Drukuj

Konferencja Burmistrza Miasta Zambrów

Pierwsza tegoroczna konferencja Burmistrza Miasta Zambrów odbyła się dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów.

Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski przedstawił szczegółowy plan zadań, które będą zrealizowane w roku 2018. I tak w odniesieniu do budżetu miasta, który został uchwalony 29 grudnia 2017 na sesji Rady Miasta zaplanowano:

a) plan dochodów – 87 925 314 zł

– bieżące – 78 937 076 zł

– majątkowe – 9 688 238 zł

b) plan wydatków – 92 925 314 zł

– bieżące – 74 997 716 zł

– majątkowe – 17 927 598 zł

Deficyt budżetowy będzie pokryty kredytem w wysokości 5 000 000 zł. Na inwestycje i remonty przeznaczono ogółem 20 183 716 zł – 21,6% wszystkich wydatków: remonty – 2 186 000 zł, zaś inwestycje – 17 927 716 zł – 19,2%

W ramach poszczególnych działów ustalono, iż na transport i łączność zostanie przeznaczone  4 780 000 zł – 5,1%, administracje publiczną – 6 575 000 zł – 7,07%, oświatę i wychowanie – 32 141 828 zł – 34,9%, pomoc społeczną – 26 560 750 zł – 28,6%, gospodarkę komunalną i ochrona środowiska – 11 131 148% – 11,9%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3 248 600 zł – 3,4%, kulturę fizyczną – 3 195 591 zł – 3,4%, pozostałe wydatki – 5,7%.

Do oświaty z własnych środków Miasto Zambrów dołoży  11 112 350 zł, w tym na szkoły 4 988 140 zł – 3 828 000 zł – 1 160 140 zł i przedszkola 6 124 210 zł – 1 974 210 zł – 4 250 000 zł

Miasto Zambrów na realizacje zadań przeznaczyło środki własne jak również stara się o dotacje celowe z budżetu państwa, dofinansowanie z programów unijnych i rządowych oraz z realizowanych przetargów.

W ramach inwestycji i remontów Miasto Zambrów zaplanowało realizację zadań:

 1. Przebudowa ul. Kościuszki (odcinek drogi miejskiej)
 2. Budowa dróg w zakresie 01KD,02KD,03KD,020KZ 500 000 zł wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami  Podedwornego, Sadową  i Sienkiewicza)
 3. Budowa ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki wraz z ciągiem pieszo – rowerowym od Wodnej do Ostrowskiej i przejściem pod mostem na Jabłonce wraz z remont i przebudową parkingu przy ul. Ostrowskiej
 4. Budowa kładki na ul. 71 Pułku Piechoty
 5. Budowa dróg na os. Żytnia
 6. Budowa ciągu pieszego od ul. Chopina
 7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup gruntów pod budowę nowych dróg
 8. Budowa pomnika Ofiar Katynia na cmentarzu komunalnych ul. Kulbata w Zambrowie
 9. Adaptacja budynku po SP5 do potrzeb przedszkola i żłobka
 10. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 3
 11. Budowa ogrodzenia i placu zabaw przy budynku Gimnazjum dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5
 12. Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 1
 13. Modernizacja oświetlenia ulic
 14. Budowa hali sportowej przy SP3
 15. Dofinansowanie remontu Biblioteki Miejskiej przy Wyszyńskiego

Ponadto realizowane będą programy służące poprawie jakości życia w mieście:

 1. Program: „Zambrów ekologicznie ogrzewany”

 I etap

– Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych

– System monitoringu jakości powietrza

II etap

– Dzierżawa terenu pod kawiarnię na terenie nad zalewem

 1. Program „Zielony Zambrów”

a) dotacja celowa na inwestycje infrastrukturalne na terenie ogrodów działkowych

b) budowa placów zabaw: osiedle przy Al. Wojska Polskiego 41-43 oraz osiedle przy ul. 71 Pułku Piechoty

c)remont placu zabaw w parku przy ul. Cmentarnej

d) urządzenia do ćwiczeń w parku przy SP3

e)renowacja skweru przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr – Rewitalizacja Koszar – 3 846 600 zł

 1. Rewitalizacja Koszar:

Mała rewitalizacja „Podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności części obszaru  rewitalizowanego przy ul. Magazynowej w Zambrowie”:

a) budowa komórek wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Magazynowej 2:

b) przebudowa odcinka drogi wewnętrznej przy Magazynowej 5 i 7;

c) „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”;

d) monitoring „Koszar”;

e) zagospodarowanie terenu przy Al. Wojska Polskiego 54 i 58;

f) utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem  przy budynku Al. Wojska Polskiego 43

 1. Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie

Harmonogram imprez patriotycznych, sportowych i kulturalnych jest w tym roku dość obszerny, bo zawiera aż 53 propozycje dla mieszkańców miasta Zambrowa i okolic. Nie zabraknie flagowych wydarzeń Zambrowa, które na stałe wpisały się już w kalendarz imprez miejskich organizowanych przez Miasto Zambrów, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie oraz Stowarzyszenia działające w mieście. Wśród nich są: gala Zambrowskie Żubry, Zambrów na rowery, Zambrowski Bieg Uliczny, Wyścigi Kolarskie, Maraton Szosowy, Dni Zambrowa, Motoserce, Pożegnanie Lata, Mikołajki, Zambrowskie Spotkanie Wigilijne oraz uroczystości patriotyczne w związku z obchodami Dnia Katyńskiego, 3 Maja, Bitwy o Zambrów czy 11 Listopada, gdzie w tym roku przypada 100- letnia rocznica.

Zambrów odwiedzą gwiazdy z polskiej sceny muzycznej, wśród których będą miedzy innymi: Poparzeni Kawą Trzy, Czerwone Gitary, Ewa Farna, Rafał Brzozowski, Feel, Mateusz Ziółko, Dawid Kwiatkowski, Krzysztof Krawczyk, Majka Jeżowska oraz Sławomir.

Nowości jakie pojawiły się w programie imprez to:  strefa kibica w dzień meczu Polska – Columbia, Dzień Babci i Dziadka, Święto Przedszkoli, zabawy taneczne w różnych częściach miasta, Święto Przedszkolaka.


Zambrów w liczbach w roku 2017:

Ogółem ludności: 21 641, w tym: mężczyźni – 10 305 kobiety – 11 336

Urodzeń: 220, w tym: mężczyźni – 102 kobiety – 118

Zgony: 191, w tym: mężczyźni – 103 kobiety – 88

Pobyt czasowy – 314

Liczba zarejestrowanych  małżeństw w USC Zambrów – 193

Najpopularniejsze imiona:  chłopcy – Aleksander ( 11), Jan (9) dziewczynki  – Julia (11), Zofia (8).

Najmniej popularne imiona – Blanka, Ignacy, Safia (1).

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility