ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Zaproszenie na spotkanie dotyczące możliwości dofinansowania ogniw fotowoltaicznych

Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców domów jednorodzinnych w granicach administracyjnych Miasta Zambrów na spotkanie dotyczące możliwości dofinansowania ogniw fotowoltaicznych.

Projekt będzie przewidywał instalację ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2017 roku o godz. 17.30 w Sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Wyszyńskiego 2a.

Informacja dotycząca płatności za odpady komunalne

Urząd Miasta Zambrów informuje, że płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2017 r. należy dokonywać według dotychczasowej wysokości, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności. Planowane są zmiany w wysokości stawek opłaty. Właściciele nieruchomości dostaną informację o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zawiadomieniu.

Ogłoszenie o przetargu ul. Kościuszki

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

1. Przedmiotem sprzedaży na własność jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o powierzchni 0,0221 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 830 położona w Zambrowie przy ul. Kościuszki zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 23,90 m2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00025577/7.


2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było wydawanej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów jest to teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, obszar przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu.

3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ) upłynął w dniu 2 stycznia 2017 roku.

5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 25.353,00 zł ( słownie : dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 00/100 ).

6. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 2.500,00 zł ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 17 lutego 2017 roku.

8. Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, dokumenty rejestrowe w przypadku przedsiębiorców, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu w przypadku istnienia wspólności majątkowej, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kościuszki ” w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 21 lutego 2017 roku do godz. 15:00.

9. Ustaloną w wyniku przetargu cenę nabycia nieruchomości należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

10. Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

11. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

12. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

13. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).

15. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.

Ogłoszenie o przetargu ul. Ostrowska

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

1. Przedmiotem sprzedaży na własność jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o powierzchni 0,5479 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 756 położona w Zambrowie przy ul. Ostrowskiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00010243/9.


2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było wydawanej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów są to w części tereny rolnicze oraz w części tereny dolin rzecznych i obniżeń terenowych – wyłączone z zabudowy, nieruchomość stanowi użytek rolny Ps IV.

3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wydzierżawiana jest do użytkowania rolniczego na podstawie umowy zawartej w dniu 12 października 1998 roku na czas nieoznaczony. Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami rzeczowymi.

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ) upłynął w dniu 2 stycznia 2017 roku.

5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 133.633,00 zł ( słownie : sto trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote 00/100 ).

6. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 1200 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.

7. Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości na cele rolne do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2012 roku poz. 803 z późń. zm. ).

a) Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

b) Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

c) Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała :

- wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub

- tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

- wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

- wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

d) Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna :

- podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

- prowadziła działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

- była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

- wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

- odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 roku Nr 69 poz. 415 z późń. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

8. Rolnicy indywidualni spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ubiegający się o uczestnictwo w przetargu zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów :

- oświadczenie poświadczone przez ( wójta, burmistrza, prezydenta miasta), o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (WZÓR 1), jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie więcej niż jednej gminy, należy złożyć zaświadczenie o wielkości użytków ze wszystkich gmin, na terenie których leżą użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego,

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście oraz będących w samoistnym posiadaniu, a także dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (WZÓR 1A),

- oświadczenie poświadczające staż pracy i uzyskane kwalifikacje rolnicze wraz z uwierzytelnionymi kopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie (WZÓR 2), dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

- dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały ( minimum 5 lat) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

- wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu.

9. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie warunków wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 15.000,00 zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 17 lutego 2017 roku.

11. Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu w przypadku istnienia wspólności majątkowej, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium oraz wymagane dokumenty wyszczególnione w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ostrowskiej ” w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 21 lutego 2017 roku do godz. 15:00.

12. Ustaloną w wyniku przetargu cenę nabycia nieruchomości należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

13. Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

14. Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu. W przypadku nie wykonania tego prawa przez dzierżawcę, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Agencji Nieruchomości Rolnych. 15. Wpłacone wadium podlega :

- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

16. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

17. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

18. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2012 roku poz. 803 z późń. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).

19. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.

Wzór 1

Wzór 1A

Wzór 2

 

 

Ferie w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie w ramach ferii zimowych zaprasza na zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W ofercie:

- ferie zimowe w kinie (23.01 - 5.02)

- ferie zimowe z plastyką (23.01 - 03.02)

- ferie z teatrem i tańcem (24.01 - 01.02)


Szczegółowe informacje: