Drukuj
W sobotę 23 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie podczas uroczystej gali rozdano doroczne nagrody Burmistrza Miasta Zambrów „Zambrowskie Żubry 2018”.

Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia. „To wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje działania, pasje i chęci promują Zambrów” – Burmistrz Kazimierz Dąbrowski.

Pierwsza edycja tego wyjątkowego wydarzenia miała miejsce w roku 2001. Była to już 19 gala rozdania nagród Burmistrza Miasta „Zambrowskie Żubry”.

W tym roku laureaci byli wybierani podczas 7 – dniowego głosowania on-line. W kategorii Najlepszy uczeń decyzję o przyznaniu nagrody podjęła kapituła powołana przez Burmistrza Miasta Zambrów w składzie:

 • Jacek Olszewski – Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów
 • Jolanta Gronostajska – Sekretarz Miasta
 • Janina Komorowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Ewa Glińska – pracownik Politechniki Białostockiej
 • dr Robert Czeladko – wikariusz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie

Statuetki zostały przyznane w 9 kategoriach:

 1. Kategoria Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów
 • „ZŁOTY ŻUBR” www.zambrow.org za reportaż  „III  Inscenizacja Bitwy o Zambrów”
 1. Kategoria Najlepsza fotografia Miasta Zambrów
 • „ZŁOTY ŻUBR” www.zambrow.org za fotografię  „Zambrów – mój dom”
 1. Kategoria Wydarzenie roku
 • „ZŁOTY ŻUBR” Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie za  Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Koszykówce Dziewcząt w Zambrowie
 • „SREBRNY ŻUBR” Kategoria Wydarzenie roku Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki” oraz  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie za  Rodzinną „Czwartakiadę”
 • „BRĄZOWY ŻUBR” Kategoria Wydarzenie roku Zambrowski Klub Karate w Zambrowie za  „IV Międzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów  wraz z Dniem Kultury Japonii”
 1. Kategoria Osobowość roku
 • „ZŁOTY ŻUBR” Sylwia Korpalska
 1. Kategoria Przedsiębiorca roku
 • „ZŁOTY ŻUBR” Restauracja ASHI SUSHI Jakub Konopka
 1. Kategoria Najlepszy Nauczyciel
 • „ZŁOTY ŻUBR” Agata Czarniakowska
 1. Kategoria Najlepszy Uczeń
 • Szkoły Gimnazjalne „ZŁOTY ŻUBR” Anastazja Piórkowska
 • Szkoły Podstawowe „ZŁOTY ŻUBR” Jan Krajewski
 1. Kategoria Najlepszy Sportowiec
 • „ZŁOTY ŻUBR” Filip Polak
 1. Kategoria Grand Prix Publiczności
 • „ZŁOTY ŻUBR” Drużyna Koszykarska Dziewcząt – UKS ORKAN SP 3 w Zambrowie.

Na zakończenie tegorocznej gali „Zambrowskich Żubrów” odbył się Koncert Wiedeński

w Wykonaniu Orkiestry Królewskiej Odessa.

Marzena Gołębiewska

 

Raport z głosowania ZAMBROWSKIE ŻUBRY 2018

W dniach od 11 do 17 lutego odbyło się glosowanie on –line, w którym wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

Osobowość roku
Marcin Wądołowski 532
Oliwia Moczydłowska 600
Sylwia Korpalska – ZŁOTY ŻUBR 608
Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów
Historia kpt. Władysława Dąbrowskiego II – realizacja portal internetowy www.zambrowiacy.pl 514
4 Zambrowski Bieg Uliczny – zambrow.org 359
III inscenizacja Bitwy o Zambrów, 09.09.2018 – zambrow.org – ZŁOTY ŻUBR 1044
Sportowiec/drużyna
Adrian Wardziński 41
Aleksander Anuszkiewicz 299
Amelia Zaręba 465
Drużyna koszykarska dziewcząt UKS ORKAN przy S.P. Nr 3 803
Filip Polak – ZŁOTY ŻUBR 841
Magdalena Dąbrowska 507
Najlepszy nauczyciel
Agata Czarniakowska – ZŁOTY ŻUBR 1520
Agnieszka Ogórkowska 880
Małgorzata Anna  Lachowska – Siostra Justyna 446
Przedsiębiorca roku
ASHI SUSHI Jakub Konopka – ZŁOTY ŻUBR 808
Greenvit Sp. z o.o. w Zambrowie 520
Wydarzenie roku
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Koszykówce Dziewcząt – organizator: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie – ZŁOTY ŻUBR 790
I Zambrowski Zlot Foodtrucków – organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie 266
IV Międzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów wraz z Dniem Kultury Japonii – organizator: Zambrowski Klub Karate Kyokushin – BRĄZOWY ŻUBR 375
Rodzinna Czwartakiada – organizator: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie – SREBRNY ŻUBR 424
Sztuka “Sen nocy letniej” Williama Szekspira w interpretacji Teatru Młodego Aktora M.O.K. – organizator Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie 185
VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski International Budokai – organizator: Mazowiecko-Podlaski Klub Karate 233
Najlepsza fotografia Miasta Zambrów
Świąteczne wspomnienie – autor Krzysztof Dmochowski 757
Zambrów mój dom – autor portal internetowy www.zambrow.org 811

Laureaci w kategorii Najlepszy uczeń (wybrani przez Kapitułę powołaną przez Burmistrza Miasta Zambrów):

 • Gimnazjum: Anastazja Piórkowska – ZŁOTY ŻUBR
 • Szkoły Podstawowe : Jan Krajewski – ZŁOTY ŻUBR

W dniu gali odbyło się głosowanie na żywo w kategorii Grand Prix Publiczności, w którym oddano 159 głosów:

Najliczniejszą liczbę głosów otrzymała drużyna koszykarska dziewcząt UKS ORKAN przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie – 79 i tym samym otrzymała statuetkę Grand Prix Publiczności

Karolina Ilczuk

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility