Drukuj

XV FINAŁ ZAMBROWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU pt. „ENGLISH EXPERT”   

41 uczniów z trzech zambrowskich szkół podstawowych uczestniczyło w XV finale konkursu języka angielskiego pod patronatem burmistrza Miasta Zambrów, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4.

W czwartek 23 maja wytypowani w drodze eliminacji szkolnych uczniowie z klas IV, V, VI, VII i VIII  przez godzinę rozwiązywali zadania, które ułożyli nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkół w Czyżewie, p. Agnieszka Kozłowska oraz nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie p. Fabian Dzieżyc.

Uroczyste podsumowanie wyników konkursu, wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się 5 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. W uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie Ryszard Świderski, nauczyciele z SP 4, przewodniczący komisji konkursowej Fabian Dzieżyc oraz zastępca przewodniczącego Agnieszka Kozłowska.

W tym roku nagrodzeni zostali:

W kategorii klas ósmych:  

 • I miejsce Amelia Jaworowska z SP 4,
 • II miejsce Jan Krajewski z SP 4,
 • III miejsce Wiktor Choromański z SP 5.

W kategorii klas siódmych:  

 • I miejsce  Natalia Choińska z SP 5,
 • II miejsce Paulina Nagalska z SP 3,
 • III miejsce Patrycja Nagalska z SP 3.

W kategorii klas szóstych:  

 • I miejsce Julian Żurawski z SP 4 ,
 • II miejsce Zuzanna Leśniewska SP 4 ,
 • III miejsce Victoria Zaremba SP 3.

W kategorii klas piątych:

 • I miejsce Filip Gawkowski z SP 4,
 • II miejsce Dawid Sadowski z SP 5,
 • III miejsce  Igor Nowojczyk z SP 5.

W kategorii klas czwartych:

 • I miejsce Julia Zimnoch z SP 4,
 • II miejsce Konrad Skoczyń z SP 3,
 • III miejsce Oliwia Kazimierska z SP 5.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz upominki, a uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, już od wielu lat fundowanym przez p. Jacka Gałązkę z Centrum Handlowego „GREGOREK”.

Organizator konkursu serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do XV finału konkursu „English Expert” tj.: Marcie Orłowskiej, Włodzimierzowi Marciniakowi  oraz  Namr Rashid z SP 3; Sylwii Sakowicz, Karolinie Gawkowskiej, Justynie Dąbrowskiej  i  Tadeuszowi Brzezińskiemu z SP 5; Barbarze Głuszcz, Joannie Ługowskiej, Agnieszce Piórkowskiej, Tomaszowi Piórkowskiemu,   Magdalenie Starzyńskiej oraz Kamilowi Wierzchoniowi  z SP 4.

Liczymy na dalszą współpracę,  a serdeczne podziękowania składamy wymienionym wyżej fundatorom nagród, a także sponsorowi: właścicielowi CH „GREGOREK”. Szczególne podziękowania składamy pani Agnieszce Kozłowskiej oraz Fabianowi Dzieżycowi, którzy od wielu lat przygotowują zadania finałowe.

Tekst: Tomasz Piórkowski

 

 

Foto: Marzena Gołębiewska

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility