Drukuj

Młodzieżowa Agencja Informacyjna Projekt  Dziennikarstwo Moją Pasją

Koordynator Jolanta Chrostowska-Sufa: na co dzień bibliotekarz i instruktor MOK, poza tym redaktor Miesięcznika BENEFIT, recenzentka, blogerka książkowa,  wydawca, edytor i redaktor wydawniczy

Masz pasję, talent, ambicję, chciałbyś  inspirować innych i mieć wpływ na otaczającą cię rzeczywistość? Dołącz do MAI. Razem stworzymy platformę online Młodzieżowej Agencji Informacyjnej [MAIA] oraz kwartalnik.

MAIA to Młodzieżowa Agencja Informacyjna – czyli akademia młodego dziennikarza. W ramach MAI będziesz  uczestniczyć w  warsztatach i zajęciach z dziennikarstwa pod kierunkiem profesjonalistów i doświadczonych dziennikarzy.

Zapraszamy do udziału w zajęciach młodzież wiążącą swoje plany zawodowe z dziennikarstwem, pracą w mediach, w branży public relations, w agencjach PR, z takimi zawodami jak rzecznictwo prasowe, marketing medialny.

Uczniowie poznają praktyków zawodu, będą mogli uczyć się od nich i czerpać z ich doświadczeń.

W czasie warsztatów dziennikarskich młodzież dowie się, jak wygląda praca dziennikarza, pozna podstawowe gatunki dziennikarskie, dowie się, jak skonstruować lead, który przyciągnie uwagę czytelnika, jak wyszukiwać tematy, jak przeprowadzić wywiad, jak zapanować nad tremą.

MAIA

zajęcia z autoprezentacji

praca z kamerą

praca z mikrofonem

jak prowadzić wywiad

emisja głosu

sposoby radzenia sobie z tremą

news, relacja,

reportaż, reportaż interwencyjny,

felieton,

recenzja książki, filmu, spektaklu, koncertu

ćwiczenia z redakcji tekstu [edycja tekstu, kultura języka]

etyka dziennikarska

prawo prasowe i autorskie

Uczestnicy mają darmowe wejścia na wydarzenia organizowane w MOK-u: filmy, spektakle, koncerty, kabarety itp. Będą pisać newsy dotyczące wydarzeń, relacje z wydarzeń, recenzje, przeprowadzać wywiady z ciekawymi ludźmi, nagrywać reportaże,  a ich działania będą publikowane na łamach zambrowskich mediów, ale też na powołanej do istnienia platformie Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIA oraz w kwartalniku. Planowane są też wizyty studyjne w redakcjach radiowych i telewizyjnych [Radio Białystok, Radio Nadzieja, Telewizja Narew, Telewizja Białystok].

Gorąco zachęcamy młodych adeptów dziennikarstwa do udziału w warsztatach. Serdecznie prosimy nauczycieli polonistów i opiekunów gazetek szkolnych  o wsparcie i zachęcenie uczniów do uczestnictwa w projekcie oraz do tworzenia młodzieżowej platformy informacyjnej w naszym mieście.

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd24__kM8hpNujzfMFi9ftNIo0CC2F80OukU1fqfLRjzj1PRA/viewform

MAIA – Młodzieżowa Agencja Informacyjna

Gdzie: Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie i Miejski Ośrodek Kultury  w Zambrowie

Kiedy: Zajęcia i kolegium redakcyjne odbywają się w czwartki, o godz. 18.00, raz na tydzień / raz na dwa tygodnie

Kontakt: Jolanta Chrostowska-Sufa tel. 86 271 06 02, chrostowska.sufa@gmail.com

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu