Miasto Partnerskie ZAMBRÓW – VISAGINAS

Miasto Zambrów od 21 lat prowadzi aktywną współpracę ze swoimi zagranicznym partnerem miastem Visaginas na Litwie. Umowę współpracy nawiązano na podstawie Uchwały Nr 68/X/99 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie nawiązania współpracy z samorządem lokalnym Miasta Visaginas Republiki Litewskiej.

W ramach współpracy prowadzone są programy obejmujące głównie wakacyjną wymianę dzieci i młodzieży, udział we wspólnych projektach z zakresu edukacji, wymianę zawodników reprezentujących kluby sportowe obydwu miast. W ramach współpracy zrealizowano projekt pn.. „DUŻA KULTURA W MAŁYM MIEŚCIE” – polegający na wymianie kulturalnej uczniów  szkół (w tym muzycznych)  obu miasta partnerskich. Ponadto  samorządy obu miast spotykają co dwa lata, aby wymienić doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji miejskich oraz przedstawić bieżącą sytuację gospodarczą, finansową i demograficzną w miastach.


W 2004 roku delegacja z Visaginas w składzie: mer (burmistrz) Visaginas, rzecznik praw dziecka, dyrektorzy szkół – średniej i podstawowej, psycholog, dyrektor pływalni, dyrektor zakładu mięsnego, przedstawiciel Związku Polaków na Litwie, przedstawiciele radnych z Visaginas i kierownicy różnych zakładów działających na terenie miasta Visaginas odwiedziła Zambrów. Podczas wizyty samorządowcy zwiedzili mleczarnie działającą w naszym mieście, miejskie gimnazjum, pływalnie oraz zakład „Zamtex”. Ponad to goście z Visaginas spotkali się z przedstawicielami firm z różnych sektorów i instytucji działających w Zambrowie.


19-23 maja 2009 roku odbyły się obchody X rocznicy współpracy miast partnerskich Zambrów – Visaginas na Litwie. Plany związane z uroczystymi obchodami tego święta rozpoczęły się już jesienią 2008 roku, kiedy to Burmistrz Miasta Zambrów podjął decyzję o złożeniu aplikacji do programu unijnego „Europa dla Obywateli”, który finansuje spotkania miast partnerskich. Aplikacja została pozytywnie oceniona przez komisję w Brukseli i miasto otrzymało dofinansowanie na organizację kilkudniowej konferencji o tematyce Unii Europejskiej połączonej z obchodami jubileuszu współpracy samorządów Zambrowa i Visaginas. Na konferencję przybyło 31 przedstawicieli miasta litewskiego na czele z merem Vytautasem Rackauskasem. W skład delegacji z Visaginas wchodzili także przedstawiciele oświaty, kultury, biznesu, organizacji pozarządowych, a także polonii litewskiej.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu