ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe

Ferie zimowe są dla dzieci i młodzieży szczególnie istotne, ponieważ pozwalają na naładowanie akumulatorów przed powrotem do szkoły. Bezpieczeństwo jest ważne tak samo w czasie ferii jak i podczas roku szkolnego. W czasie ferii dzieci narażone są na szereg niebezpiecznych sytuacji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przedstawia zbiór rad, które mogą pomóc rodzicom i dzieciom spędzić bezpiecznie ferie.


 • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych.
 • Nie doczepiajmy sanek do samochodu.
 • Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby.
 • Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie.
 • Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych.
 • Bądźmy widoczni na drodze – nośmy odblaski.
 • Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.
 • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
 • W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną.
 • Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny.
 • Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie ostrzega przed zachorowaniem na grypę czy inne infekcje. Na przełomie stycznia i lutego każdego roku mamy szczyt zachorowań na grypę. Chorują wówczas również osoby młode i aktywne. Groźnym powikłaniem może być zapalenie mięśnia sercowego. Dlatego warto zadbać o tej porze roku o odporność stosując się do zasad przedstawionych na poniższej ulotce.

 • grypa_0124

Dodatkowe spotkanie konsultacyjne w sprawie reformy systemu oświaty

Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców, nauczycieli, pracowników oświaty oraz lokalne media na dodatkowe spotkanie konsultacyjne w sprawie reformy systemu oświaty:

Wtorek, 24 stycznia 2017 roku, g. 18.00 Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie

Konkurs „Zabytek Zadbany” z nowym regulaminem!

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków  „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Od 2017 roku konkurs „Zabytek Zadbany” odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie  i pałacowe)
c) Adaptacja obiektów zabytkowych
d) Architektura i budownictwo drewniane
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2012-2016; kategoria specjalna właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem obejmuje co najmniej dziesięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie www.nid.pl w zakładce „Zabytek Zadbany”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie:
http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  24 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów”;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie zachodniego węzła komunikacyjnego na obwodnicy miasta i ul. Ostrowskiej;
 • uchwalenia Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2017;
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zambrów na rok 2017;
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej;
 • zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2017 r.
 1. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań pozostałych komisji Rady Miasta Zambrów z pracy w 2016 r.
 2. Informacja dotycząca opłat planistycznych.
 3. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2017 roku

I. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz postanowieniami zawartymi w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2014 - 2018, który przyjęty został uchwałą Nr 165/XXXII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 października 2013 r.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2017 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie, o której mowa w pkt 1, realizacji zadań publicznych gminy Miasto Zambrów w zakresie działań na rzecz promocji wolontariatu.

3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
- w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
- dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania oraz odpowiednie zasoby rzeczowe;
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Zlecenie zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaje zadań.
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie następującego zadania:

PROMOCJA IDEI WOLONTARIATU W ŚRODOWISKU LOKALNYM
*WSPIERANIE DZIAŁAŃ WOLONTARYSTYCZNYCH W OBSZARZE ŻYCIA SPOŁECZNEGO, EDUKACJI GLOBALNEJ I NIEFORMALNEJ
*PROPAGOWANIE IDEI PARTNERSTWA NA LINII PLACÓWKA OŚWIATOWA – SAMORZĄD LOKALNY – ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
POPRZEZ ŚRODOWISKOWY WOLONTARIAT AKCYJNY, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Integrację młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem poprzez organizację imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych.
2. Organizację szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy