szkole w innym państwie członkowskim lub student udający się w celu odbycia tam studiów, dodatkowo zaświadczenie lub legitymacja szkolna, ważne na dany rok szkolny ze szkoły znajdującej się na terenie innego państwa członkowskiego bądź zaświadczenie z uczelni w państwie pobytu lub zaświadczenie o wymianie studenckiej z polskiej uczelni. 
 • pracowników oddelegowanych do pracy na terenie innego państwa członkowskiego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na podstawie formularza E 101 lub E 102, wydanego przez ZUS.
 • jeśli osoba wnioskująca jest osobą bezrobotną, udającą się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania pracy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na podstawie formularza E 303, wydanego przez Urząd Pracy.
 • w przypadku pracowników transportu międzynarodowego, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinny być dołączone następujące dokumenty:
- dokument potwierdzający zatrudnienie w charakterze pracownika transportu międzynarodowego;
- oświadczenie pracodawcy, w którym zobowiązuje się on do zwrotu EKUZ wydanych dla zatrudnionych pracowników oraz towarzyszących im członków rodziny, w przypadku, gdy z pracownikami tymi dana firma rozwiąże stosunek pracy, bądź zostaną im udzielone bezpłatne urlopy powyżej 30 dni;
- dokumentu potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ;
- w przypadku członków rodziny dodatkowo - dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymacja ubezpieczeniowa lub studencka) wystarczy okazać do wglądu.

 

Jak długi jest okres ważności karty?

 

Karta wystawiana jest maksymalnie na 2 miesiące, licząc od końca miesiąca, za który została odprowadzona ostatnia składka na ubezpieczenie zdrowotne. Inne terminy obowiązują dla bezrobotnych (maksymalnie 30 dni, licząc od daty wystawienia zaświadczenia), uczniów i studentów (maksymalnie do końca semestru lub roku szkolnego), emerytów (5 lat) i rencistów (na okres przyznanego świadczenia, maksymalnie 5 lat).
Osobom wyjeżdżającym do pracy -  karta wydawana jest tylko na okres przejazdu - do momentu podjęcia pracy.

 

Co zrobić, gdy za granicą ulegliśmy wypadkowi, a nie mamy Karty EKUZ - mimo, iż jesteśmy uprawnieni do jej posiadania?

 

Należy skontaktować się telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem najbliższego członka rodziny pozostałego w Polsce z Oddziałem Wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Po dostarczeniu wymaganych dokumentów, Oddział wystawi  Certyfikat - papierowy dokument tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, który może zostać dostarczony pocztą lub faksem.
Jeśli jednak nie uda się nam uzyskać Certyfikatu, nie oznacza to, że nie zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna. Jednak prawdopodobnie zostaną Państwo zobowiązani do pokrycia pełnych kosztów leczenia. Należy zachować wszystkie rachunki i dowody zapłaty.

 

Jak wygląda refundacja kosztów leczenia poniesionych w państwach UE przez polskich ubezpieczonych, kiedy – z powodu braku EKUZ lub jej nieuznania przez zagraniczną placówkę - zapłacili za otrzymane świadczenie medyczne?

 

Przede wszystkim - możemy starać się o zwrot kosztów, niezależnie od tego czy podczas pobytu za granicą posiadaliśmy przy sobie kartę EKUZ. Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Aby uzyskać zwrot kosztów, składamy we  właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim Funduszu odpowiedni wniosek  oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia w innym państwie członkowskim.
Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek była ubezpieczona w NFZ lub posiadała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie udzielania jej świadczeń oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty. Będą to (w zależności od państwa w którym udzielono nam świadczeń zdrowotnych) np. oryginały wszystkich rachunków, recept, karta leczenia lub  inne dokumenty,  z których wynika jakie świadczenia zostały udzielone, czy potwierdzenia zapłaty wystawione przez lekarza.
W razie braku jednego z wymaganych w danym przypadku dokumentów, musimy liczyć się z odmową zwrotu kosztów za dane świadczenie.
Szczegółowe informacje na temat zwrotu kosztów leczenia w danym państwie UE można uzyskać w Narodowym Funduszu Zdrowia.
(POW NFZ w Białymstoku tel. 085 745 95 00, Delegatura w Suwałkach tel. 087 562 02 50, Delegatura w Łomży tel. 086 216 88 40)Konkurs Pro Publico Bono 2007

    Zapraszamy wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia, fundacje, organizacje Kościoła itd.) z terenu miasta Zambrów do wzięcia udziału w konkursie pt. „Pro Publico Bono 2007”. Celem konkursu jest nagradzanie i wyróżnianie inicjatyw obywatelskich, charakteryzujących się pomysłowością i skutecznością w służbie dobra wspólnego w kilku kategoriach:

 1. inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. inicjatywy na rzecz edukacji narodowej,
 3. inicjatywy w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej,
 4. inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem owocnej współpracy organizacji obywatelskich z organami samorządu terytorialnego,
 5. inicjatywy w dziedzinie „dyplomacji obywatelskiej”, co obejmuje organizację współpracy międzynarodowej, międzyreligijnej i międzyetnicznej oraz działalność na rzecz integracji europejskiej.

Przystąpienie do konkursu polega na wypełnieniu i przesłaniu do 30 czerwca 2007 roku na adres organizatorów ankiety, którą można pobrać ze strony internetowej www.propublicobono.pl .

XI Dni Zambrowa starujemy już 27 maja 2007!

Program do pobrania znajduje się tutaj.

Zobacz plakat


Ogłoszenie dotyczące wymiany dowodów osobistych

    Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zambrów przypomina, że do dnia 31.12.2007 r. należy wymienić wszystkie książeczkowe dowody osobiste (dowody starego typu) na nowe.
    W związku z powyższym wszystkie osoby, które nie dokonały jeszcze stosownej wymiany powinny zgłosić się do Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 227 (II piętro).


    W przypadku osoby, której stan zdrowia nie pozwala na osobiste przybycie do Urzędu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 086 271-22-10 wew. 41.

Naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich
mgr Zbigniew Jach

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

            Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 29 maja 2007r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój nr 214 odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.        
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę;
  • przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Centrum Miasta Zambrów;
  • zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Osób Niepełnosprawnych;
  • zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zambrowie.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa w oparciu o informacje:
  • Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
  • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
  • Prokuratury Rejonowej w Zambrowie;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie.
 8. Sprawozdanie z działalności sportowej na terenie miasta.
 9. Informacja Burmistrza w sprawie objęcia udziałów przez gminy z terenu powiatu zambrowskiego   i   Powiat  Zambrowski   w   Spółce   Szpital   Miejski   sp. z o.o.   w Zambrowie.
 10. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.
Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 maja 2007 roku na terenie miasta Zambrów

W dniu 20 maja br. mieszkańcy naszego miasta wybrali kandydatów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Decyzją wyborców w skład Sejmiku weszło dwóch przedstawicieli Zambrowa: Marek Adam Komorowski z PiS oraz Wojciech Boruchowskiz PSL (na podstawie danych Wojewódzkiej Komisji Wyborczej zamieszczonych na www.wrotapodasia.pl).

Szczegółową liczbę głosów oddanych przez zambrowian w czternastu obwodach z podziałem na poszczególne komitety oraz na poszczególne osoby kandydujące z miasta Zambrów zamieszczamy tutaj.Oficjalne wyniki wyborów do sejmiku z całego województwa podlaskiego (www.wrotapodasia.pl).

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 31,43 proc. głosów - 12 mandatów
Platforma Obywatelska - 20,78 proc. - 7 mandatów
Polskie Stronnictwo Ludowe - 8,90 proc. głosów - 5 mandatów
Samoobrona - 5,28 proc. głosów - 3 mandaty
LiD - 13,81 proc. głosów - 3 mandaty

Do sejmiku nie dostały się komitety:
LPR - 4,03 proc. głosów, UPR - 2,23 proc., KWW Piast - 3,75 proc., KWW "Obwodnice - tak, ekoterror nie" - 0,46 proc., KW Związek Słowiański - 0,32 proc., Białoruski Komitet Wyborczy 2,19 proc., Polska Partia Pracy -0,22 proc., Nasze Podlasie 3,63 proc., Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 2,63 proc., Podlasie XXI wieku - 0,26 proc., Federacja Zielonych www.zieloni.w.pl - 0,08 proc.


Frekwencja wyborcza w tym głosowaniu wyniosła 22,35 %.

Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego wybrani w przedterminowych wyborach – 20 maja br.


Prawo i Sprawiedliwość - głosów 64 627
1. Jan Chojnowski
2. Bogusław Dębski
3. Dariusz Piontkowski
4. Leszek Dec
5. Marek Olbryś
6. Jan Olszewski
7. Marek Adam Komorowski
8. Marek Antoni Łukaszewicz
9. Karol Tylenda
10. Irena Berner
11. Jacek Łapiński
12. Lech Rutkowski;


Platforma Obywatelska - głosów 42 735
1. Jacek Przemysław Cylwik
2. Jarosław Zygmunt Dworzański
3. Jacek Żalek
4. Bogdan Dyjuk
5. Jacek Piorunek
6. Daria Krystyna Sapińska
7. Zdzisław Jabłoński;


Lewica - głosów 28 401
1. Jarosław Matwiejuk
2. Janusz Krzyżewski
3. Jan Syczewski;


Samoobrona RP - głosów 10 852
1. Andrzej Chmielewski
2. Sławomir Gromadzki
3. Andrzej Sutkowski;


Polskie Stronnictwo Ludowe - głosów 18 313
1. Jan Kamiński
2. Mieczysław Bagiński
3. Wojciech Borzuchowski
4. Mieczysław Baszko
5. Mikołaj Janowski.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz
Miasta Zambrów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zambrów


1.   Nazwa i adres jednostki
Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3,      18-300 Zambrów
2.   Stanowisko:
ds. planowania przestrzennego i architektury
przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec 2007r.


3.  Wymagania niezbędne
 • wykształcenie wyższe magisterskie;  kierunek architektura, budownictwo ogólne lub gospodarka przestrzenna
 • co najmniej 2 lata stażu pracy zgodnie z przygotowaniem zawodowym.
4. Wymagania dodatkowe
 • przy wykształceniu budowlanym – specjalność konstrukcyjno-budowlana,
 • doświadczenie w projektowaniu,
 • doświadczenie w pracy w administracji,
 • znajomość zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego,
 • samodzielność, odpowiedzialność.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
6. Wymagane dokumenty
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny (z kontaktowym numerem telefonu)
 • oświadczenie kandydata, o tym, że  nie był skazany za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym, w ogłoszeniu, stanowisku,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6  należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3 (decyduje data stempla pocztowego) lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, pokój 225, w terminie do 31  maja 2007r. do godz. 15.30  w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Nabór na stanowisko urzędnicze”.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru,
w przypadku, gdyby nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja o wynikach naboru

Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3  18-300 Zambrów
kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na kierownicze stanowisko  urzędnicze – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego - wybrany został na to stanowisko Pan Włodzimierz Paweł Łąka  zam. Łomża.
 
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Włodzimierz Łąka   spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów o naborze.  Doskonale orientuje się w zakresie zadańrealizowanych przez Urząd Miasta i Wydział Rozwoju Gospodarczego.
Jako jedyny złożył swoją aplikację do naboru.

    Pan Włodzimierz  Paweł Łąka został zatrudniony w Urzędzie Miasta Zambrów od dnia 15 maja 2007r.