Drukuj
Zapraszamy na pierwszy w tym sezonie rajd długodystansowy z Zambrowa do Jabłoni Kościelnej organizowany w ramach akcji ZAMBRÓW NA ROWERY 2018 w najbliższą niedzielę 24 czerwca.

 

Zbiórka na targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego, wyjazd o godz. 8.00.

Do pokonania będzie ok. 100 km. Powrót jest planowany na godzinę 18.00.

W rajdzie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie przygotowane kondycyjnie i sprzętowo.

Należy przygotować się do wyjazdu – sprawdzić stan techniczny roweru, światła, przygotować zapasową dętkę.

Należy zabrać ze sobą kask, kamizelkę odblaskową oraz – przede wszystkim – uśmiech na twarzy.

Uczestnicy zaprowiantowują się we własnym zakresie. Organizator zapewnia napoje.

Rajd odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu: https://zambrow.pl/wp-content/uploads/2018/04/Regulamin-zambr%C3%B3w-na-rowery-2018.pdf

Poniżej terminarz czekających nas imprez rowerowych:

Zambrów na rowery 2018

Rajdy krótkie ok. 50 km w obie strony

 • 07.2018 – Rosochate Kościelne
 • 08.2018 – Szumowo
 • 09.2018 – Andrzejewo (rajd szlakiem Bitwy o Zambrów)

Rajdy długie ok 100 km i więcej w obie strony

 • 06.2018 – Jabłoń Kościelna
 • 04-08.07.2018 – Grodno
 • 08.2018 – Szulborze

Pozostałe imprezy rowerowe

 • 08.2018 – Pielgrzymka do Hodyszewa

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility