Drukuj

25 marca w siedzibie zambrowskiego magistratu odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie budowy nowych mieszkań czynszowych pod wynajem w ramach znowelizowanej ustawy z 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa oraz omówienia propozycji przeniesienia garaży znajdujących się przy ul. Magazynowej. 

Nie ulega wątpliwości, że w Zambrowie istnieje potrzeba budowy mieszkań czynszowych, ponieważ ceny za m2 mieszkania w Zambrowie są porównywalne z cenami białostockimi. Również ceny dzierżawy mieszkań w Zambrowie są bardzo wysokie.  

Burmistrz poinformował, iż w latach 2022 – 2025 rysuje się szansa na budowę trzech budynków mieszkaniowych z liczbą 120 mieszkań. Jak zapowiedział gospodarz miasta mieszkania będą skierowane do rodzin, których miesięczny dochód netto umożliwi systematyczne opłacanie czynszu i kosztów eksploatacyjnych. Szczegółowe kryteria przydziału określi Rada Miasta w formie uchwały.

Burmistrz K. Dąbrowski: „Na dzień dzisiejszy uważam, że poniższe kryteria przedstawię wysokiej Radzie. Mieszkania będą skierowane do:

 • Rodzin z dziećmi (rodzice poniżej 40 roku życia),
  • Rodzin, które posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • Matek samotnie wychowujących dzieci,
  • Rodzin rozliczających podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie,
  • Rodzin, które będą chciały powrócić do Zambrowa
   w celu stałego osiedlenia,
  • Dzieci lub wnuków osób, którym zostanie wypowiedziana umowa na wynajem garażu przy ul. Magazynowej,
  • Mieszkańców bloków komunalnych, którzy będą chcieli podwyższyć standard zamieszkania,
  • Zambrowskich przedsiębiorców, którzy będą chcieli utrzymać cennego pracownika lub takiego pozyskać”.

Ważnym aspektem jest fakt, iż rodziny, które otrzymają mieszkanie, będą się mogły ubiegać o dopłatę do czynszu mieszkaniowego w ramach ustawy „Mieszkanie na start”. Będzie także możliwość wykupu mieszkania na własność po 15 latach wynajmu, pod warunkiem pokrycia 20% kosztów budowy lokalu.

Samorząd Miasta Zambrów, oprócz przekazania gruntu aportem rzeczowym do spółki, która będzie budowała budynki mieszkalne, nie poniesie innych kosztów finansowych.  Miasto otrzyma także kwotę 3 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.

Proponowaną lokalizacją budowy mieszkań są tereny przy ul. Magazynowej w Zambrowie, gdzie od 45 lat znajdują się garaże. Jest to powierzchnia ok. 2 ha. Według  opracowanej koncepcji mogą powstać tam 3 budynki.  

Użytkownikom garaży, którym zostanie wypowiedziana umowa, zostaną zaproponowane dwie nowe lokalizacje. Jedna (tereny po kolejowe przy ul. Magazynowej), którą będzie administrował Zarząd Mienia Komunalnego oraz druga także przy ul. Magazynowej, którą będzie administrowała Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Planowa budowa prawdopodobnie rozpocznie się w 2022 roku, termin usunięcia lub przeniesienia garaży zostanie podany z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Wszelkie pytania dotyczące zarówno budowy mieszkań, jak i przeniesienia garaży, można kierować poprzez formularz kontaktowy na stornie https://zambrow.pl/kontakt/ lub adres mailowy: promocja@zambrow.pl

Karolina Ilczuk

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility