Data/Czas
Date(s) - 22/03/2020
10:00 - 13:00

Lokalizacja
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie


Drukuj

1. Organizatorzy:

• Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

• Mateusz Janowicz

• Akademia Szachowa Sobocińscy w Zambrowie

2. Patronat Honorowy:

• Burmistrz Miasta Zambrów.

3. Termin i miejsce rozgrywek:

22.03.2020r. (niedziela) godz. 10:00 – Miejski Ośrodek Kultury, Zambrów, ul. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2a.

4. Cel:

• Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w grupie open, dziewcząt i chłopców gimnazjów (D16+C16), szkół podstawowych (D13+C13), dzieci (D10+C10), mistrz Zambrowa.

• Popularyzacja sportu szachowego wśród dorosłych, uczniów gimnazjów, szkół podstawowych, dzieci

• Podwyższenie umiejętności szachowych.

5. Uczestnictwo:

Wszyscy chętni. Turniej bez wpisowego. Zgłoszenia do zawodów najpóźniej do 20.03.2020 godz. 22,00. telefonicznie 518 421 033, e-mailem – esobocinska@interia.pl lub przez stronę internetową – www.chessarbiter.com Niezgłoszony w terminie zawodnik może uczestniczyć w turnieju w miarę wolnych miejsc.

LINK DO ZAPISÓW ONLINE

6. System rozgrywek:

Rozegrany zostanie jeden turniej system szwajcarskim na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe, tempo gry – 10 minut + 5 sekund dla każdego zawodnika.

Plan turnieju:

Potwierdzenie przybycia   Niedziela 22.03.2020   9.15 – 9.45
Odprawa techniczna   Niedziela 22.03.2020   9.45 – 10.00
Rundy 1 do 7   Niedziela 22.03.2020   10.00 – 13.30
Uroczyste zakończenie   Niedziela 22.03.2020   około 15.00

7. Punktacja:

O kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji decyduje suma zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, ilość zwycięstw.

8. Nagrody:

Najlepsi trzej zawodnicy i zawodniczka w kategorii open otrzymają puchary, zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych (C10, D10, C13, D13, C16, D16) otrzymają statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Najlepszy zawodnik z Zambrowa otrzyma puchar

9. Uwagi:

• Opiekunowie lub rodzice są odpowiedzialni za zachowanie zawodników.

• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

• Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

• Informacji organizacyjnych udziela: Mateusz Janowicz tel. 518 421 033

• Informacje sędziowskie: – Sławomir Sobociński-tel.698179334, e-mail: esobocinska@interia.pl

10. Uwagi: UWAGA!!! Przystąpienie przez uczestnika do turnieju oznacza

(w imieniu niepełnoletnich decyduje o tym rodzic lub opiekun prawny)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ wizerunku oraz podstawowych danych osobowych

„Mając na uwadze moje prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo publikowanie mojego wizerunku przedstawionego na fotografiach wykonanych w ramach wszelkich działań organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Zgody tej udzielam w zakresie:

– wprowadzenia ww. wizerunku do pamięci komputera i przetwarzania;

– utrwalenia i zwielokrotnienia utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, optyczną,

– rozpowszechnienia utworu, wprowadzenia go do ogólnie dostępnych sieci komputerowych, a także jego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie).

Oświadczam również, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszelkich działań Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”

Nadchodzące wydarzenia:

 • Brak wydarzeń w tej kategorii
 • Szanowni Państwo!

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

  18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  – organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  – inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  -prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  – prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

  – w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  Accessibility