Drukuj
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. oddało do użytku instalację wysokosprawnej kogeneracji opartą na dwóch silnikach gazowych o łącznej mocy cieplnej wynoszącej 3,0 MW, oraz mocy elektrycznej równej 2,4 MW wraz z instalacjami i urządzeniami współpracującymi. Na inwestycję Spółka pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w kwocie 3 137 268 zł. oraz niskooprocentowaną pożyczkę w kwocie 5,7 mln, przy nakładach rzędu 11,4 mln netto.

W wysokosprawnej kogeneracji Spółka wytworzy rocznie ok. 15000 MWh energii elektrycznej i ok. 20000 MWh energii cieplnej. W okresie letnim układy kogeneracyjne na gaz ziemny w całości będą pokrywały zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym Zambrowa.

Zrealizowana inwestycja pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o ok.15% oraz odstąpienie od spalania węgla poza sezonem grzewczym.

Na rok 2019 planowane jest rozpoczęcie kolejnej inwestycji polegającej na budowie kotła wodnego na biomasę leśną o mocy 8 MW. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej” dofinansowanego z NFOŚiGW w wysokości 6 057 600 zł. Zakończenie projektu zaplanowano na rok 2020, a całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 14 200 000 zł netto.

Równocześnie w ramach inwestycji nastąpi modernizacja układów sterowania ciepłowni, oraz budowa nowego komina dla kotłowni biomasowej.

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanej instalacji odnawialnego źródła energii (OZE) będzie wynosić 27982 MWh/rok, co stanowi ok.45% całej energii cieplnej wytwarzanej w Zambrowskiej Spółce.  Emisja gazów cieplarnianych zostanie pomniejszona o ok. 45%.

W wyniku realizacji tej inwestycji system ciepłowniczy Zambrowa uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego.

 

Ryszard Fiedorowicz
ZCiW Sp z o.o.

 

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility