ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Informacja o programie

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie na opracowanie Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Zambrów 7 grudnia 2016 r. podpisał umowę dzięki, której miasto otrzyma środki na opracowanie Programu Rewitalizacji. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 wyniesie  83 950,20 . Całkowita wartość projektu to 93 278,00 zł. Program Rewitalizacji zostanie opracowany do 30 czerwca 2017 r.

Przygotowany  Programy Rewitalizacji będzie stanowił  podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Skuteczna i efektywna rewitalizacja miast to wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów. Program Rewitalizacji Miasta Zambrów ma na celu zapewnienie, aby proces rewitalizacji w mieście przebiegał w sposób kompleksowy, interdyscyplinarny i ukierunkowany na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.