Drukuj

Tytuł Projektu: Budowa Centrum Kultury w Zambrowie
Projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-010/10
Umowa nr UDA-RPPD.06.03.00-20-010/10
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013
Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej
Działanie: 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 12 184 886,22 zł
Kwota dofinansowania: 4 765 621,14 zł
Okres realizacji projektu: 15.10.2008 r. – 30.11.2011 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego Centrum Kultury w Zambrowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem go w niezbędny sprzęt m.in. projekcyjny, audiowizualny, nagłośnieniowy.
Beneficjentem i Inwestorem inwestycji jest Gmina Miasto Zambrów. Głównym celem prezentowanego projektu jest zapewnienie mieszkańcom Zambrowa i całego województwa podlaskiego odpowiedniego poziomu infrastruktury społecznej i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej regionu. Zostanie to osiągnięte poprzez budowę i wyposażenie nowoczesnego obiektu Centrum Kultury przy ulicy Wyszyńskiego w Zambrowie, stanowiącego główny zalążek działań kulturalnych regionu. Priorytetowy cel projektu jest spójny z głównym i szczegółowymi celami Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013, a w szczególności celami Priorytetu 6 „Rozwój infrastruktury społecznej” oraz Działania 6.3 „Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego”.
Biorąc pod uwagę ciągle rosnące zainteresowanie życiem kulturalnym miasta Zambrów oraz potrzeby odbiorców, wskazano iż inwestycja budowy Centrum Kultury będzie jednym z  najbardziej zasadnych działań strefy społecznej miasta Zambrowa.

Cel projektu: stworzenie warunków dla rozwoju społecznego poprzez zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców Zambrowa i regionu, a także poprawa dostępności do dóbr kultury poprzez rozbudowę infrastruktury kultury Zambrowa.
Inwestycja przyczyni się również do realizacji następujących celów szczegółowych:
•stworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie w województwie podlaskim,
•nadanie Miastu Zambrów charakteru otwartego na międzynarodową wymianę kultur,
•stworzenie warunków dla organizacji na terenie miasta dużej liczby wydarzeń kulturalnych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym,
•stworzenie warunków dla zachowania zasobów dziedzictwa historycznego (Regionalna Izba Historyczna)
•zapewnienie dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym – nowy obiekt będzie budynkiem zapewniającym pełną i stałą dostępność dla osób niepełnosprawnych,
•poprawa estetyki miejskiej przestrzeni publicznej.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility