Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

W siedzibie obiektu dostępne jest nowoczesne kino 2D/3D z widownią na 340 miejsc, kawiarnia Cafe Muza, galeria sztuki „Labirynt”. Ponadto działa sekcja plastyczna, teatru i tańca.

Miejski Ośrodek Kutury w Zambrowie
ul. Wyszyńskiego 2a

tel. 86 271 27 99, kasa kina: 723 14 98 759
www.mokzambrow.pl/ kino.mokzambrow.pl/

GODZINY OTWARCIA
Siedziba: 8.00 – 22.00 Kasa kina: 13.30 – 19.30

Pływalnia Miejska „Delfin” w Zambrowie

Na terenie miasta funkcjonuje Pływalnia Miejska „Delfin”, która dysponuje:

 • basenem sportowym o wymiarach: 25 m x 12.5 m, 6 torów pływackich i głębokości: 1,35 m – 1,85 m;
 • basenem do nauki pływania i rekreacji o wymiarach: 12,5 m x 6 m i głębokości: 0,6 m – 0,9 m;
 • zjeżdzalnią wodną – długość 60 m;
 • sauną fińską o temperaturze: 80 – 95 stopni Celcjusza i wilgotnością 10 – 15%;
 • łaźnią parowo-solankową: 40 – 50 stopni Celcjusza i wilgotność 90 – 100%;
 • sauną infrared;
 • wanną hydromasażu
 • słoneczną łąką
 • tężnią solną

W okresie letnim przy pływalni funkcjonuje boisko do gry w siatkówkę, zaś zimą sztuczne lodowisko.

PŁYWALNIA MIEJSKA „DELFIN” w Zambrowie
ul. Wyszyńskiego 6B

tel. 86 276-10-69; 86 276-10-70
www.basendelfin.com.pl/

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – Piątek: 7.00 – 22.00
Sobota i Niedziela: 8.00 – 22.00

Stadion miejski

Stadion miejski dysponuje trybuną dla 999 widzów, na którym odbywają się mecz piłkarskie. Uzupełnieniem infrastruktury są dwa boiska sportowe do gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę jak również korty tenisowe.

Stadion miejski w Zambrowie
ul. Wyszyńskiego 8

18-300 Zambrów
tel. 86 271 26 30

Tereny rekreacyjne nad zalewem miejskim

W centrum Miasta Zambrów do dyspozycji mieszkańców jak i turystów są tereny rekreacyjne nad zalewem miejskim. Na terenach tych znajduje się: plaża miejska, pomost z wypożyczalnią kajaków i rowerków wodnych, molo, siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw. Ponadto w godzinach wieczornych można zrelaksować się przy widoku podświetlonej i tryskającej w różnych kierunkach fontanny. Nad zalewem można również nakarmić kaczki, jak również zrobić sobie zdjęcie przy zakochanych łabędziach.

Parki i tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

Do dyspozycji mieszkańców są również liczne parki zlokalizowane na terenie miasta z częścią rekreacyjno – wypoczynkową oraz ścieżki rowerowe.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu