Drukuj

Informujemy, że Gmina Miasto Zambrów planuje pozyskać środki z WFOSiGWna dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (eternit) z terenu miasta Zambrów.

Urząd Miasta w Zambrowie zawiadamia zatem o możliwości składania wniosków na 2020 rok.

Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów

obejmujących: demontaż, transport i zdeponowanie odpadów na składowisku.

 1. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Miasto Zambrów budynki mieszkalne i gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest
 2. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza.
 3. Pomoc nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
 4. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 5. Pomoc udzielana jest na wniosek Beneficjenta.
 6. Prace związane zarówno z demontażem, transportem jak i zdeponowaniem odpadów zawierających azbest będzie wykonywał przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu według ustalonego harmonogramu prac.
 7. Przewidywany termin realizacji zadania przypada na okres od maja do końca września 2020 roku.
 8. Wniosek do pobrania w UM Zambrów pok. 340 lub na stronie internetowej: www.zambrow.pl w zakładce: System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

UWAGA!  W przypadku kiedy Gmina Miasto Zambrów uzyska dotację w wysokości niższej niż 100% dofinansowania wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia pozostałej części kosztów inwestycji usunięcia azbestu.   

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI:

 1. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
 2. posiadanie wpisu do inwentaryzacji azbestu na terenie Miasta Zambrów
 3. wyrażenie zgody na dofinansowanie inwestycji usunięcia azbestu z własnych środków, w przypadku uzyskania niższej dotacji przez Urząd Miasta
 4. w przypadku otrzymania dotacji przez Urząd Miasta Zambrów należy zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie na 30 dni przed planowany terminem robót.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie:

Urzędu Miasta Zambrów  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

w terminie do 10.01.2020r.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility