Drukuj

3 lipca 2021 roku na Strzelnicy Forty w Piątnicy prowadzonej przez Klub Strzelecki SAGITTARIUS odbyły się III Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie pod patronatem honorowym Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa, Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego i Senatora RP Marka Adama Komorowskiego.

W rywalizacji udział wzięli członkowie dwóch oddziałów terenowych Związku Szlachty Polskiej, tj. Warszawy i Zambrowa a także licznie przybyli sympatycy związku. Po raz pierwszy rywalizowano w trzech kategoriach: sympatycy Związku Szlachty Polskiej, członkowie Związku Szlachty Polskiej oraz przedstawiciele rodów heraldycznych. Łącznie w zawodach wzięło udział dziesięciu członków związku i dwudziestu jeden sympatyków. Wśród uczestników imprezy znalazły się też dzieci, które mogły spróbować swoich sił w strzelaniu z broni sportowej. Łącznie udział wzięło 14 dzieci.

Zawody strzeleckie dla dorosłych uczestników polegały na zsumowaniu wyników dwóch konkurencji: Pistolet Centralnego Zapłonu 10z15 oraz Karabin Centralnego Zapłonu 10z15. Dzieci, które po raz pierwszy wzięły udział w tego rodzaju rywalizacji, konkurowały ze sobą w strzelaniu z broni małokalibrowej do metalowego celu. Po każdym trafieniu rozlegał się metalowy dźwięk.

W tym roku dzieci miały okazje skorzystać z obecności Maltańskiej Służby Medycznej i przedstawiciela Chorągwi Komturowej Stefana Czarnieckiego. Maltańska Służba Medyczna przygotowała pokaz ratownictwa medycznego, dzięki czemu dzieci mogły zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami ratownictwa. Skorzystali także rodzice, którzy mieli okazję słuchać i wziąć udział w praktycznych zajęciach. Karol Kramkowski z Chorągwi Komturowej Stefana Czarnieckiego przygotował dla dzieci gawędę szlachecką oraz zademonstrował ładowanie i strzelanie z broni czarnoprochowej.

Wyniki rywalizacji:

Kategoria – sympatycy Związku Szlachty Polskiej

 1. Jarosław Dmochowski – 124 pkt.
 2. Marianna Górska – 116 pkt.
 3. Karol Kramkowski – 114 pkt.

Kategoria – członkowie Związku Szlachty Polskiej

 1. Tomasz Gołaszewski – 136 pkt. – p.d.
 2. Bogdan Laskowski – 136 pkt. – p.d.
 3. Marek Skarzyński – 111 pkt.

Kategoria – przedstawiciele rodów heraldycznych

 1. Herb Kościesza – rodzina Gołaszewskich,
 2. Dąbrowa – rodzina Laskowskich,
 3. Cholewa – rodzina Kramkowskich.

Wręczenia pamiątkowych dyplomów i pucharów ufundowanych przez patronów honorowych dokonali Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski w imieniu Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz Małgorzata Strękowska w imieniu Senatora RP Marka Adama Komorowskiego. Na dzieci czekał „worek prezentów” zawierający gadżety od samorządów.

Warto podkreślić, że na wszystkich uczestników rywalizacji czekały pamiątkowe dyplomy. Zostały na nich uwzględnione wszystkie herby rodów, których przedstawiciele są członkami Oddziału zambrowskiego Związku Szlachty Polskiej. Dodatkowo najlepsi uczestnicy – zdobywcy pierwszych trzech miejsc – otrzymali dyplom z odciśniętą w laku pieczęcią Bolesława IV warszawskiego – panującego na ziemi łomżyńskiej w latach 1436-54. Nadania jego dziadka Janusza I i Bolesława IV przyczyniły się do powstania większości okolic szlacheckich na terenie ziemi łomżyńskiej i nurskiej. Pieczęć przygotowana została przez Członka Zarządu Oddziału w Zambrowie Bogdana Laskowskiego.

Krzysztof Dmochowski

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility