Burmistrz Miasta Zambrów

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019r.

 

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 723 i 1365 z 2019 r.

poz. 1263 i 1669) oraz postanowieniami zawartymi w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019, który przyjęty został uchwałą Nr 13/III/18 Miasta Zambrów z dnia 28 października 2018 r.

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2019 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie, o której mowa w pkt 1, realizacji zadań publicznych gminy Miasto Zambrów w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 2. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
 • w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
 • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania oraz odpowiednie zasoby rzeczowe;
 • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz
  z wymaganymi załącznikami.
 1. Zlecenie zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

 1. Rodzaje zadań.

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2019 w zakresie następujących zadań własnych gminy z zakresu:

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

– PROMOCJA I WSPIERANIE MŁODZIEŻY UTALENTOWANEJ POPRZEZ:

 1. zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnych zawodów sportowych dla dzieci
  i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów (łącznie z dowozem uczniów na zawody, jeśli zawody będą odbywały się w innej miejscowości niż Zambrów),
 2. organizacja zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie koszykówki i mini-koszykówki dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

 1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przeznacza się:

a) na zadanie określone w pkt II ust. 1 – 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych), w tym:

 • 5 000 zł na organizację międzyszkolnych zawodów sportowych
 • 30 000 zł na dowóz uczestników na zawody

b) na zadanie określone w pkt II ust. 2 – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

 1. Podaje się do wiadomości, iż wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 r. wynosiła – 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

 

 1. Termin i warunki składania ofert.
 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu – …………………………………………………………………………………………………………”

  / rodzaj zadania /

w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 225 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów).

Termin składania ofert mija 13.03.2019 r.

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 2. Druki można pobierać w Urzędzie Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 230 lub
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów.
 3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 • aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oraz nazwiska i stanowiska osób upoważnionych do zawierania umów,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • aktualny statut (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu składania oferty).

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

 1. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 3. Każde zadanie określone w pkt II powinno być złożone jako oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzone.

 

 1. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład oraz zasady pracy określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
 • dokonuje oceny oferty pod względem merytorycznym, możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony;
 • dokonuje oceny przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
  w realizacji do zakresu rzeczowego zadania;
 • uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
 • uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych
  z innych źródeł na realizację zadania;
 • uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu
  w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny poszczególnych kryteriów w skali 0 – 10 pkt.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 25.03.2019 r. do 31.12.2019 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu MPiPS, o którym mowa w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia.

 

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.

 1. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie następuje zgodnie

z art.16 ustawy, o której mowa w pkt I.1 niniejszego ogłoszenia i innych stosownych przepisów.

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 2. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego
  w ofercie; podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych; zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

                                                                                                  BURMISTRZ MIASTA

                                                                                                 mgr Kazimierz Dąbrowski

 

Zambrów, 22 luty 2019 r.

Do pobrania:

Wzór oferty

 

Accessibility