Data/Czas
Date(s) - 18/03/2020
10:00 - 13:00

Lokalizacja
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie


Drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  18 marca 2020 roku, godzina 10:00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

  • W konkursie może wziąć udział młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych, oraz osoby dorosłe.
  • Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania interpretacji repertuaru lub zrealizowania monodramy (których nie prezentowali w poprzednich bądź innych konkursach).
  • Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu) w poniżej podanym terminie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
  • Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów: środowiskowych (szkolnych), miejskich, gminnych, rejonowych, wojewódzkich i finałowych.
  • Szkoła chcąca zgłosić swoich uczniów do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach 65. OKR zobowiązana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji konkursu.
  • Każda szkoła do eliminacji powiatowych ma prawo wytypować z poszczególnych turniejów określoną liczbę uczestników:
   • – z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
   • – z Turnieju Poezji Śpiewanej (1 osobę),
   • – z Turnieju Teatrów Jednego Aktora (1 osobę),
   • – z Turnieju Wywiedzione Ze Słowa (1 osobę).
 • IV. TURNIEJE

  • Turniej Recytatorski
   • Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
    • – młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
    • – dorosłych.
   • Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
   • Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
   • Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
  • Turniej Poezji Śpiewanej
   • Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
   • Repertuar obejmuje:
    • – 3 utwory śpiewane
    • – 1 utwór recytowany.
   • W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
    • – wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
    • – przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
    • – uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
   • Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
   • Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback – płyta Audio CD).
   • Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.
  • Turniej Teatrów Jednego Aktora
   • Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
   • Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
   • Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
   • Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.
  • Turniej Wywiedzione ze Słowa
   • Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Obowiązują następujące zasady:
   • Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
   • Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
   • Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
   • Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
 • V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  • Szczegółowe informacje dotyczące 65. OKR znajdują się na stronie internetowej: www.tkt.art.pl
  • Karty zgłoszeń( wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, a także wykorzystanie wizerunku) do powiatowych eliminacji 65. OKR należy dostarczyć do dnia 11 marca 2020 roku na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny lub placówki delegującej.
 • OCENA I NAGRODY

  • Podczas eliminacji rejonowych komisja konkursowa dokona oceny występów wszystkich uczestników (zgodnie z podziałem na turnieje).
  • Do udziału w eliminacjach wojewódzkich, w SPODKACH PIK w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14 komisja konkursowa wytypuje:
   • – z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
   • – z Turnieju Poezji Śpiewanej (1 osobę),
   • – z Turnieju Teatrów Jednego Aktora (1 osobę),
   • – z Turnieju Wywiedzione ze słowa (1 osobę).
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  Turniej RECYTATORSKI i turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – do pobrania 

  Turniej TEATRÓW JEDNEGO AKTORA- do pobrania 

  Turniej POEZJI ŚPIEWANEJ – do pobrania 

Nadchodzące wydarzenia:

 • Brak wydarzeń w tej kategorii
 • Szanowni Państwo!

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

  18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  – organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  – inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  -prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  – prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

  – w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  Accessibility