Drukuj

Ksiądz prałat dr Jerzy Samsel urodził się 31 maja 1957 w Ostrowi Maz. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1984 w Łomży z rąk bp. Juliusza Paetza. Po święceniach podjął pracę jako wikariusz w parafii Czerwin. W latach 1986-1993 pracował duszpastersko w Stanach Zjednoczonych gdzie był między innymi dyrektorem szkoły im. Ks. Piotra Skargi w Elizabeth. Po powrocie do kraju objął funkcję redaktora naczelnego Tygodnika Diecezjalnego Głos Katolicki, którą to pełnił do 1996 roku. 15 kwietnia 1996 wyjechał ponownie do pracy duszpasterskiej tym razem w Arch. Newark w Stanach Zjednoczonych. Tym razem posługa księdza Jerzego trwała krócej bo tylko ponad rok. Po powrocie 1 lipca 1997 obejmuje funkcję dyrektora administracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, którą pełni przez kolejne siedem lat. W tym czasie pełni wiele funkcji i jest członkiem wielu rad i komisji: m.in. jest członkiem diecezjalnej rady ds. ekonomicznych, członkiem komisji ds. ekonomicznych i budownictwa sakralnego I Synodu Diecezji Łomżyńskiej. Jest współodpowiedzialny za remont kościoła rektoralnego Wniebowzięcia NMP w Łomży.

13 grudnia 2000 otrzymuje tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a 22 grudnia 2000 r. Ojciec Święty nadaje mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Pełnił też funkcję dyrektora biblioteki Seminaryjnej i wykładowcy w Studium Pastoralnym dla księży w Łomży. 9 stycznia 2004 bierze udział jako członek Komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej kanonistów polskich w Łomży.

23 września 2004 roku bp Stanisław Stefanek powierza mu funkcję proboszcza i dziekana w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. W czasie swojej posługi w Zambrowie był też dziekanem rejonowym zambrowskiego rejonu duszpasterskiego, dyrektorem Caritas dekanalnej dekanatu Zambrów i dyrektorem Ośrodka Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie, kapelanem policji przy Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie.

W tym też czasie uczestniczył jako członek Komitetu organizacyjnego obchodów Roku Eucharystii i Jubileuszu 80-lecia Diecezji Łomżyńskiej, uczestnik sesji statutowych I Synodu Diecezji Łomżyńskiej, wykładowca na Akademii Polonijnej w Częstochowie, członek Komitetu ds. peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, wykładowca na UKSW w Warszawie oraz członek rady kapłańskiej z wyboru i członek kolegium konsultorów.

W 2018 roku ze względu na stan zdrowia zostaje zwolniony z funkcji proboszcza.

Życiorys zaczerpnięto ze strony https://radionadzieja.pl/

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 28 sierpnia br. (sobota) o godz. 12.00 – msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.

Po mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. prał. dr Jerzego Samsela zostanie złożona do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej.

Nabożeństwo żałobne w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie zostanie odprawione w poniedziałek, 30 sierpnia o godz. 17:00.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility