Tytuł Projektu: Budowa Centrum Kultury w Zambrowie
Projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-010/10
Umowa nr UDA-RPPD.06.03.00-20-010/10
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013
Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej
Działanie: 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 12 184 886,22 zł
Kwota dofinansowania: 4 765 621,14 zł
Okres realizacji projektu: 15.10.2008 r. – 30.11.2011 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego Centrum Kultury w Zambrowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem go w niezbędny sprzęt m.in. projekcyjny, audiowizualny, nagłośnieniowy.
Beneficjentem i Inwestorem inwestycji jest Gmina Miasto Zambrów. Głównym celem prezentowanego projektu jest zapewnienie mieszkańcom Zambrowa i całego województwa podlaskiego odpowiedniego poziomu infrastruktury społecznej i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej regionu. Zostanie to osiągnięte poprzez budowę i wyposażenie nowoczesnego obiektu Centrum Kultury przy ulicy Wyszyńskiego w Zambrowie, stanowiącego główny zalążek działań kulturalnych regionu. Priorytetowy cel projektu jest spójny z głównym i szczegółowymi celami Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013, a w szczególności celami Priorytetu 6 „Rozwój infrastruktury społecznej” oraz Działania 6.3 „Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego”.
Biorąc pod uwagę ciągle rosnące zainteresowanie życiem kulturalnym miasta Zambrów oraz potrzeby odbiorców, wskazano iż inwestycja budowy Centrum Kultury będzie jednym z  najbardziej zasadnych działań strefy społecznej miasta Zambrowa.

Cel projektu: stworzenie warunków dla rozwoju społecznego poprzez zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców Zambrowa i regionu, a także poprawa dostępności do dóbr kultury poprzez rozbudowę infrastruktury kultury Zambrowa.
Inwestycja przyczyni się również do realizacji następujących celów szczegółowych:
•stworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie w województwie podlaskim,
•nadanie Miastu Zambrów charakteru otwartego na międzynarodową wymianę kultur,
•stworzenie warunków dla organizacji na terenie miasta dużej liczby wydarzeń kulturalnych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym,
•stworzenie warunków dla zachowania zasobów dziedzictwa historycznego (Regionalna Izba Historyczna)
•zapewnienie dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym – nowy obiekt będzie budynkiem zapewniającym pełną i stałą dostępność dla osób niepełnosprawnych,
•poprawa estetyki miejskiej przestrzeni publicznej.

Accessibility