ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Sprawy meldunkowe, dowody osobiste

 


 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału - mgr Zbigniew Jach - p. 227, tel. w. 17 
Z-ca Naczelnika - mgr Rafał Pomazański - p. 227, tel. w. 41

Joanna Kulesza - p. 227, tel. w. 42 
mgr Wioleta Skała - p. 227, tel. w. 42 
Elżbieta Wojsz - p. 227, tel. w. 41 

  

Zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu:

 

 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców):

 

 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego:

 

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych:

 

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej:

 

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 6 miesięcy:

 

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej:

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

 

 

DOWÓD OSOBISTY

Wydanie dowodu osobistego:

 

 Wpis do rejestru wyborców: