Drukuj
Przypominamy o wypełnieniu ankiet dot. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych.

Miasto Zambrów planuje złożyć projekt do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii), w ramach którego mieszkańcy będą mogli uzyskać grant na instalację fotowoltaiczną i/lub kolektory słoneczne.

W celu zbadania potrzeb mieszkańców Miasta Zambrowa w zakresie potencjalnej możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych zapraszamy osoby zainteresowane wykonaniem instalacji do wypełnienia załączonej ankiety.

Zebrane dane posłużą do określenia zapotrzebowania na dany rodzaj oraz moc instalacji,
w związku z czym należy rzetelne oszacować swoje potrzeby, aby dostosować instalacje do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną /cieplną.

Osoby, które składały ankiety w poprzednich latach proszone są o ponowne złożenie ankiety ze względu na inny zakres zbieranych danych oraz inną formułę konkursu (Projekty grantowe).

Ankieta do pobrania znajduje się w załączniku do niniejszej informacji, ponadto druki ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta Zambrów w sekretariacie pok. 225 oraz w pok. 218.

Ankietę należy dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Miasta Zambrów,
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie do 10.01.2020 r.

Informacje szczegółowe:

– planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, do którego Miasto Zambrów złoży wniosek o dofinansowanie: wrzesień 2020 r.,

– inwestycja dotyczy budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej tj. instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne,

– energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców),

– nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym rolniczej,

– nie dopuszcza się montażu instalacji na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest,

– moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną.

– instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym,

– grant może być przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną – instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych,

– dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które zostały przeprowadzone po podpisaniu umowy o powierzenie grantu.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility