Samorząd otrzymał ok. 356 tys. zł na uatrakcyjnienie oferty zajęć w pięciu zambrowskich przedszkolach

W dniu 24.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Burmistrz Miasta Zambrów zawarł umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na  lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Wsparty projekt brał udział w naborze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego, typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi 388 963,02 zł, dofinansowanie ze środków EFS: 355 843,02 zł. Projekt będzie realizowany w okresie: 01.09.2021 – 30.06.2022.

Głównym celem projektu jest  poprawa atrakcyjności oferty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy we wszystkich miejskich przedszkolach w Zambrowie: MP1, MP3, MP4, MP5, MP6 poprzez realizację zadań polegających na przeprowadzeniu zajęć z matematyki, przyrody oraz zajęć plastyczno-technicznych dla 250 dzieci (128K, 122M) w wieku 5-6 l. W ramach projektu wszystkie placówki przedszkolne zostaną wyposażone w  pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, m.in.: laptopy, tablica interaktywna z projektorem, dywany interaktywne.

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich zajęcia będą ciekawsze oraz dostosowane do potrzeb rynku pracy, wpłyną pozytywnie na kształtowanie właściwych postaw i umiejętności dzieci, biorących udział w projekcie.

Barbara Zawistowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Accessibility