Informujemy, że Gmina Miasto Zambrów planuje pozyskać środki z WFOSiGWna dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (eternit) z terenu miasta Zambrów.

Urząd Miasta w Zambrowie zawiadamia zatem o możliwości składania wniosków na 2020 rok.

Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów

obejmujących: demontaż, transport i zdeponowanie odpadów na składowisku.

 1. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Miasto Zambrów budynki mieszkalne i gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest
 2. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza.
 3. Pomoc nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
 4. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 5. Pomoc udzielana jest na wniosek Beneficjenta.
 6. Prace związane zarówno z demontażem, transportem jak i zdeponowaniem odpadów zawierających azbest będzie wykonywał przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu według ustalonego harmonogramu prac.
 7. Przewidywany termin realizacji zadania przypada na okres od maja do końca września 2020 roku.
 8. Wniosek do pobrania w UM Zambrów pok. 340 lub na stronie internetowej: www.zambrow.pl w zakładce: System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

UWAGA!  W przypadku kiedy Gmina Miasto Zambrów uzyska dotację w wysokości niższej niż 100% dofinansowania wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia pozostałej części kosztów inwestycji usunięcia azbestu.   

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI:

 1. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
 2. posiadanie wpisu do inwentaryzacji azbestu na terenie Miasta Zambrów
 3. wyrażenie zgody na dofinansowanie inwestycji usunięcia azbestu z własnych środków, w przypadku uzyskania niższej dotacji przez Urząd Miasta
 4. w przypadku otrzymania dotacji przez Urząd Miasta Zambrów należy zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie na 30 dni przed planowany terminem robót.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie:

Urzędu Miasta Zambrów  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

w terminie do 10.01.2020r.

Accessibility