Drukuj

Tytuł projektu: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

Projekt nr: WND-RPPD.06.01.00-20-057/10

Umowa nr UDA-RPPD.06.01.00-20-057/10-1

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej

Działanie: 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 953 272,51 PLN

Kwota dofinansowania: 1 423 207, 70 PLN

Okres realizacji projektu: 03.01.2008 r. – 20.10.2012 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie.

Zakres: remont i ocieplenie budynku i łącznika, w tym remont instalacji c.o., instalacji odgromowej i oświetlenia, remont szatni i pomieszczeń kuchennych, likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych, urządzenie placu zabaw, wyposażenie pracowni językowych i pomieszczeń szkolnych.

Cel projektu: stworzenie warunków dla rozwoju społecznego poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do nauki, sprzyjających efektywnej pracy i nie zagrażających zdrowiu uczniów.

Inwestycja przyczyni się również do realizacji następujących celów szczegółowych:

– wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży i dzieci z miasta Zambrowa

– podwyższenie standardu Szkoły Podstawowej nr 4

– poprawa warunków życia mieszkańców Zambrowa

– poprawa estetyki budynku szkoły

– poprawa dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych

Promocja projektu:

Beneficjent – Gmina Miasto Zambrów wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Celem działań promocyjnych związanych z niniejszym projektem jest podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej.

Działania promocyjne upowszechniają logo Unii Europejskiej oraz Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W miejscu realizacji inwestycji została umiejscowiona tablica informacyjna/pamiątkowa.

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility