Drukuj

Święto Patrona Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie

Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie 8.05.2019 r. obchodziło po raz ostatni święto patrona szkoły Tadeusza Kościuszki. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. Miejskie Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki przejdzie do historii zambrowskiej oświaty.

W uroczystości oprócz społeczności szkolnej udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy zambrowskich szkół oraz członkowie rady rodziców Miejskiego Gimnazjum Nr 1.

Uroczystość rozpoczęła się apelem, uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o życiu i zasługach w walce swego patrona.

Z racji tego, że było to ostatnie święto szkoły w historii Miejskiego Gimnazjum Nr 1, dyrektor Ryszard Ogrodnik w czasie apelu podziękował Burmistrzowi Miasta Zambrów oraz zgromadzonym gościom. Następnie wręczył  im książki o Tadeuszu Kościuszce.

Po apelu nadeszła pora na nagrodzenie laureatów konkursów wojewódzkich, a także wręczenia nagród za osiągnięcia sportowe. W tym roku nagrodzeni zostali:

Laureaci i finaliści Wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

– Albert Józef Dybowski ucz. kl. III b, op. Małgorzata Pawelec Kacprzak i Mariusz Gontarski,

– Dominika Boguszewska  ucz. kl. III b, op. Krystyna Strękowska,

– Julia Krajewska,  op. Marta Orłowska,

– Lena Gromek ucz. kl. III b, op. Marzanna Pac,

– Maciej Bączyk ucz. kl. III d, op. Katarzyna Grabowska,

– Iga Baczewska ucz. kl. III b, op. Marta Kotowska,

-Julia Krajewska ucz. kl. III d, op. Jolanta Dmochowska,

-Daniel Kaluhin ucz. kl. III a, op. Beata Dąbrowska

Nagrodzono także drużynę dziewcząt, która w wojewódzkich drużynowych biegach przełajowych w Supraślu zajęła II miejsce i 27 kwietnia reprezentowała nasze województwo w finale ogólnopolskim w Sochaczewie. Dziewczęta biegały w składzie:

-Karolina Dzwonkowska – kl. III a – II miejsce indywidualnie,

– Aleksandra Brzóska – kl. III b,

– Adriana Jasionek – kl. III b,

– Natalia Kobosko – kl. III f,

– Joanna Grosfeld – kl. III c,

– Kamila Pietranik  – kl. III d,

trener Grzegorz Piórkowski

Ponadto wyróżniono żeńską drużynę siatkarską, która w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajęła V miejsce. Dziewczęta MG1 występowały w składzie:

-Paulina Chorodyńska, kl. III a,

– Patrycja Dąbrowska, kl. III a,

– Zuzanna Dąbrowska, kl. III a,

– Klaudia Lipińska, kl. III a,

– Magdalena Staniszewska, kl. III a,

– Zuzanna Tymosiak, kl. III a,

– Kamila Wilczyńska, kl. III a,

– Małgorzata Worosilak, kl. III a,

– Julia Zaręba, kl. III a,

trener  Andrzej Gutowski.

Tekst i foto: Marzena Gołębiewska

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility