ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzieleniu wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

NABÓR nr 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie” CEL 1 Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD

Cel szczegółowy:

Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3.: Infrastruktura związana z opieką przedszkolną na projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego) OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-004/17

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 01 marca 2017 r. - godz.7.30 Termin, do którego można składać wnioski – 14 marca 2017 r. - godz.15.00

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” z siedzibą ul. Ludowa 15, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 01.03.2017 r. (godz. 7.30) do 14.03.2017 r. (godz. 15.00) Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:

  • 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR) wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
  • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
  • wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) wniosku o dofinansowanie (PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:
  • Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,
  • uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).

Szczegółowe informacje tutaj

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 21 lutego 2017 roku do 14 marca 2017 roku) następujące wykazy :

  • nieruchomości o powierzchni 1,0729 ha obejmującej działki gruntów nr 2740/3 o pow. 0,8695 ha i nr 1947/6 o pow. 0,2034 ha przy ulicy Produkcyjnej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
  • nieruchomości o powierzchni 1,3741 ha obejmującej działki gruntów nr 2740/5 o pow. 1,2152 ha i nr 1947/8 o pow. 0,1589 ha przy ulicy Produkcyjnej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
  • nieruchomości o powierzchni 0,2900 ha obejmującej działki gruntów nr 1947/9 o pow. 0,1825 ha, nr 1908/6 o pow. 0,0866 ha i nr 2741/4 o pow. 0,0209 ha przy ulicy Targowej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2017 roku

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie:

WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO ZAMBRÓW
W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO

Przedmiot projektu:

WSPÓŁZAWODNICTWO POMIĘDZY ZAWODNIKAMI UCZESTNICZĄCYMI W TRENINGACH I ROZGRYWKACH LIGOWYCH POWYŻEJ IV LIGI.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 14 lutego 2017 roku do 7 marca 2017 roku) wykaz lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 49C w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2017 roku


Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2017 w zakresie:


WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO ZAMBRÓW

Przedmiot projektu:

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE PRZEZ KLUB SPORTOWY UCZESTNICZĄCY W CYKLU SYSTEMOWYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH POWYŻEJ IV LIGI, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU SPORTU NA OBSZARZE MIASTA ZAMBRÓW.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Druk oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy