ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Kolejny rajd przed nami

Zapraszamy na kolejny raj z cyklu "Zambrów na rowery 2017". Tym razem rowerowa wyprawa odbędzie się miejscowościami po południowej stronie Zambrowa.

Wyjazd 04.06.2017r. godz. 10.00 z Targowicy Miejskiej w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego. Powrót ok. godz. 14-15. Długość trasy ok. 50 km.

Rajd odbędzie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Prosimy zabrać ze sobą: kask, kamizelkę odblaskową, nakrycie głosy, dętkę itp.

Przebieg trasy - Trasa Panorama Południe: Zambrów / targowica /, Wola Zambrzycka, Szczodruchy, Jabłonka Kościelna, Miodusy Wielkie, Nowy Skarżyn, Stary Skarżyn, Goski Duże, Goski Pełki, Tarnowo Goski, Przezdziecko Mroczki, Grochy Łętownica , Sasiny, Nowy Borek, Srebrny Borek, Grzymały, Wądołki Bućki, Długobórz, Zambrów / kośc. Józefa /

Organizatorem rajdów rowerowych "Zambrów na rowery" jest Urząd Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe Sporteam.

Regulaminem rajdów dostępny na www.sporteam.zambrow.pl 

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
II nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem sprzedaży na własność jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o powierzchni 0,2900 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 1947/9 o pow. 0,1825 ha, nr 1908/6 o pow. 0,0866 ha i nr 2741/4 o pow. 0,0209 ha położona w Zambrowie przy ul. Targowej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00017414/8.
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) upłynął w dniu 10 kwietnia 2017 roku.
 5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 99.209,00 zł (słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 00/100).
 6. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 10 lipca 2017 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 3 lipca 2017 roku.
 2. Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, dokumenty rejestrowe w przypadku przedsiębiorców, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu w przypadku istnienia wspólności majątkowej, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Targowej ” w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 4 lipca 2017 roku do godz. 1500.
 3. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 4. Wpłacone wadium podlega :
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).
 4. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.

Moc atrakcji na Dzień Dziecka

Tegoroczny Dzień Dziecka rozpocznie się już w najbliższą środę na Stadionie Miejskim, gdzie firma Mlekpol we współpracy z Urzędem Miasta Zambrów zapraszają na festyn dzieci z zambrowskich placówek oświatowych.

Od 1 czerwca Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza do Centrum Kultury na seanse filmowe dla dzieci, zaś młodzież ponadgimnazjalną na Młodzieżowe Forum Dyskusyjne do siedziby Urzędu Miasta.

Serdecznie zapraszamy.

Noc Bibliotek w Fili MBP

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na czytelników z mnóstwem atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą i edukacją. 3 czerwca w Filii MBP w Zambrowie odbędą się warsztaty rękodzieła artystycznego, piknik literacki dla dzieci {malowanie twarzy, bańki mydlane, zabawy animacyjne z chustą, zabawy plastyczne, konkursy literackie z nagrodami}, seans filmowy dla dzieci, teatr przy stoliku. Liczymy na to, że po poznaniu biblioteki tej wyjątkowej Nocy czytelnicy wrócą do niej również w dzień. I w kolejne dni.


3 czerwca, godz. 15.00-16.30 - Warsztaty tworzenia kwiatów z krepiny. Czytelnia Filii MBP. Prowadzenie: Klub rękodzieła artystycznego Robótki pod Biblioteką. Wstęp wolny!

3 czerwca, godz. 15.00-18.00 - Piknik literacki dla dzieci. Parking przy Filii MBP Zabawy chustą animacyjną Chusta animacyjna, kolorowy spadochron, chusta Klanzy – jest wiele nazw tej popularnej pomocy do zabaw i gier ruchowych. Chusta znajduje zastosowanie podczas zajęć ruchowych i integracyjnych. Pozwala na zorganizowanie różnorodnych zabaw: wprowadzających odprężenie i relaks, ćwiczących sprawność manualną, zwinność i zręczność, refleks i spostrzegawczość, budujących zaufanie do grupy.

Bańki mydlane

Fascynujący widok dla każdego - morze kolorowych baniek mydlanych obudzi w Was bajkowy nastrój.

Malowanie twarzy, czyli to, co dzieci lubią najbardziej...

Zabawy plastyczne, zabawy i konkursy literackie z nagrodami.

Godz. 16.30-18.00 - Czytelnia Filii MBP

Kino familijne Ekranizacja jednej z książek bestsellerowej serii dla dzieci z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. To bestsellerowa seria książek duetu Martina Widmarka (tekst) i Heleny Willis (ilustracje). Seria opowiada przygody Lassego i Mai, którzy żyją w małym miasteczku Valleby i prowadząc swoje biuro detektywistyczne, pomagają komisarzowi policji rozwiązywać rozmaite zagadki. Film „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra” jest laureatem Złotego Żuka (nagroda przyznawana corocznie przez Szwedzki Instytut Filmowy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie filmu) i filmem konkursowym na Festiwalu Kino Dzieci. Honorowy patronat nad polską premierą filmu objęła Ambasada Szwecji. Emisja filmu w bibliotece godz. 16.30.

Godz. 18.00 - TEATR PRZY STOLIKU

Czytelnia Filii MBP. Przezabawna jednoaktówka A. Fredry "Dwie blizny". Cykl „Teatr przy Stoliku” ma na celu promocję światowej dramaturgii w kameralnej formie teatru stolikowego. To oryginalna forma teatralna będąca skrzyżowaniem lektury książki ze słuchowiskiem radiowym, czyli czytanie dramatów z pełną aktorską interpretacją, ale bez dekoracji, kostiumów i sytuacji scenicznych oraz innych teatralnych atrybutów. 3 czerwca o godz. 18.00 w ramach Nocy Bibliotek w czytelni Filii MBP Teatr Młodego Aktora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zaprezentuje przezabawną jednoaktówkę Fredry pt. "Dwie blizny". Słowo wstępne, jak zwykle, wygłosi niezawodny Patryk Bołtryk. Opieka artystyczna: Agi Krasinkiewicz.

Na wszystkie wydarzenia Nocy Bibliotek wstęp wolny!!!!

Jolanta Chrostowska - Sufa

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie

 

Konferencja Burmistrza Miasta Zambrów 26.05.2017r.

W piątek 26 maja 2017 roku o godz. 10.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego.

Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:

Realizacja inwestycji miejskich w 2017 roku

Na wszystkie inwestycje i remonty planujemy wydać 13.391.400 zł, co stanowi 16,3 % wszystkich wydatków budżetowych.

1. Przebudowa ulicy 71 Pułku Piechoty z zakresem: 

 • wymiana nawierzchni
 • budowa ronda
 • wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej
 • przebudowa oświetlenia

1.2 Na ogłoszony przetarg oferty złożyły trzy firmy

1.3 Najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo BITUM na kwotę 2.098.909 zł

1.4 Przed wejściem głównego wykonawcy trwają dodatkowe prace:

 • ZCiW przekłada wodociąg
 • Zakład gazowniczy część linii gazociągu
 • Zakład energetyczny linie oświetleniowe

1.5 W dniu 29 kwietnia została podpisana z wykonawcą umowa z terminem zakończenia w dniu 15 września br.

1.6 Remont będzie dofinansowany w 50% z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

 


2. Zakup pieców konwekcyjno – parowych do MP nr 4 oraz MP nr 6 za kwotę 98.000 zł

3. Remont pływalni miejskiej

3.1 Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta konsorcjum Blanka Plus Sp z o.o. oraz Balik Budownictwo

3.2 Oferowana cena 3.805.000 zł

3.3 Termin zamknięcia pływalni 19 czerwca br.

3.4 Termin otwarcia pływalni 9 października br.

3.5 Zakres remontowo – inwestycyjny pływalni:

I. Parter:

 • kurtyna powietrzna – drzwi wejściowe
 • przeniesienie administracji – pomieszczenia fryzjerskie
 •  serwerownia – tam gdzie była administracja

II. Piętro I

a) Odnowa biologiczna:

 • podłogi, ściany, sufit – wymiana
 • wiadro z zimną wodą
 • nowe natryski
 • sauna sucha – wymiana okładzin, piec
 •  mała sauna na powierzchni
 • hydromasaż jeden duży
 • słoneczna łąka – solary

b) Wymiana okładziny w niecce dużego basenu – folia

c) Zmiana okładziny na ceramiczną w niecce małej

d) Wymiana zjeżdżalni na docieploną

e) Wymiana schodów na zjeżdżalnię

f) Szatnie basenowe

 • wymiana szafek
 • armatury łazienkowej
 •  pryszniców

III. Piętro II

a) Wymiana oświetlenia na całym obiekcie

b) Sufit – czyszczony

c) Wymiana wentylacji w całej hali basenowej

d) Technologia basenowa – wymiana złóż filtracyjnych

4. Budowa nowych miejsc parkingowych w MP nr 4

4.1 Jedna oferta złożona przez firmę TRANSBRUK Usługi Drogowo-Budowlane A. Kumycz na kwotę 123.000 zł

4.2 Termin wykonania – 31.07.2017

4.3 Ilość nowych miejsc parkingowych – 23

5. Budowa placu zabaw na ul. Łomżyńskiej

5.1 Wartość ok. 100.000 zł

5.2 Termin oddania do użytku 7 lipca br.

6. Termomodernizacja MG nr 1

6.1 Jest przygotowany przetarg

6.2 Remont jest planowany w miesiącach lipiec – sierpień

6.3 Kwota będzie znana po przetargu

7. Remont kuchni w SP nr 3

7.1 Przeznaczono 200.000 zł na wykonanie tego zadania

7.2 Remont zostanie wykonany w czasie wakacji

8. Dokumentacja nowych zadań

8.1 Dokumentacja techniczna ulicy Kościuszki – 30.09.2017

8.2 Dokumentacja techniczna ulicy Żytniej i Sosnowej – 31.10.2017

>Realizacja planów remontowych

1. Odmulanie zalewu miejskiego

1.1 Przetarg wygrała firma Boruty Goski państwa Gawrychowskich za kwotę 233.700 zł

1.2 Termin zakończenia planowany jest na 31 maja

2. Remonty towarzyszące nad zalewem

2.1 Wykonanie plaży miejskiej 37 m x 15 m – 31.05

2.2 Wykonanie pomostu – 31.05

2.3 Zakup sprzętu pływającego – 30.06

2.4 Instalacja nowej fontanny – 30.06

3. Remont ulicy Grunwaldzkiej

3.1 Został rozstrzygnięty przetarg. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg BITUM na kwotę 927.382,68 zł

3.2 Termin zakończenia 31.09.2017

3.3 Zakres rzeczowy prac:

 • Nowe parkingi (ok. 80)
 • Nowa nawierzchnia bitumiczna
 • Wymiana chodników
 • Wymiana oświetlenia ulicznego

Wnioski złożone o dofinasowanie ze środków RPO WP

1. Budowa drogi łączącej ul. Ostrowską z Al. Wojska Polskiego

2. Termomodernizacja SP nr 4 – 1.400.000 zł

3. Panele fotowoltaiczne na budynkach jednorodzinnych

Wnioski, które są w przygotowaniu w celu złożenia do programów unijnych

1. W ramach Programu Transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina na dofinansowanie dwóch projektów:

1.1 Budowa ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru

1.2 Budowa amfiteatru

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego

2.1 Wymiana będzie dotyczyła około 1700 lamp

2.2 Zakres finansowy około 3.000.000 zł

3. Program rewitalizacji części pokoszarowej w ramach RPO

3.1 Zakres rzeczowy:

 • budowa komórek wraz z budową nowych miejsc parkingowych
 • przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Magazynowej 5 i 7
 • budowa parkingu przy budynku Wojska Polskiego 43
 • remont ogrodzenia Caritas

3.2 Dofinansowanie z RPO poprzez LGD – 679.504 zł

4. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych

5. Aktualnie zostało zweryfikowanych 82 mieszkańców z tego programu Zadania i projekty, które są przygotowywane do realizacji:

1. Budowa drogi nad Jabłonką do ulicy Willowej – zgłoszenie na ZRiD

2. Budowa drogi wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową pomiędzy ulicami Podedwornego, Sadowa i Sienkiewicza

3. Wykonanie miejsc parkingowych na ulicy Kosseckiego

4. Budowa podjazdu z ulicy Łąkowej do parku przy ulicy Cmentarnej

Realizacja programu REWITALIZACJI

1. Miasto Zambrów przystąpiło do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów

2. Został opracowany szczegółowy harmonogram działań

3. Z opracowywanej diagnozy wynika, że obszarem przeznaczonym do rewitalizacji jest – obszar numer 2, obejmujący ulice: Aleja Wojska Polskiego do ulicy Fabrycznej, Legionowa, Grunwaldzka, Magazynowa, Przykoszarowa, Elektryczna

4. Również z przeprowadzonych ankiet, w których wypowiadali się mieszkańcy, wynika, ze rewitalizowany powinien być obszar o którym mowa w pkt. 3

5. W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne, w których mieszkańcy wypowiedzą się, czego na tym terenie najbardziej potrzeba w sferze infrastruktury technicznej, społecznej, jakie przedsięwzięcia przyczynią się do poprawy warunków życia i wizerunku miasta.

6. 13 czerwca o godz. 14:30 odbędzie się ostatnie spotkanie konsultacyjne, na którym zostaną przedstawione wyniki badań ankietowych. Zostanie również przedstawiony projekt opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji.

7. Program będzie uchwalony na Sesji Rady Miasta w dniu 20 czerwca br.

Oferta kulturalna dla mieszkańców na sezon letni:

 • 31 maja - Dzień Dziecka z Mlekpolem
 • 1 czerwca - Młodzieżowe Forum Dyskusyjne dla szkół ponadgimnazjalnych
 • od 1 czerwca - bezpłatne seanse kinowe dla dzieci z miejskich jednostek oświatowych
 • 4 czerwca - Piknik Rodzinny przy parafii pw. Ducha Świętego
 • 10 -11 czerwca - Dni Zambrowa:

10.06. - koncert Grzegorza Hyżego, akcja MOTOSERCE oraz bezpłatne badania pod kątem osteoporozy,

11.06. - Koncert zespołu DEFIS

 • czerwiec/lipiec/sierpień - Koncertowe Lato:
 • 25.06 - koncert „W krainie muzyki klasycznej”
 •  02.07 - Powitanie wakacji
 •  09.07 - Koncert „Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Wersalinka”
 • 16.07 - Letnia Estrada
 • 23.07 - Letnia Estrada/ Zabawa taneczna nad zalewem
 • 28.07 - Podlaska Oktawa Kultur  06.08 - Letnia Estrada  13.08 - Letnia Estrada
 • lipiec/sierpień - Oferta wakacyjna Miejskiego Ośrodka Kultury (poranki filmowe, zajęcia artystyczne dla dzieci, nauka j.obcego)
 • 7-9 lipiec - X Ogólnopolski Zlot Motocyklowy
 •  20 sierpnia - Pożegnanie Lata
 • 26 sierpnia - III Ogólnopolski Festiwal „Barwy Folkloru” Uroczystości miejskie w II połowie 2017 roku
 • 10 września - 78. rocznica Bitwy o Zambrów
 • 22 października - XVII Dzień Papieski
 • 11 listopada - obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • 17 grudnia - III Zambrowskie Spotkanie Wigilijne Oferta rekreacyjna dla mieszkańców Zambrowa
 • 4 czerwca - Zambrów na rowery - Panorama Południowa (50 km)
 • 10 czerwca - Wyścigi kolarskie
 •  18 czerwca - III Maraton Szosowy 50 km/80 km/140 km/200 km
 • 24-25 czerwca - Zambrów na rowery - Goniądz (100 km)
 •  2 lipca - Zambrów na rowery - Panorama Północna (50 km)
 •  16 lipca - Zambrów na rowery - Nowogród (100 km)
 • 6 sierpnia - Zambrów na rowery - Szumowo (50 km)
 • 12 sierpnia - Rowerowa Pielgrzymka do Hodyszewa
 •  2-3 września - Zambrów na rowery - Białowieża (100 km)
 • 17 września - Zambrów na rowery - Czerwony Bór (50 km)

Sprawy różne

1. 17 czerwca 2017 roku – uroczyste poświęcenie grobu dziecka utraconego i pierwsza uroczystość pogrzebowa

2. Msza Święta w kościele pw. Ducha Świętego, której będzie przewodniczył J.E. Ks. Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński

3. Grób będzie znajdował się na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostrowskiej

4. Organizatorem i inspiratorem tego przedsięwzięcia jest Ks. Jacek Kotowski – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

5. Na wypoczynek dzieci i młodzieży Miasto Zambrów przeznaczy 248.000 zł

• 38.000 zł z budżetu Miasta

• 210.000 zł z Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6. Kolejne trojaczki w Zambrowie

Na konferencję przybyli przedstawiciele mediów lokalnych: Zambrowskiego Portalu Internetowego www.zambrow.org, Portalu Internetowego www.zambrowiacy.pl, Monitora Zambrowskiego, a także regionalnych: Telewizja Narew, Tygodnik Kontakty, Radio Białystok i Radio Nadzieja.

Karolina Ilczuk

 • IMG_6618
 • IMG_6623
 • IMG_6626