Tytuł projektu: Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Gminy Miasta Zambrów

Projekt Nr: WND-RPPD.05.02.00-20-009/14

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:  V Rozwój infrastruktury  ochrony środowiska

Działanie: 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 076 794,32

Kwota dofinansowania: 914 425,17

Okres realizacji projektu: 23.01.2014 – 25.01.2015

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest montaż czterech instalacji fotowoltaicznych na  istniejących obiektach budowlanych – szkołach z terenu Miasta Zambrów, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Miejskim Gimnazjum Nr 1. Projektowane systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 150 kWp będą się składały z 600 szt. modułów fotowoltaicznych podłączonych do falowników (inwerterów) o łącznej mocy 128 kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na systemowej konstrukcji aluminiowej zamontowanej na dachu obiektu i na stałe do niej przytwierdzone. Falowniki umieszczone zostaną wewnątrz budynków i połączone odpowiednimi przewodami z panelami. Każdy z systemów fotowoltaicznych produkował będzie energię elektryczną na potrzeby własne danego obiektu. Instalacje zostaną zabezpieczone przed wypływem wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zewnętrznej. Zainstalowany będzie również system monitorujący pracę instalacji.

Cel projektu: Celem nadrzędnym projektu, zgodnym z zapisami Osi Priorytetowej V. ROPW jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji.
Celem bezpośrednim projektu jest wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.

Wskaźnikami rezultatu będą:

1) dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych,
– w ramach projektu planuje się realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 150kW

2) ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu,
– w ramach projektu planuje się realizację instalacji fotowoltaicznych, które przyniosą oszczędności zużycia energii eklektycznej pochodzącej z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej w wysokości 114 548 kWh rocznie.

Realizacja projektu polegającego na wykorzystaniu promieniowania słonecznego do wytwarzania prądu elektrycznego jest zgodna z celem głównym osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska: Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji (uniknięcie emisji CO2) oraz cel szczegółowy niniejszej osi: wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na potrzeby własne poszczególnych budynków i nie będzie oddawana do osi zewnętrznej. Korzyścią społeczną będzie zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, czyli dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów oraz dwutlenku węgla. Planowany projekt inwestycyjny będzie miał pozytywny wpływ we wszystkich trzech płaszczyznach, tj. na rozwój:

1) Społeczny
– uzyskanie oszczędności na rachunkach za energię eklektyczną uzyskanych z tytułu eksploatacji instalacji słonecznych,
– zwiększenie świadomości ekologicznej i technologicznej okolicznych mieszkańców,
– poprawa warunków materialnych Miasta i Gminy.

2) Gospodarczy
– poprawę sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy,
– zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej procesów wytwarzania energii,
– wykorzystanie potencjału energetycznego,
– zmniejszenie kosztu surowców energetycznych,
– stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii,
– zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorcy,
– zwiększenie atrakcyjności Miasta i Gminy dla przyszłych inwestorów i mieszkańców, a także jej rozpoznawalności na tle województwa.

3) Ekologiczny
– zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych do produkcji energii,
– zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, w tym pyłów, SO2, NOx, CH4, NH4, CO2 (emisja uniknięta),
– redukcja emisji CO2, odpowiedzialnego za efekt cieplarniany (współzależność z ilością biomasy wprowadzanej do spalania),
– ograniczenie degradacji środowiska w wyniku wydobywania paliw kopalnych.

Accessibility