Tytuł projektu: Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów
Projekt Nr: POIS. 02.01.00-00-007/08
Umowa Nr POIS.02.01.00-00-007/08-00 Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności
Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Oś priorytetowa: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 24 388 021,78 zł
Kwota dofinansowania: 13 741 704,02 zł
Okres realizacji projektu: 24.03.2010 r. – 31.10.2012 r.
Opis projektu Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze zgodna jest z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Realizowany Zakład został zapisany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego, jako jeden z sześciu regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, planowanych do utworzenia na terenie województwa podlaskiego. Zakład przewidziany jest do obsługi regionu obejmującego 26 gmin (w tym 21 gmin woj. podlaskiego oraz 5 gmin woj. mazowieckiego) zamieszkiwanych przez ponad 164 tys. mieszkańców. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Zambrów (w miejscowości Czerwony Bór) na terenie kompleksu leśnego, sąsiadującego z gruntami wsi Krajewo – Budziły i Krajewo – Łętowo oddalonego od miasta Zambrów o 15 km, a ok. 4km od drogi krajowej nr 8 Warszawa Białystok. Całość terenu lokalizacji Zakładu wynosi 10,73 ha, przy czym na jego części (o pow. 2,55 ha) zrealizowano w roku 1996/97 składowisko odpadów, eksploatowane do chwili obecnej.

Zakres rzeczowy projektu polegającego na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze obejmuje następujące zadania inwestycyjne:
•    budowę nowej kwatery składowiska odpadów poprocesowych (innych niż niebezpieczne i obojętne),
•    budowę 2 kwater składowiska na odpady niebezpieczne zawierające azbest,
•    budowę linii do segregacji odpadów,
•    budowę kompostowni odpadów zielonych i odpadów pospożywczych,
•    budowę stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych,
•    budowę placu magazynowego na odpady poakcyjne,
•    modernizację budynku administracyjnego,
•    modernizację budynku garażowego na sprzęt składowiskowy z niezależnym magazynem odpadów niebezpiecznych,
•    rozbudowę istniejącego zaplecza technicznego, administracyjno-socjalnego oraz niezbędnej infrastruktury,
•    rekultywację istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Cele społeczno gospodarcze 
Gmina Miasto Zambrów postawiła sobie za cel strategiczny – stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami na obszarze aglomeracji liczącej ponad 164 tys. mieszkańców poprzez budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem unijnym i krajowym.
Na realizację celu strategicznego składają się następujące cele cząstkowe:
– budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów, który w kompleksowy sposób rozwiąże problemy gmin uczestniczących w projekcie,
– zapewnienie możliwości składowania i unieszkodliwiania odpadów na terenie gmin uczestniczących w projekcie w długiej perspektywie czasowej
– wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie,
– wyposażenie Zakładu w instalacje, które zapewnią inne formy unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem t. j. kompostownię, instalację unieszkodliwiającą odpady niebezpieczne, instalację do zagospodarowania odpadów ze zbiórki selektywnej,
– ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
– osiągnięcie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oszacowanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,
– osiągnięcie wskaźników zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych w stosunku do całkowitej masy odpadów oszacowanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,
– stworzenie możliwości demontażu odpadów wielkogabarytowych,
– zapewnienie warunków do unieszkodliwiania odpadów azbestowych i czasowego gromadzenia odpadów poakcyjnych

Wkład Projektu w osiągnięcie celów Według prognoz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czerwonym Borze rocznie będzie przetwarzał i unieszkodliwiał następujące ilości odpadów komunalnych:
•    w roku 2013 – 42 795 Mg/rok
•    w roku 2020 – 45 254 Mg/rok
•    w roku 2025 – 48 419 Mg/rok

Realizacja projektu wypełni braki istniejącej infrastruktury i przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych dokumentach planistycznych i strategicznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz wojewódzkim.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch etapach: 
I etap – budowa Zakładu wraz z wyposażeniem i rozruchem technologicznym – planowane zakończenie IV kwartał 2011 r.
II etap – rekultywacja istniejącego składowiska odpadów – II kwartał 2012 r.
Podstawowe zasady funkcjonowania ZZO:
1. Zakład zostanie oddany w odpłatną dzierżawę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
2. Do obowiązków PGK należeć będzie m.in.:
a)    przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów z gmin objętych projektem (26)
b)    stosowanie cen zatwierdzonych przez Burmistrza
c)    ponoszenie kosztów eksploatacji Zakładu
d)    ponoszenie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych przewidzianych w projekcie, w tym:
– rozbudowa kompostowni – 2017 r.
– budowa kolejnej niecki składowiska – 2019 r.
– rekultywacja składowiska obecnie budowanego
– utrzymywanie obiektu w stanie niepogorszonym
e)    opłata czynszu dzierżawnego dla Miasta (czynsz płatny miesięcznie)
3. Do obowiązków i praw Miasta Zambrów należeć będzie:
a) pobieranie czynszu dzierżawnego i przekazywanie równej wartości tych kwot do PGK w formie dopłat do kapitału na pokrycie kosztów inwestycji i nakładów odtworzeniowych.
b) ustalanie cen za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów.
c) kontrola systemu efektywności PGK wprowadzonego w regulaminie i umowie wykonawczej.

Accessibility