Drukuj

Spotkanie z laureatami konkursów 

6 czerwca 2019 r. w Café Muza Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się spotkanie z laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz konkursów tematycznych.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy zambrowskich szkół, nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami, którzy przygotowywali uczniów do konkursów oraz organizator: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.


Poniżej prezentujemy listę laureatów. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku  szkolnym 2018 / 2019:

 • Jan Eugeniusz Saniewski  z SP5 – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego (opiekun Ewa Grajewska) i Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego (opiekun Małgorzata Pawelec Kacprzak),
 • Mateusz Pisański z SP5 – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego (opiekun Arkadiusz Jastrzębski),
 • Jan Błażuk z SP4 – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Informatycznego (opiekun: Anna Ogonowska),
 • Albert Józef Dybowski  z MG1 – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego  i Geograficznego (opiekunowie: Małgorzata Pawelec Kacprzak i Mariusz Gontarski),
 • Dominika Boguszewska z MG1  – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (opiekun: Krystyna Strękowska),
 • Julia Krajewska  z MG1 – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego (opiekun: Marta Orłowska),
 • Lena Gromek  z MG1 – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego (opiekun: Marzanna Pac),
 • Maciej Bączyk  z MG1 – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, (opiekun: Katarzyna Grabowska).

Finaliści XXVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „MAMA, TATA I JA”:

 • I miejsce  Jan Olszewski, Stanisław Olszewski  z MP3 i SP3 (opiekun Jolanta Burak),
 • I miejsca Oliwia Ignaczuk z MP1 (opiekuni Małgorzata Kunikowska i Dorota Kapica),
 • III miejsce Tobiasz Ostrowski  z MP6 (opiekuni Barbara Wyszomirska i Jolanta Godlewska). 

Nagrodzona w ogólnopolskiej edycji konkursu „WYGRAJ SZANSĘ”:

 • III miejsce Gabriela Zalewska z SP3 (opiekun Bożena Kalinowska).

Nagrodzona w Międzynarodowym Konkursie Sztuk Wizualnych pt. „Wyobraźnia malowana batikiem”:

 • III miejsce Anna Morysewicz  z ZSO (instruktor Sylwia Korpalska).

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uznania oraz vouchery, a opiekunowie piękną różę i podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów.

Tekst i foto: Karolina Ilczuk

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility