Drukuj

W dniach 10-11.07.2021 r. odbył się  II Rajd Onkorowerowy zorganizowany przez zambrowskie Stowarzyszenie Amazonek. W rajdzie udział wzięło 14 osób, w tym 10 onkologicznych. Towarzyszyły im osoby wspierające i sympatycy stowarzyszenia.

Trasy przejazdów opracował i poprowadził Andrzej Trochimowicz – prezes Stowarzyszenia Sportteam. Wiodły one po pięknych i  malowniczych przypuszczańskich wsiach z drewnianą zabudową, takich jak: Babia Góra, Mosiewo Nowe i Mosiewo Stare, Guszewinę , Gruszki  aż  do północnej części  gminy nad zbiornik wodny Siemianówka.  Zaplanowano także wizytę w Rezerwacie Żubrów w Białowieży  i Muzeum chleba.

“W ciągu dwóch dni  mogliśmy  chociaż na trochę zapomnieć o naszej chorobie i przezwyciężać swoje słabości . Tempo jazdy było dopasowane do naszych możliwości zdrowotnych i wytrzymałości fizycznej, mimo upalnej pogody  pokonaliśmy ponad 80 km z przygodami  takimi jak wymiana dętki i tu nasi Panowie byli bardzo pomocni i niezastąpieni. Jedną z atrakcji był młody lisek, którego mogliśmy obejrzeć z bliska, a nawet grzyby rosnące na poboczu drogi Green Velo. Wieczorem było wspólne grillowanie. W niedzielę, oprócz jazdy rowerami, niektórzy  z uczestników popłynęli kajakami po  malowniczej i spokojnej rzece Narewka. Do domu przyjechaliśmy szczęśliwi i zadowoleni, z planami na następny rok.  Całość tego wydarzenia mogła odbyć się dzięki naszym sponsorom, którym pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie finansowe,  jak też w postaci artykułów spożywczych” – Barbara Reinke – Stowarzyszenie Amazonek w Zambrowie.

Organizatorzy składają podziękowania  Władzom Miasta Zambrów oraz Powiatu Zambrowskiego za wsparcie finansowe.

Pragną również serdecznie podziękować:

 • BS w Zambrowie
 • firmie EWADRUK  STRĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Zambrowie
 • Panu JACKOWI TADEUSZOWI PIÓRKOWSKIEMU w Zambrowie
 • Panu Tomaszowi  Kosek 
 • Firmie Mlekpol w Zambrowie  

Karolina Ilczuk
UM Zambrów

Na fotografii znajdują się uczestnicy Onko Rajdu Rowerowego

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility