Drukuj

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej

24 kwietnia br. odbyły się, miejskie obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą sprawowaną przez ks.kan. dr Grzegorza Śniadacha proboszcza parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie. Homilię wygłosił ks.kan. Zdzisław Godlewski, który nawiązał w niej do wydarzeń z wiosny 1940 roku.

Po mszy świętej wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz komunalny przy ul. Ks. Henryka Kulbata na dalszą część obchodów. Uroczystość przy pomniku upamiętniającym ofiary zamordowane w Katyniu rozpoczęto od hymnu narodowego, wykonanego przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Następnie zabrał głos Burmistrz Miasta Zambrów. Swoje przemówienia wygłosili także wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski oraz senator RP Marek Adam Komorowski. Z powodu braku możliwości uczestniczenia w obchodach posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, w jego imieniu prowadzący Dariusz Grabowski odczytał nadesłany list.

Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie nowo dopisanych nazwisk zamordowanych w Katyniu: st. sierż. Jana Jeżewskiego – podoficera 71. Pułku Piechoty, zamordowanego przez sowietów w 1940 roku na Białorusi oraz por.rez. Tadeusza Juliusza Konarzewskiego zamordowanego w Katyniu. Uroczystego odsłonięcia dokonał wnuk st. sierż. Jana Jeżewskiego – Wojciech Barzewski. Kolejno z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marty Konopka bliscy kpt. Władysława Dąbrowskiego, st. sierż. Jana Jeżewskiego, kpt. Bronisława Koteckiego otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W dalszej części miejskich obchodów 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odczytany został Apel Pamięci Poległych przez ppor. Sylwię Antczak zaś kompania honorowa 18. Pułku Logistycznego  z Łomży oddała salwę honorową. Zwieńczeniem obchodów było złożenie przez poszczególne delegację wieńców i kwiatów.  Wartę honorową przy pomniku upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej pełnili żołnierze 18. Pułku Logistycznego z Łomży oraz członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty. Jeszcze tego samego dnia, delegacja Urzędu Miasta w składzie Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Przewodniczący Rady Miasta Jacek Olszewski,  a także Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów Adam Libuda złożyła wiązankę pod tablicą pamiątkową przy ul. Ofiar Katynia.

K.Ferks

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility