Pozbądź się azbestu za darmo!

Informujemy, że Gmina Miasto Zambrów planuje pozyskać środki z WFOSiGWna dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (eternit) z terenu miasta Zambrów.

Urząd
Miasta w Zambrowie zawiadamia zatem o możliwości składania wniosków na 2020
rok.

Kwota
dofinansowania wynosi do 100% kosztów

obejmujących:
demontaż, transport i zdeponowanie odpadów na składowisku.

 1. Wnioski mogą składać osoby
  fizyczne
  posiadające na terenie Gminy Miasto Zambrów budynki mieszkalne
  i gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest
 2. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości, na której jest
  prowadzona działalność gospodarcza.
 3. Pomoc nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie
  dokonały czynności przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających
  azbest.
 4. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 5. Pomoc udzielana jest na wniosek Beneficjenta.
 6. Prace związane zarówno z demontażem, transportem jak i
  zdeponowaniem odpadów zawierających azbest będzie wykonywał przedsiębiorca
  wyłoniony przez gminę w drodze przetargu według ustalonego harmonogramu prac.
 7. Przewidywany termin realizacji zadania przypada na okres od maja do końca września 2020 roku.
 8. Wniosek do pobrania w UM Zambrów pok. 340 lub na stronie
  internetowej: www.zambrow.pl w zakładce: System Gospodarowania Odpadami
  Komunalnymi

UWAGA!  W przypadku kiedy Gmina Miasto Zambrów uzyska
dotację w wysokości niższej niż 100% dofinansowania wnioskodawca zobowiązuje
się do pokrycia pozostałej części kosztów inwestycji usunięcia azbestu.   

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI:

 1. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
 2. posiadanie wpisu do inwentaryzacji azbestu na terenie Miasta
  Zambrów
 3. wyrażenie zgody na dofinansowanie inwestycji usunięcia azbestu z
  własnych środków, w przypadku uzyskania niższej dotacji przez Urząd Miasta
 4. w przypadku otrzymania dotacji przez Urząd Miasta Zambrów należy
  zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i
  Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie na 30 dni przed planowany
  terminem robót.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie:

Urzędu Miasta Zambrów  ul.
Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

w
terminie do 10.01.2020r.