Drukuj

10 września 2021 rok, godz. 12.00 w sali gimnastycznej przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu i omówieniu projektów realizowanych przez Miasto Zambrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Podczas konferencji przedstawiciele z Urzędu Miasta Zambrów omówili projekty unijne zrealizowane bądź w trakcie realizacji na terenie miasta Zambrów:

 1. „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie” – Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski
 2. „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”- Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów Adam Libuda
 3. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie” – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Zambrów Barbara Zawistowska
 4. „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły” – Z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Zambrów Barbara Zawistowska
 5. „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Beata Bernatowicz

Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski złożył podziękowania:

– Marszałkowi Województwa Podlaskiego Panu Arturowi Kosickiemu (którego reprezentowała Izabela Łokić – Zastępca  Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego),

– Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Joannie Sarosiek,

– Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Karolinie Perkowskiej,

–  Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Emilii Malinowskiej,

– Dyrektor Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Brama na Podlasie” Katarzynie Śniecińskiej.

W kolejnych częściach konferencji odbyło się zwiedzanie sali sportowej oraz sal dydaktycznych objętych projektem pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie. Gości oprowadziła Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie Anna Biała. Następnie goście udali się w teren, gdzie Burmistrz Miasta Zambrów zaprezentował obiekty objęte projektem pn. „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej” –  Centrum Monitoringu, salę wystawową Regionalnej Izby Historycznej.

Konferencję poprowadziła Katarzyna Kulesza z Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, zaś zaproszenie Burmistrza przyjęły media lokalne i regionalne.

Karolina Ilczuk

Zapraszamy do obejrzenia filmów na temat projektów:

https://youtu.be/qY2bTR3TeUo

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility