Drukuj

Tytuł projektu: Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Gminy Miasta Zambrów

Projekt Nr: WND-RPPD.05.02.00-20-009/14

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:  V Rozwój infrastruktury  ochrony środowiska

Działanie: 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 076 794,32

Kwota dofinansowania: 914 425,17

Okres realizacji projektu: 23.01.2014 – 25.01.2015

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest montaż czterech instalacji fotowoltaicznych na  istniejących obiektach budowlanych – szkołach z terenu Miasta Zambrów, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Miejskim Gimnazjum Nr 1. Projektowane systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 150 kWp będą się składały z 600 szt. modułów fotowoltaicznych podłączonych do falowników (inwerterów) o łącznej mocy 128 kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na systemowej konstrukcji aluminiowej zamontowanej na dachu obiektu i na stałe do niej przytwierdzone. Falowniki umieszczone zostaną wewnątrz budynków i połączone odpowiednimi przewodami z panelami. Każdy z systemów fotowoltaicznych produkował będzie energię elektryczną na potrzeby własne danego obiektu. Instalacje zostaną zabezpieczone przed wypływem wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zewnętrznej. Zainstalowany będzie również system monitorujący pracę instalacji.

Cel projektu: Celem nadrzędnym projektu, zgodnym z zapisami Osi Priorytetowej V. ROPW jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji.
Celem bezpośrednim projektu jest wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.

Wskaźnikami rezultatu będą:

1) dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych,
– w ramach projektu planuje się realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 150kW

2) ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu,
– w ramach projektu planuje się realizację instalacji fotowoltaicznych, które przyniosą oszczędności zużycia energii eklektycznej pochodzącej z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej w wysokości 114 548 kWh rocznie.

Realizacja projektu polegającego na wykorzystaniu promieniowania słonecznego do wytwarzania prądu elektrycznego jest zgodna z celem głównym osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska: Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji (uniknięcie emisji CO2) oraz cel szczegółowy niniejszej osi: wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na potrzeby własne poszczególnych budynków i nie będzie oddawana do osi zewnętrznej. Korzyścią społeczną będzie zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, czyli dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów oraz dwutlenku węgla. Planowany projekt inwestycyjny będzie miał pozytywny wpływ we wszystkich trzech płaszczyznach, tj. na rozwój:

1) Społeczny
– uzyskanie oszczędności na rachunkach za energię eklektyczną uzyskanych z tytułu eksploatacji instalacji słonecznych,
– zwiększenie świadomości ekologicznej i technologicznej okolicznych mieszkańców,
– poprawa warunków materialnych Miasta i Gminy.

2) Gospodarczy
– poprawę sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy,
– zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej procesów wytwarzania energii,
– wykorzystanie potencjału energetycznego,
– zmniejszenie kosztu surowców energetycznych,
– stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii,
– zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorcy,
– zwiększenie atrakcyjności Miasta i Gminy dla przyszłych inwestorów i mieszkańców, a także jej rozpoznawalności na tle województwa.

3) Ekologiczny
– zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych do produkcji energii,
– zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, w tym pyłów, SO2, NOx, CH4, NH4, CO2 (emisja uniknięta),
– redukcja emisji CO2, odpowiedzialnego za efekt cieplarniany (współzależność z ilością biomasy wprowadzanej do spalania),
– ograniczenie degradacji środowiska w wyniku wydobywania paliw kopalnych.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility