Drukuj

23. Dni Zambrowa

W dniach 8-9 czerwca odbyły się kolejne – 23. Dni Zambrowa. Impreza przyciągnęła tłumy mieszkańców miasta i okolic. Piękna aura, wesołe miasteczko, atrakcje dla dzieci i dorosłych, a przede wszystkim muzyka na żywo sprawiły, że jubileuszowe 23. Dni Zambrowa były bardzo udane.

Pierwszy dzień rozpoczął się prezentacją formacji tanecznych działających przy  MOK w Zambrowie. Następnie wystąpili: zespół The FaPs, Dede Negra oraz gwiazda wieczoru Natalia Szroeder.

Drugi dzień świętowania tradycyjnie rozpoczął się prezentacją formacji tanecznych działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Swoje umiejętności zaprezentowali również podopieczni Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin. W dalszej kolejności cykl koncertów z gatunku muzyki disco polo rozpoczął zespół DEJW. Następnie na scenie pojawiła się grupa Joker, a punktualnie o godz. 20:30 odbył się koncert zespołu Łobuzy. Ich najbardziej popularne kawałki śpiewała cała publiczność zgromadzona pod sceną. Warto dodać, że zarówno pierwszego jak i drugiego dnia pomiędzy występami gwiazd odbywały się różnego rodzaju konkursy z nagrodami dla najśmielszych.

Oprócz koncertowych atrakcji w ramach Dni Zambrowa, co roku organizowana jest Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa „Motoserce” z zambrowskim Klubem Miłośników Motocykli ŻUBR. Zbiórka prowadzona była w dwóch punktach pobrań krwi: pierwszy w autobusie zaparkowanym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie oraz drugi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. W tegorocznej zbiórce motocykliści zebrali ponad 27 litrów krwi, a w samej akcji wzięło udział 60 dawców.

Organizatorem 23. Dni Zambrowa był Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Zambrów.

Sponsorzy: Producent Piwa Żubr, Bank Spółdzielczy w Zambrowie.

Tekst i foto: Marzena Gołębiewska

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility