Tytuł projektu: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

Projekt nr: WND-RPPD.06.01.00-20-057/10

Umowa nr UDA-RPPD.06.01.00-20-057/10-1

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej

Działanie: 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 953 272,51 PLN

Kwota dofinansowania: 1 423 207, 70 PLN

Okres realizacji projektu: 03.01.2008 r. – 20.10.2012 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie.

Zakres: remont i ocieplenie budynku i łącznika, w tym remont instalacji c.o., instalacji odgromowej i oświetlenia, remont szatni i pomieszczeń kuchennych, likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych, urządzenie placu zabaw, wyposażenie pracowni językowych i pomieszczeń szkolnych.

Cel projektu: stworzenie warunków dla rozwoju społecznego poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do nauki, sprzyjających efektywnej pracy i nie zagrażających zdrowiu uczniów.

Inwestycja przyczyni się również do realizacji następujących celów szczegółowych:

– wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży i dzieci z miasta Zambrowa

– podwyższenie standardu Szkoły Podstawowej nr 4

– poprawa warunków życia mieszkańców Zambrowa

– poprawa estetyki budynku szkoły

– poprawa dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych

Promocja projektu:

Beneficjent – Gmina Miasto Zambrów wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Celem działań promocyjnych związanych z niniejszym projektem jest podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej.

Działania promocyjne upowszechniają logo Unii Europejskiej oraz Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W miejscu realizacji inwestycji została umiejscowiona tablica informacyjna/pamiątkowa.

 

Accessibility