Drukuj
Sportowa majówka?

Zapisz się na 5 Zambrowski Bieg Uliczny

Stadion Miejski w Zambrowie

 • 8:45 rozgrzewka dla dzieci (poprowadzi Marysia Mańko)
 • 9:00 biegi dla dzieci na płycie stadionu
  (zapisy w przedszkolach dla 5 i 6 latków prowadzą opiekunowie grup, zapisy w szkołach będą prowadzone u nauczycieli wychowania fizycznego w w terminie od 25 do 29 kwietnia. W przypadku przedłużającego się strajku proszę sprawdzić www.zambrowskibieguliczny.pl, gdzie zostanie umieszczona informacja o zapisach. W dniu imprezy dzieci biorące udział w biegach towarzyszących zgłaszają się na trybuny przy płycie głównej stadionu, gdzie będą ustawiane do startu wg. kategorii wiekowej)
 • 10:20 – start biegu z bieżni stadionu na 5 km ulicami Zambrowa, należy mieć ukończone 16 lat
 • 10:25 – start biegu z bieżni stadionu na 10 km ulicami Zambrowa (trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki) należy mieć ukończone 16 lat

Zapisy

Aby wziąć udział w biegach na 5 i 10 km należy się zapoznać się z regulaminem imprezy i wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na oficjalnej stronie Zambrowskich Biegów Ulicznych www.zambrowskibieguliczny.pl lub http://www.czasomierzyk.pl/ oraz uiścić opłatę startową w wysokości 30 zł. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się tylko w formie elektronicznej. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie płatności jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Biuro zawodów, szatnia, toalety: w nowym budynku Zambrowskiego Klubu Sportowego OLIMPIA, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu na 5 i 10 km muszą zostać zweryfikowani w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godzinach 8.00 – 10.00. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiet startowy zawierający: t-shirt, numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu, który należy zwrócić na mecie.

Parking dla uczestników imprezy przy budynku Klubu: (wjazd tylko od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)

Klasyfikacje

W ramach biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet w biegu na 5 km.
 2. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet w biegu na 10 km.
 3. Klasyfikacje wiekowe w biegu na 5 i 10 km:

K-16, M-16 (rocznik 2003 – 2000)

K-20 / M-20 (rocznik 1999-1990)

K-30 / M-30 (rocznik 1989-1980)

K-40 / M-40 (rocznik 1979-1970)

K-50 / M-50 (rocznik 1969-1960)

K-60 / M-60 (rocznik 1959-1950)

K-70 / M-70 (rocznik 1949 i starsi)

Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia. W przypadku, gdy w danej kategorii będzie zgłoszonych mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety. W oficjalnych wynikach podane zostaną czasy netto.

Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja: Najszybszy Biegacz Powiatu Zambrowskiego i Najszybsza Biegaczka Powiatu Zambrowskiego oraz Najszybszy Zambrowianin i Najszybsza Zambrowianka  w biegu na 5 km i 10 km. Wyłonione zostaną osoby, które w tej klasyfikacji zajmą I miejsce. Warunkiem klasyfikacji w kategorii Najszybszy Biegacz i Biegaczka Powiatu Zambrowskiego jest zameldowanie na terenie powiatu zambrowskiego. W przypadku kategorii Najszybszy Zambrowianin i Najszybsza Zambrowianka warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w mieście Zambrów.

Nagrody

Każdy z uczestników, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Dla zwycięzców przewidziano puchary.

Biegi towarzyszące

Z myślą o dzieciach i młodzieży przygotowaliśmy biegi towarzyszące, które odbędą się na płycie stadionu już od godziny 9.00. W biegach towarzyszących mogą wziąć udział dzieci i młodzież uczęszczające do zambrowskich szkół i przedszkoli. Zapisy są prowadzone u nauczycieli wychowania fizycznego w zambrowskich szkołach.  Liczba miejsc jest ograniczona do 540 miejsc. Nie ma możliwości dopisania dziecka w dniu zawodów.

W dniu imprezy dzieci biorące udział w biegach towarzyszących zgłaszają się na trybuny przy płycie głównej stadionu, gdzie będą ustawiane do startu wg. kategorii wiekowej.

Wszystkie dzieci otrzymają na mecie pamiątkowy medal, dla zwycięzców przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility