Szanowni Państwo,

Miasto Zambrów planuje złożyć projekt do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii), w ramach którego mieszkańcy będą mogli uzyskać grant na instalację fotowoltaiczną i/lub kolektory słoneczne.

W celu zbadania potrzeb mieszkańców Miasta Zambrowa w zakresie potencjalnej możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych zapraszam osoby zainteresowane wykonaniem instalacji do wypełnienia załączonej ankiety.

Zebrane dane posłużą do określenia zapotrzebowania na dany rodzaj oraz moc instalacji,
w związku z czym należy rzetelne oszacować swoje potrzeby, aby dostosować instalacje do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną /cieplną.

Osoby, które składały ankiety w poprzednich latach proszone są o ponowne złożenie ankiety ze względu na inny zakres zbieranych danych oraz inną formułę konkursu (Projekty grantowe).

Ankieta do pobrania znajduje się w załączniku do niniejszej informacji, ponadto druki ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta Zambrów w sekretariacie pok. 225 oraz w pok. 218.

Ankietę należy dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Miasta Zambrów,
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie do 10.01.2020 r.

Informacje szczegółowe:

– planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, do którego Miasto Zambrów złoży wniosek
o dofinansowanie: wrzesień 2020 r.,

– inwestycja dotyczy budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej tj. instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne,

– energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców),

– nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym rolniczej,

– nie dopuszcza się montażu instalacji na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest,

– moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną.

– instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym,

– grant może być przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną – instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych,

– dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które zostały przeprowadzone po podpisaniu umowy o powierzenie grantu.

Accessibility