Jednostki organizacyjne Miasta Zambrów

Pływalnia Miejska w Zambrowie

Kierownik: Jerzy Przychodzeń
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8a
tel./fax (0 86) 276 10 69, 276 10 70
basendelfin.com.pl
biuro@basendelfin.com.pl
Cennik usług

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor: Janina Komorowska
ul. Fabryczna 3 (III piętro)
tel./fax (0 86) 271 32 51
mopszambrow.pl
mops.zambrow@vp.pl

Miejski Ośrodek Kultury

Dyrektor: Marta Konopka
ul. Wyszyńskiego 2A
tel. (0 86) 271 27 99
mokzambrow.pl
mok.zambrow@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 3

Dyrektor: Bożena Przeździecka
ul.Magazynowa 13
tel. (0 86) 271 26 41
sp3.zambrow.org
sp3kancelaria@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 4

Dyrektor: Ryszard Bohdan Świderski
ul. Konopnickiej 13
tel./fax (0 86) 271 44 68
sp4zambrow.pl
czworka@sp4zambrow.pl

Szkoła Podstawowa nr 5

Dyrektor: Andrzej Szeligowski
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A
tel./fax (0 86) 271 43 49
sp5zambrow.edupage.org
sp5kancelaria@wp.pl

Miejskie Przedszkole nr 1

Dyrektor: Elżbieta Jakubiak
ul. Sadowa 5
tel./fax (0 86) 271 46 86
akademiamalucha.gldn.pl
przedszkolemp1@poczta.onet.pl

Miejskie Przedszkole nr 3

Dyrektor: Kazimiera Kropiewnicka
ul. Magazynowa 2A
tel./fax (0 86) 271 20 85
mp3.zambrow.blizej.info
mp3@zambrow.org

Miejskie Przedszkole nr 4

Dyrektor: Jolanta Laskowska
ul. Papieża Jana Pawła II 8A
tel. (0 86) 271 32 19
biedronki.przedszkolowo.pl

Miejskie Przedszkole nr 5

Dyrektor: Anna Biała
ul. Obrońców Zambrowa 6
tel. (086) 22 44 555
mp5zambrow.pl
przedszkole@mp5zambrow.pl

Miejskie Przedszkole nr 6

Dyrektor: Elżbieta Bieńkowska
ul. 71 Pułku Piechoty 10
tel./fax (0 86) 271 47 77
mp6zambrow.pl
mp6zambrow@wp.pl

Żłobek Miejski

Dyrektor: Elżbieta Perkowska
ul. Obrońców Zambrówa 6
tel.(086) 224 41 20
zlobekzambrow.eprzedszkolepl
zlobekzambrow@wp.pl

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu