ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek)  o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zaskarżenia opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku;
 • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2017 – 2020;
 • zmian w budżecie miasta Zambrów na 2017 r.;
 • planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form doskonalenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.;
 • określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący  z ogródkami działkowymi;
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2013 – 2017;
 • przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2016 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Zambrów w 2016 roku.
 4. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.


Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Zbiórka żywności i chemii domowej dla polonii na Białorusi

Fundacja „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” z siedzibą w Warszawie organizuje akcję pt.: "Wielkanocna Paczka" w celu wspomożenia Polaków żyjących na Białorusi. Wielu z nich, będących u kresu swych dni żyje bardzo skromnie, czasami na granicy nędzy. Takie wsparcie z Pańskiej strony jest dla Nich ważne i potrzebne, szczególnie w okresie świątecznym.

Celem akcji jest przekazanie paczek żywnościowych, a także innych niezbędnych produktów, takich jak chemia spożywcza, czy środki medyczne, a także sprzęt rehabilitacyjny dla Polaków, żyjących na Białorusi.

Akcję mogą Państwo wesprzeć w następujący sposób:

1. poprzez przekazanie środków finansowych na zakup niezbędnych produktów, na następujący rachunek bankowy: Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602 z dopiskiem: AKCJA WIELKANOCNA PACZKA Dane Fundacji: Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, ul. Rzeźbiarska 87 04-620 Warszawa (KRS: 0000412780) LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA!

2. poprzez zakup produktów w postaci spożywki, chemii gospodarczej, środków higienicznych, podstawowych środków medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, opisanych szczegółowo poniżej:

PRODUKTY MOŻNA SKŁADOWAĆ W CENTRUM WOLONTARIATU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 25 W ZAMBROWIE (Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, dawny Relax), DO DNIA 23 MARCA 2017r. W GODZINACH OD 10:00 DO 19:00.

Mogą Państwo również sprawić naszym Rodakom ogromną przyjemność poprzez stworzenie kartki z życzeniami wielkanocnymi w języku polskim. DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZAANGAŻOWANIE!! - Fundacja „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”