ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Dokumenty do pobrania: "Zambrów przyjazny Rodzinie 3+" oraz Karta Dużej Rodziny

Program lokalny  "Zambrów przyjazny Rodzinie 3+"
Dokumenty do pobrania:

  1. Ulotka
  2. Uchwała, regulamin
  3. Wniosek o wydanie karty
  4. Wniosek przystąpienia firmy do programu
  5. Aktualna lista partnerów

Składając wniosek o przyznanie Karty lokalnej należy dostarczyć kserokopie oraz do wglądu oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: 

 

1) w przypadku rodzica / opiekuna – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica / opiekuna – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie sądu.

 

Program ogólnopolski Karta Dużej Rodziny:

1. Wniosek o wydanie karty Dużej Rodziny (obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku) –

https://kdr.pwpw.pl/Download/kdr_formularz_zgloszeniowy.pdf

2. Wykaz parterów programu Karta Dużej Rodziny:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Składając wniosek o przyznanie Karty ogólnopolskiej należy dostarczyć kserokopie oraz do wglądu oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: 


1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; 

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 86 271 22 10 wew. 30, e-mail: rodzina3plus[at]zambrow.pl