ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

I. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) oraz postanowieniami zawartymi w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2014 - 2018, który przyjęty został uchwałą Nr 165/XXXII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 października 2013 r.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2017 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie, o której mowa w pkt 1, realizacji zadań publicznych gminy Miasto Zambrów w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
- w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
- dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania oraz odpowiednie zasoby rzeczowe;
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Zlecenie zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaje zadań.
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie następujących zadań własnych gminy z zakresu:

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
– PROMOCJA I WSPIERANIE MŁODZIEŻY UTALENTOWANEJ POPRZEZ:

Do pobrania:

Ogłoszenie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku

I. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz postanowieniami zawartymi w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2014 - 2018, który przyjęty został uchwałą Nr 165/XXXII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 października 2013 r.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2017 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie, o której mowa w pkt 1, realizacji zadań publicznych gminy Miasto Zambrów w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:

- w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
- dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania oraz odpowiednie zasoby rzeczowe;
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami;

4. Zlecenie zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaje zadań.
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie następującego zadania:

”WSPIERANIE INICJATYW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POPRZEZ KULTURĘ, TURYSTYKĘ I REKREACJĘ”.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Zambrów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2017 roku

I. Postanowienia ogólne.

  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)  oraz z warunkami i trybem finansowania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów, które przyjęte zostały uchwałą Nr 21/VI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 lutego 2011 r.
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i przyznanie w 2017 r. dotacji z budżetu Miasta Zambrów klubom sportowym określonym w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.
  3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie.

II. Rodzaj zadania
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie:

WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO ZAMBRÓW

Przedmiot projektu:

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE PRZEZ KLUBY SPORTOWE W ZAKRESIE SPORTÓW DRUŻYNOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W CYKLU SYSTEMATYCZNYCH ROZGRYWEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Zambrów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2017 roku

I. Postanowienia ogólne.

  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)  oraz z warunkami i trybem finansowania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów, które przyjęte zostały uchwałą Nr 21/VI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 lutego 2011 r.
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i przyznanie w 2017 r. dotacji z budżetu Miasta Zambrów klubom sportowym określonym w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.
  3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie.

II. Rodzaj zadania
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie:

WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO ZAMBRÓW

Przedmiot projektu:

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE PRZEZ KLUBY SPORTOWE W ZAKRESIE SPORTÓW INDYWIDUALNYCH W CYKLU TURNIEJÓW I ZAWODÓW NA SZCZEBLU POWIATOWYM, WOJEWÓDZKIM I KRAJOWYM.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Zambrów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2017 roku

 

I. Postanowienia ogólne.

  1. 1.Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 176 z późn. zm.)  oraz z warunkami i trybem finansowania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów, które przyjęte zostały uchwałą Nr 21/VI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 lutego 2011 r.
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i przyznanie w 2017 r. dotacji z budżetu Miasta Zambrów klubom sportowym określonym w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.
  3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie.


II. Rodzaj zadania
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie:

WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO ZAMBRÓW
Przedmiot projektu:


PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE PRZEZ KLUB SPORTOWY UCZESTNICZĄCY W CYKLU SYSTEMOWYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH POWYŻEJ IV LIGI, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU SPORTU NA OBSZARZE MIASTA ZAMBRÓW.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy