Drukuj
Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Zambrów wydał album historyczny autorstwa Jarosława Strenkowskiego pt. „Garnizon Zambrów”, wydanie 2 poprawione.

Wydanie w okładce twardej, 224 strony.

Publikacja jest dostępna w sprzedaży w księgarni Dom Książki przy placu Sikorowskiego w Zambrowie.

Zamówienia przyjmuje także: Biuro Promocji, e-mail: promocja@zambrow.pl

 

 

Zdjęcia są zdecydowanie niedocenianym materiałem źródłowym. Z przykrością należy stwierdzić, iż nazbyt wielu historyków traktuje fotografię wyłącznie jako element przyciągający uwagę czytelników i równocześnie swoiste urozmaicenie tekstu. Jest to podejście z gruntu niewłaściwe, mocno zubożające warsztat naukowy. Niniejszy album jest dowodem nie tylko odmiennego stosunku do tej kwestii, ale także (a może nawet przede wszystkim) świadectwem wieloletniej fascynacji starą fotografią i docenieniem jej walorów estetycznych. W publikowanym wydawnictwie to właśnie zdjęcia skupią na sobie uwagę czytelnika, a opisy (choć chyba właściwsze byłoby raczej użycie słowa „komentarze”) odgrywają rolę zaledwie dopełniającą. Autor chciał uzyskać z prezentowanych zdjęć maksimum informacji, a równocześnie tak pokierować narracją, aby nie zniechęcając czytelnika nazbyt rozbudowanymi wywodami, w kilku słowach przekazać cały niesiony przez fotografie ładunek informacji. Album rodził się długo i w bólach – oczywiście główną przeszkodą był chroniczny brak funduszy. Ostatecznie do realizacji pomysłu doszło dzięki dofinansowaniu wydawnictwa przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Urząd Miasta Zambrów oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Zambrowie.

 

Na album Garnizon Zambrów złożyło się 270 niezwykłych zdjęć pochodzących ze zbiorów Regionalnej Izby Historycznej oraz najpoważniejszych kolekcji prywatnych. Zrezygnowano z prezentacji fotografii w układzie chronologicznym, porządkując materiały zgodnie z organizacją stacjonującego w Zambrowie w latach 1917–1939 garnizonu wojskowego: Legiony, Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty,

Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii, 71. pułk piechoty. Zakończenie stanowi bogaty zbiór wstrząsających fotografii dokumentujących działania wojenne we wrześniu 1939 r. w Zambrowie i okolicach Andrzejewa, gdzie żołnierze 18. Dywizji Piechoty stoczyli swój ostatni bój. (…)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp. Rys historyczny ~ 5

Legiony ~ 13

Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty ~ 19

Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Generała Józefa Bema ~ 73

 1. pułk piechoty ~ 121

Wojna obronna 1939 r. ~ 187

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility