Drukuj
Tytuł projektu: Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów
Projekt Nr: POIS. 02.01.00-00-007/08
Umowa Nr POIS.02.01.00-00-007/08-00 Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności
Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Oś priorytetowa: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 24 388 021,78 zł
Kwota dofinansowania: 13 741 704,02 zł
Okres realizacji projektu: 24.03.2010 r. – 31.10.2012 r.
Opis projektu Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze zgodna jest z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Realizowany Zakład został zapisany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego, jako jeden z sześciu regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, planowanych do utworzenia na terenie województwa podlaskiego. Zakład przewidziany jest do obsługi regionu obejmującego 26 gmin (w tym 21 gmin woj. podlaskiego oraz 5 gmin woj. mazowieckiego) zamieszkiwanych przez ponad 164 tys. mieszkańców. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Zambrów (w miejscowości Czerwony Bór) na terenie kompleksu leśnego, sąsiadującego z gruntami wsi Krajewo – Budziły i Krajewo – Łętowo oddalonego od miasta Zambrów o 15 km, a ok. 4km od drogi krajowej nr 8 Warszawa Białystok. Całość terenu lokalizacji Zakładu wynosi 10,73 ha, przy czym na jego części (o pow. 2,55 ha) zrealizowano w roku 1996/97 składowisko odpadów, eksploatowane do chwili obecnej.

Zakres rzeczowy projektu polegającego na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze obejmuje następujące zadania inwestycyjne:
•    budowę nowej kwatery składowiska odpadów poprocesowych (innych niż niebezpieczne i obojętne),
•    budowę 2 kwater składowiska na odpady niebezpieczne zawierające azbest,
•    budowę linii do segregacji odpadów,
•    budowę kompostowni odpadów zielonych i odpadów pospożywczych,
•    budowę stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych,
•    budowę placu magazynowego na odpady poakcyjne,
•    modernizację budynku administracyjnego,
•    modernizację budynku garażowego na sprzęt składowiskowy z niezależnym magazynem odpadów niebezpiecznych,
•    rozbudowę istniejącego zaplecza technicznego, administracyjno-socjalnego oraz niezbędnej infrastruktury,
•    rekultywację istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Cele społeczno gospodarcze 
Gmina Miasto Zambrów postawiła sobie za cel strategiczny – stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami na obszarze aglomeracji liczącej ponad 164 tys. mieszkańców poprzez budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem unijnym i krajowym.
Na realizację celu strategicznego składają się następujące cele cząstkowe:
– budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów, który w kompleksowy sposób rozwiąże problemy gmin uczestniczących w projekcie,
– zapewnienie możliwości składowania i unieszkodliwiania odpadów na terenie gmin uczestniczących w projekcie w długiej perspektywie czasowej
– wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie,
– wyposażenie Zakładu w instalacje, które zapewnią inne formy unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem t. j. kompostownię, instalację unieszkodliwiającą odpady niebezpieczne, instalację do zagospodarowania odpadów ze zbiórki selektywnej,
– ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
– osiągnięcie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oszacowanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,
– osiągnięcie wskaźników zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych w stosunku do całkowitej masy odpadów oszacowanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,
– stworzenie możliwości demontażu odpadów wielkogabarytowych,
– zapewnienie warunków do unieszkodliwiania odpadów azbestowych i czasowego gromadzenia odpadów poakcyjnych

Wkład Projektu w osiągnięcie celów Według prognoz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czerwonym Borze rocznie będzie przetwarzał i unieszkodliwiał następujące ilości odpadów komunalnych:
•    w roku 2013 – 42 795 Mg/rok
•    w roku 2020 – 45 254 Mg/rok
•    w roku 2025 – 48 419 Mg/rok

Realizacja projektu wypełni braki istniejącej infrastruktury i przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych dokumentach planistycznych i strategicznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz wojewódzkim.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch etapach: 
I etap – budowa Zakładu wraz z wyposażeniem i rozruchem technologicznym – planowane zakończenie IV kwartał 2011 r.
II etap – rekultywacja istniejącego składowiska odpadów – II kwartał 2012 r.
Podstawowe zasady funkcjonowania ZZO:
1. Zakład zostanie oddany w odpłatną dzierżawę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
2. Do obowiązków PGK należeć będzie m.in.:
a)    przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów z gmin objętych projektem (26)
b)    stosowanie cen zatwierdzonych przez Burmistrza
c)    ponoszenie kosztów eksploatacji Zakładu
d)    ponoszenie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych przewidzianych w projekcie, w tym:
– rozbudowa kompostowni – 2017 r.
– budowa kolejnej niecki składowiska – 2019 r.
– rekultywacja składowiska obecnie budowanego
– utrzymywanie obiektu w stanie niepogorszonym
e)    opłata czynszu dzierżawnego dla Miasta (czynsz płatny miesięcznie)
3. Do obowiązków i praw Miasta Zambrów należeć będzie:
a) pobieranie czynszu dzierżawnego i przekazywanie równej wartości tych kwot do PGK w formie dopłat do kapitału na pokrycie kosztów inwestycji i nakładów odtworzeniowych.
b) ustalanie cen za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów.
c) kontrola systemu efektywności PGK wprowadzonego w regulaminie i umowie wykonawczej.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility